Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Finanční zdraví žadatele

 

Každý žadatel je povinen vyplnit elektronicky tabulku finančního zdraví ve finanční a ekonomické analýze projektu, zveřejněné na adrese www.jihovychod.cz/ecba a řídit se pokyny zveřejněnými na adrese www.jihovychod.cz/financni.

Žadatelé, kteří pouze vyplní tabulku finančního zdraví a další doklady k prokázání finančního zdraví již nedokládají, jsou (Upřesňující vymezení žadatelů a příjemců nutné k jejich definování je uvedeno v kapitole této příručky 1.5 Vymezení žadatelů/příjemců a v kapitole 3 Prioritní osy a popis oblastí podpory Prováděcího dokumentu ROP JV):

• kraje,

• organizace zřizované a zakládané kraji,

• obce,

• organizace zřizované a zakládané obcemi,

• dobrovolné svazky obcí,

• právnické osoby súčastí samosprávy,

• dopravci zajišťující základní dopravní obslužnost vrámci závazku veřejné služby pouze u žádostí o podporu v oblastech podpory 1.2, 1.3,

• malí a střední podnikatelé pouze u žádostí o podporu v oblastech podpory 3.1, 3.2, 3.3.

 

Ostatní žadatelé předkládají opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené finančním úřadem, ne starší 60 dnů. Ověření je požadováno na tzv. „poslední známou daňovou povinnost" ve smyslu § 46, odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Nestačí tedy pouze podací razítko na první straně daňového přiznání. Finanční úřady obvykle ověřují daňová přiznání na „poslední známou daňovou povinnost" speciálním razítkem na každou stranu přiznání s vyznačením ověření pro účely dotace, přičemž vydaný opis má vyplněny oba číselné sloupce. Druhý sloupec je právě výsledek vyměření „poslední známé daňové povinnosti" a je směrodatný pro výpočet finančního zdraví žadatele.

zpět na: Aktuální výzvy

Aktuality

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více