Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Kontrola projektů

V průběhu realizace projektu dochází k několika druhům kontrol projektu. Kontrolu projektů zajišťuje Odbor implementace projektů (dále OIP) od převzetí projektové žádosti na pracovišti OIP až po ukončení projektu. Kontrola probíhá jak na administrativní úrovni, při které se vychází z údajů doložených v žádosti, monitorovacích hlášeních a zprávách atd., tak na úrovni fyzické kontroly přímo v místě realizace projektu či v sídle žadatele/příjemce.

 

 Základní druhy kontrol

a)   předběžná – EX-ANTE

b)   průběžná – INTERIM

  • Interim bez žádosti o platbu
  • Interim se žádostí o platbu

c)   následná – EX-POST

 

Administrativní kontrola spočívá v kontrole dokladů předložených žadatelem/příjemcem se žádostí o platbu, monitorovacím hlášení nebo zprávy a probíhá na pracovišti OIP.

Fyzická kontrola spočívá v kontrole na místě realizace projektu nebo v místě sídla žadatele/příjemce, tedy v porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným. Kontrola na místě obsahuje rovněž kontrolu dokladů. Kontrola je příjemci oznámena nejméně 48 hodin před započetím kontroly.

Monitorovací návštěva spočívá v monitoringu projektu, není při ní vyžadována přítomnost žadatele/příjemce ani předložení dokladů. Tato monitorovací návštěva nemusí být ohlášena.

 

Práva příjemce jako kontrolované osoby

Povinnosti kontrolované osoby

 

V rámci kontrol pracovníci OIP kontrolují veškeré podklady, vyplňují jednotlivé kontrolní listy, zpracovávají zápisy z kontrol atd. Významnou změnou k 1. 9. 2012 je nutnost zapracování kontrolních listů, tzv. checklistů zpracovaných Evropskou komisí pro řídící kontrolu, veřejnou podporu, podporu malého rozsahu a veřejné zakázky. Tento systém bohužel vede k nárůstu administrativní zátěže řídícího orgánu. Jedná se o tyto druhy checklistů:

kontrolní list pro řídící kontrolu,

kontrolní list pro veřejnou podporu,

kontrolní list pro podporu malého rozsahu,

kontrolní list pro veřejné zakázky.

zpět na: Pro příjemce

Aktuality

Regionální rada regionu soudržnosti nabízí k prodeji nepotřebný majetek.

Likvidační komise RRJV na svém zasedání 15. 11. 2017 rozhodla o prodeji níže uvedeného nepotřebného majetku. více

Archeologický park Pavlov

Jsme hrdí, že projekt Archeologický park Pavlov rozšířil řady oceňovaných projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených z ROP JV a získal v listopadu Českou cenu za architekturu na rok 2017. více

Evropské peníze pro region jsme využili do posledního eura

(4. 4. 2017) Na konci měsíce března byla odeslána závěrečná zpráva o provádění ROP Jihovýchod do Bruselu. Jedná se o důležitý milník a předpoklad  pro uzavření programu.

Za svého fungování Regionální rada umožnila investovat na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina více než 31 miliard korun, z čehož dotace činily skoro 21 miliard korun a zbylých 10 miliard dodali samotní příjemci. V regionu Jihovýchod bylo podpořeno 941 projektů. více

Financování Úřadu Regionální rady v roce 2017

Díky projektu Ukončování ROP Jihovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc, Úřad Regionální rady zajistí řádné ukončení ROP Jihovýchod.  Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Jihovýchod. více