Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Finanční zdraví žadatele

 

Každý žadatel je povinen vyplnit elektronicky tabulku finančního zdraví ve finanční a ekonomické analýze projektu, zveřejněné na adrese www.jihovychod.cz/ecba a řídit se pokyny zveřejněnými na adrese www.jihovychod.cz/financni.

Žadatelé, kteří pouze vyplní tabulku finančního zdraví a další doklady k prokázání finančního zdraví již nedokládají, jsou (Upřesňující vymezení žadatelů a příjemců nutné k jejich definování je uvedeno v kapitole této příručky 1.5 Vymezení žadatelů/příjemců a v kapitole 3 Prioritní osy a popis oblastí podpory Prováděcího dokumentu ROP JV):

• kraje,

• organizace zřizované a zakládané kraji,

• obce,

• organizace zřizované a zakládané obcemi,

• dobrovolné svazky obcí,

• právnické osoby súčastí samosprávy,

• dopravci zajišťující základní dopravní obslužnost vrámci závazku veřejné služby pouze u žádostí o podporu v oblastech podpory 1.2, 1.3,

• malí a střední podnikatelé pouze u žádostí o podporu v oblastech podpory 3.1, 3.2, 3.3.

 

Ostatní žadatelé předkládají opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené finančním úřadem, ne starší 60 dnů. Ověření je požadováno na tzv. „poslední známou daňovou povinnost" ve smyslu § 46, odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Nestačí tedy pouze podací razítko na první straně daňového přiznání. Finanční úřady obvykle ověřují daňová přiznání na „poslední známou daňovou povinnost" speciálním razítkem na každou stranu přiznání s vyznačením ověření pro účely dotace, přičemž vydaný opis má vyplněny oba číselné sloupce. Druhý sloupec je právě výsledek vyměření „poslední známé daňové povinnosti" a je směrodatný pro výpočet finančního zdraví žadatele.

zpět na: Aktuální výzvy

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více