Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty

Kontrola projektů

V průběhu realizace projektu dochází k několika druhům kontrol projektu. Kontrolu projektů zajišťuje Odbor implementace projektů (dále OIP) od převzetí projektové žádosti na pracovišti OIP až po ukončení projektu. Kontrola probíhá jak na administrativní úrovni, při které se vychází z údajů doložených v žádosti, monitorovacích hlášeních a zprávách atd., tak na úrovni fyzické kontroly přímo v místě realizace projektu či v sídle žadatele/příjemce.

 

 Základní druhy kontrol

a)   předběžná – EX-ANTE

b)   průběžná – INTERIM

  • Interim bez žádosti o platbu
  • Interim se žádostí o platbu

c)   následná – EX-POST

 

Administrativní kontrola spočívá v kontrole dokladů předložených žadatelem/příjemcem se žádostí o platbu, monitorovacím hlášení nebo zprávy a probíhá na pracovišti OIP.

Fyzická kontrola spočívá v kontrole na místě realizace projektu nebo v místě sídla žadatele/příjemce, tedy v porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným. Kontrola na místě obsahuje rovněž kontrolu dokladů. Kontrola je příjemci oznámena nejméně 48 hodin před započetím kontroly.

Monitorovací návštěva spočívá v monitoringu projektu, není při ní vyžadována přítomnost žadatele/příjemce ani předložení dokladů. Tato monitorovací návštěva nemusí být ohlášena.

 

Práva příjemce jako kontrolované osoby

Povinnosti kontrolované osoby

 

V rámci kontrol pracovníci OIP kontrolují veškeré podklady, vyplňují jednotlivé kontrolní listy, zpracovávají zápisy z kontrol atd. Významnou změnou k 1. 9. 2012 je nutnost zapracování kontrolních listů, tzv. checklistů zpracovaných Evropskou komisí pro řídící kontrolu, veřejnou podporu, podporu malého rozsahu a veřejné zakázky. Tento systém bohužel vede k nárůstu administrativní zátěže řídícího orgánu. Jedná se o tyto druhy checklistů:

kontrolní list pro řídící kontrolu,

kontrolní list pro veřejnou podporu,

kontrolní list pro podporu malého rozsahu,

kontrolní list pro veřejné zakázky.

zpět na: Pro příjemce

Aktuality

Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky 2019

Dne 24.6.2020 Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém 75. zasedání schválil závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod za rok 2019 a řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2019. více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na období 2021 - 2022

Výbor Regionální rady (na jeho 73. zasedání, konané dne 11. 12. 2019) schválil rozpočet RR JV na rok 2020 a současně i střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022. více

Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 1/2019 EXTERNÍ.

Změna termínu předkládání monitorovací zprávy o udržitenosti projektů. více

Webarchivováno Národní knihovnou ČR

Webová stránka www.jihovychod.cz je archivována v rámci Webarchivu Národní knihovny ČR. více