Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení").

V souladu se svými povinnostmi vydala Regionální rada Informace pro subjekty osobních údajů umístěné na www.jihovychod.cz, odkaz GDPR.

S ohledem na povinnosti plynoucí z čl. 14 nařízení je příjemce povinen předat subjektům osobních údajů, jejichž osobní údaje předal či předává Regionální radě v souvislosti s povinnostmi plynoucími z poskytnutí dotace, mimo informace uvedené v předchozím odstavci, i informace uvedené níže.

Splnění této povinnosti je příjemce povinen na požádání Regionální radě písemně prokázat.

Příjemce předá subjektům osobních údajů písemně následující informace:

 1. Vyjmenování kategorií Regionální radě předávaných osobních údajů příslušného subjektu údajů.
 2. Účel zpracování – plnění povinností ze smlouvy o poskytnutí dotace, která je právním základem zpracování osobních údajů,
 3. Totožnost a kontaktní údaje příjemce osobních údajů, tj. správce:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, tel. 532 193 501, e-mail podatelna@jihovychod.cz (dále jen „správce“). Na uvedené adrese je možné kontaktovat i pověřence správce pro ochranu osobních údajů.

 1. Doba uložení osobních údajů u příjemce – správce: do doby předání spisu k archivaci, minimálně do konce doby udržitelnosti projektu, příp. ukončení doby použitelnosti dopravních prostředků v případě projektů obsahujících veřejnou podporu.
 2. Příjemci osobních údajů, kterým správce osobní údaje dále předává:
 3. Ministerstvo pro místní rozvoj, IČO 66002222, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, mmr.cz,
 4. Centrum pro regionální rozvoj, IČO 04095316, U nákladového nádraží 3144/3, 1300 Praha 3, crr.cz,
 5. Ministerstvo financí, IČO 00004967 mfcr.cz, Letenská 15, 118 10 Praha.
 6. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení – zpracování není založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.
 7. Předávají se osobní údaje Evropské unii: ANO.
 8. Rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně: ochrana osobních údajů probíhá dle nařízení.
 9. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: příjemce dotace, vůči němuž je subjekt údajů v právním vztahu, zejména pracovně-právním.
 10. Je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem: ANO.
 11. Pokud ano, má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout: ANO.
 12. Důsledky pro subjekt údajů při neposkytnutí osobních údajů: neposkytnutí dotace výše uvedenému příjemci dotace, který nebude moci uhradit závazek vůči subjektu údajů.
 13. Správce nepředává osobní údaje do třetí země.
 14. Správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

Subjekt údajů má v souladu s nařízením právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, příp. omezení zpracování u správce. Subjekt může rovněž vznést námitku proti zpracování a má i právo na přenositelnost údajů v souladu s nařízením.

Subjekt údajů může podat stížnost správci, jeho pověřenci na ochranu osobních údajů nebo Úřadu na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Stížnost je třeba podat v písemné či elektronické formě, musí obsahovat údaje umožňující identifikaci subjektu a dle zvolené formy musí být zakončena vlastnoručním podpisem či zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V případě správce a jeho pověřence se žádost podává na podatelnu správce prostřednictvím formuláře umístněného na informační desce správce nebo jeho webových stánkách www.jihovychod.cz, odkaz GDPR, v příloze dokumentu Informace pro subjekty osobních údajů.

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti 1. září 2018.

V Brně dne 15. srpna 2018

 

Dokument k dispozici zde.

zpět na: Aktuality

Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 15414

Aktuality

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více