Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Kontrola projektů

V průběhu realizace projektu dochází k několika druhům kontrol projektu. Kontrolu projektů zajišťuje Odbor implementace projektů (dále OIP) od převzetí projektové žádosti na pracovišti OIP až po ukončení projektu. Kontrola probíhá jak na administrativní úrovni, při které se vychází z údajů doložených v žádosti, monitorovacích hlášeních a zprávách atd., tak na úrovni fyzické kontroly přímo v místě realizace projektu či v sídle žadatele/příjemce.

 

 Základní druhy kontrol

a)   předběžná – EX-ANTE

b)   průběžná – INTERIM

  • Interim bez žádosti o platbu
  • Interim se žádostí o platbu

c)   následná – EX-POST

 

Administrativní kontrola spočívá v kontrole dokladů předložených žadatelem/příjemcem se žádostí o platbu, monitorovacím hlášení nebo zprávy a probíhá na pracovišti OIP.

Fyzická kontrola spočívá v kontrole na místě realizace projektu nebo v místě sídla žadatele/příjemce, tedy v porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným. Kontrola na místě obsahuje rovněž kontrolu dokladů. Kontrola je příjemci oznámena nejméně 48 hodin před započetím kontroly.

Monitorovací návštěva spočívá v monitoringu projektu, není při ní vyžadována přítomnost žadatele/příjemce ani předložení dokladů. Tato monitorovací návštěva nemusí být ohlášena.

 

Práva příjemce jako kontrolované osoby

Povinnosti kontrolované osoby

 

V rámci kontrol pracovníci OIP kontrolují veškeré podklady, vyplňují jednotlivé kontrolní listy, zpracovávají zápisy z kontrol atd. Významnou změnou k 1. 9. 2012 je nutnost zapracování kontrolních listů, tzv. checklistů zpracovaných Evropskou komisí pro řídící kontrolu, veřejnou podporu, podporu malého rozsahu a veřejné zakázky. Tento systém bohužel vede k nárůstu administrativní zátěže řídícího orgánu. Jedná se o tyto druhy checklistů:

kontrolní list pro řídící kontrolu,

kontrolní list pro veřejnou podporu,

kontrolní list pro podporu malého rozsahu,

kontrolní list pro veřejné zakázky.

zpět na: Pro příjemce

Aktuality

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2018 EXTERNÍ.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen "Regionální rada" nebo "správce") je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "nařízení"). více

Informace pro subjekty osobních údajů

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 75082241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“), tímto v souladu s přímo aplikovatelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zejména jeho čl. 12 až 15, sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace. více

Sdělení pro příjemce o předběžném ukončování ROP JV

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, IČO 750 82 241, sídlem Kounicova 271/13, 602 00, jako poskytovatel dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod sděluje, že 25. ledna 2018 schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod usnesením č. ÚRR 65/03-1 a ÚRR 65/03-2 odečtení nevymožitelných částek u tří projektů financovaných z výše uvedeného operačního programu ze závěrečného výkazu výdajů, čímž současně vyslovil souhlas s návrhem Evropské komise na předběžné uzavření Regionálního operačního programu Jihovýchod. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více