Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Finanční zdraví žadatele

 

Každý žadatel je povinen vyplnit elektronicky tabulku finančního zdraví ve finanční a ekonomické analýze projektu, zveřejněné na adrese www.jihovychod.cz/ecba a řídit se pokyny zveřejněnými na adrese www.jihovychod.cz/financni.

Žadatelé, kteří pouze vyplní tabulku finančního zdraví a další doklady k prokázání finančního zdraví již nedokládají, jsou (Upřesňující vymezení žadatelů a příjemců nutné k jejich definování je uvedeno v kapitole této příručky 1.5 Vymezení žadatelů/příjemců a v kapitole 3 Prioritní osy a popis oblastí podpory Prováděcího dokumentu ROP JV):

• kraje,

• organizace zřizované a zakládané kraji,

• obce,

• organizace zřizované a zakládané obcemi,

• dobrovolné svazky obcí,

• právnické osoby súčastí samosprávy,

• dopravci zajišťující základní dopravní obslužnost vrámci závazku veřejné služby pouze u žádostí o podporu v oblastech podpory 1.2, 1.3,

• malí a střední podnikatelé pouze u žádostí o podporu v oblastech podpory 3.1, 3.2, 3.3.

 

Ostatní žadatelé předkládají opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené finančním úřadem, ne starší 60 dnů. Ověření je požadováno na tzv. „poslední známou daňovou povinnost" ve smyslu § 46, odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Nestačí tedy pouze podací razítko na první straně daňového přiznání. Finanční úřady obvykle ověřují daňová přiznání na „poslední známou daňovou povinnost" speciálním razítkem na každou stranu přiznání s vyznačením ověření pro účely dotace, přičemž vydaný opis má vyplněny oba číselné sloupce. Druhý sloupec je právě výsledek vyměření „poslední známé daňové povinnosti" a je směrodatný pro výpočet finančního zdraví žadatele.

zpět na: Aktuální výzvy

Aktuality

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více