Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Kontrola projektů

V průběhu realizace projektu dochází k několika druhům kontrol projektu. Kontrolu projektů zajišťuje Odbor implementace projektů (dále OIP) od převzetí projektové žádosti na pracovišti OIP až po ukončení projektu. Kontrola probíhá jak na administrativní úrovni, při které se vychází z údajů doložených v žádosti, monitorovacích hlášeních a zprávách atd., tak na úrovni fyzické kontroly přímo v místě realizace projektu či v sídle žadatele/příjemce.

 

 Základní druhy kontrol

a)   předběžná – EX-ANTE

b)   průběžná – INTERIM

  • Interim bez žádosti o platbu
  • Interim se žádostí o platbu

c)   následná – EX-POST

 

Administrativní kontrola spočívá v kontrole dokladů předložených žadatelem/příjemcem se žádostí o platbu, monitorovacím hlášení nebo zprávy a probíhá na pracovišti OIP.

Fyzická kontrola spočívá v kontrole na místě realizace projektu nebo v místě sídla žadatele/příjemce, tedy v porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným. Kontrola na místě obsahuje rovněž kontrolu dokladů. Kontrola je příjemci oznámena nejméně 48 hodin před započetím kontroly.

Monitorovací návštěva spočívá v monitoringu projektu, není při ní vyžadována přítomnost žadatele/příjemce ani předložení dokladů. Tato monitorovací návštěva nemusí být ohlášena.

 

Práva příjemce jako kontrolované osoby

Povinnosti kontrolované osoby

 

V rámci kontrol pracovníci OIP kontrolují veškeré podklady, vyplňují jednotlivé kontrolní listy, zpracovávají zápisy z kontrol atd. Významnou změnou k 1. 9. 2012 je nutnost zapracování kontrolních listů, tzv. checklistů zpracovaných Evropskou komisí pro řídící kontrolu, veřejnou podporu, podporu malého rozsahu a veřejné zakázky. Tento systém bohužel vede k nárůstu administrativní zátěže řídícího orgánu. Jedná se o tyto druhy checklistů:

kontrolní list pro řídící kontrolu,

kontrolní list pro veřejnou podporu,

kontrolní list pro podporu malého rozsahu,

kontrolní list pro veřejné zakázky.

zpět na: Pro příjemce

Aktuality

Ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Zákonem č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony, bude Regionální rada Jihovýchod k 31. prosinci 2021 zrušena. Právním nástupcem od 1. ledna 2022 je stanovena Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, pro oblast daňových řízení pak Ministerstvo financí ČR.

 

  více

Zrušení pobočky v Jihlavě ke dni 31. 12. 2020.

Veškeré podání a dotazy směřujte od 4. 1. 2021 na sídlo úřadu Regionální rady Jihovýchod v Brně. více

Otevírací doba úřadu Regionální rady Jihovýchod

Na základě usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. 10. 2020 bude podatelna Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod pro veřejnost otevřena následovně, a to do odvolání:

Pondělí   9:00 – 13:30 hod.

Úterý       9:00 – 13:30 hod. více

Uzavření operačního programu ROP Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod obdržela od Evropské komise dopis s informací, že všechny operace související s uzavíráním operačního programu byly provedeny a tudíž ROP Jihovýchod byl uzavřen ke dni 28. 12 .2017. více