Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
A B 3 5 1

Poradenství v oblasti komunikace

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/4.2.00/04.00870
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 4.2 – Podpora absorpční kapacity
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 200 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pondělí, 31. leden 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 1. březen 2011 09:00
Datum poslední úpravy: Středa, 2. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Sídlo zadavatele: Kounicova 13
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kurková
Telefon/fax: 420532193544
E-mail: kurkova@jihovychod.cz

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je poskytování poradenství v oblasti komunikačních aktivit vyplývajících z realizace Komunikačního plánu ROP Jihovýchod.

Požadované činnosti:

1. Poradenství v oblasti komunikace, analýza vhodných komunikačních nástrojů dle Komunikačního plánu ROP Jihovýchod, vytváření námětů pro nové komunikační aktivity

2. Návrh komunikačních aktivit, návrh případných mediálních partnerů

3. Optimalizace komunikačních aktivit vyplývajících z Komunikačního plánu ROP Jihovýchod, plánování aktivit v čase a zhodnocení efektivity použitých prostředků komunikace

4. Připomínky k mediálním výstupům (tiskové zprávy, inzerce atd.)

5. Sledování možných krizových témat, jejich aktivní vyhledávání

6. Využití okamžitého poradenství v případě krizové situace

7. Poradenství při realizaci aktivit prezentujících Úřad Regionální rady široké veřejnosti

Místo plnění

Kounicova 13, 602 00 Brno

Místo pro podání nabídky

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 602 00 Brno, 6. podlaží

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2014.

Hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovuje tato dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy, podle kterých budou nabídky hodnoceny:
Kritérium Váha
Kvalita návrhu strategie komunikace 50%
Nabídková cena v Kč vč. DPH 50%
Hodnocení nabídek dle dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita návrhu strategie komunikace“
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria hodnotící komise bude hodnotit míru naplnění níže uvedených subkritérií v uchazečem předloženém návrhu strategie komunikace pro rok 2011:
- podrobnost a propracovanost návrhu
- originalita navrhovaných aktivit
- atraktivita navrhovaných aktivit
- vhodnost návrhu reakce na krizovou komunikaci
- vhodnost navrhované strategie pro zadavatele vzhledem k charakteru jeho činnosti,
přičemž nejvhodnější nabídce v každém subkritériu bude v ideálním případě přiděleno vždy max. 5 bodů. Ostatním nabídkám budou v daném subkritériu body přiděleny na základě porovnání s nejvhodnější nabídkou a dle následující stupnice:
5 bodů plně vyhovující zadání a potřebám zadavatele specifikovaným v zadávací
dokumentaci, vysoce profesionální zpracování
4 body velmi dobrý, vyhovující s minimálními výhradami a s jejich malým množstvím
3 body dobrý, avšak s větší výhradou a/nebo s celkově větším množstvím výhrad
2 body dostatečný, obsahující mnoho pouze obecných vyjádření
0 bodů dostatečný, splňující zadání pouze ve zcela min. rozsahu
Součástí zprávy o hodnocení nabídek bude i zdůvodnění přidělených bodových hodnot.
Po provedení součtu bodů za všechna subkritéria bude výsledná bodová hodnota každé nabídky přepočtena poměrovým způsobem na 100 bodovou základnu s následným provážením váhovým koeficientem, kdy nejvhodnější nabídka získá 50 bodů a každá další nabídka získá počet bodů dle vzorce:
počet získaných bodů hodnocené nabídky
------------------------------------------------------- x 100 x 0,5
počet získaných bodů nabídky s nejvyšším bodovým ziskem
Hodnocení nabídek dle dílčího hodnotícího kritéria „Nabídková cena v Kč vč. DPH“
Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou bude přiděleno 100 bodů s následným provážením váhovým koeficientem 0,5, tj. taková nabídka získá celkem 50 bodů. Každé další nabídce bude přidělen počet bodů dle následujícího vzorce:
nejnižší nabídková cena v Kč
------------------------------------------- x 100 x 0,5
nabídková cena hodnocené nabídky v Kč
Součtem vypočtených bodových hodnot z obou kritérií pro každou hodnocenou nabídku vznikne výsledný bodový zisk, dle kterého bude určeno pořadí nabídek. Nabídka s nejvyšší bodovou hodnotou je nabídkou nejvýhodnější.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč je povinen prokázat splnění:
1. základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – l) zákona
• dle § 53 odst. 1 písm. a) – j) zákona předložením čestného prohlášení dle platného znění zákona (uchazeč může použít text prohlášení, které je přílohou č. 2 zadávací dokumentace). Čestné prohlášení v případě právnických osob činí ty osoby, které jednají jménem či za uchazeče, a to v souladu se způsobem jednání a podepisování za uchazeče
• dle § 53 odst. 1 písm. k) a l) zákona:
- předložením seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele
- má-li uchazeč formu akciové společnosti, předložením aktuálního seznamu akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%
2. profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) zákona
• předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a
• předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Uchazeč prokáže splnění shora uvedených základních a profesních kvalifikačních předpokladů předložením kopií shora uvedených dokladů; čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 90 dnů.
3. technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona:
• předložením seznamu minimálně 5 obdobných významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech (formou čestného prohlášení) s uvedením rozsahu a doby jejich poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle předchozí odrážky od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně (v případě předložení čestného prohlášení dle tohoto bodu bude uchazeč povinen takové důvody na vyžádání zadavateli prokázat).
Za obdobné služby jsou považovány již provedené činnosti pro jiné zadavatele, jejichž obsah odpovídá specifikaci předmětu této veřejné zakázky, tzn.:
- poradenství v oblasti komunikace, analýza vhodných komunikačních nástrojů, vytváření námětů pro nové komunikační aktivity
- návrh komunikačních aktivit, návrh případných mediálních partnerů
- optimalizace komunikačních aktivit, plánování aktivit v čase a zhodnocení efektivity použitých prostředků komunikace
- připomínky k mediálním výstupům (tiskové zprávy, inzerce atd.)
- sledování možných krizových témat, jejich aktivní vyhledávání
- využití okamžitého poradenství v případě krizové situace,
- poradenství při realizaci aktivit pro širokou veřejnost
přičemž platí, že uchazeč je povinen prokázat realizaci všech uvedených činností, jejichž finanční rozsah musí v úhrnu činit minimálně 2 000 000,- Kč bez DPH za uvedené tříleté období.
• předložením čestného prohlášení uchazeče obsahujícího údaje o členech řešitelského týmu, který bude jménem/za uchazeče plnit předmět této veřejné zakázky, přičemž řešitelský tým musí sestávat min. ze dvou osob a uchazeč musí formou datovaného a vlastnoručně podepsaného strukturovaného profesního životopisu každé z nich prokázat splnění níže uvedených požadavků na kvalifikaci:
- min. 5 let praxe v PR komunikaci
- alespoň 5 zakázek, jejichž předmětem plnění byly PR komunikační aktivity
a u nichž tato osoba vystupovala jako realizátor plnění, přičemž u každé takové zakázky musí být uveden její název, stručný popis jejího předmětu plnění, její finanční rozsah v Kč bez DPH, doba jejího plnění a popis hlavních činností, které v rámci jejího plnění tato osoba vykonávala.
Upozornění:
V případě, že uchazeč bude prokazovat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele (ať už právnické nebo fyzické osoby) nebo pokud bude podávat více dodavatelů společnou nabídku, jsou povinni se řídit požadavky uvedenými v § 51 odst. 4 až 6 zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost a úplnost údajů, jimiž uchazeč bude prokazovat splnění této části kvalifikačních předpokladů, a to formou osobní prezentace řešitelského týmu uchazeče v sídle zadavatele. K této prezentaci bude v přiměřené lhůtě (min. 3 pracovní dny předem) vyzván každý z uchazečů, který v nabídce prokáže splnění zadavatelem stanovených kvalifikačních předpokladů.
K určení konkrétního termínu prezentace dojde následovně:
- zadavatel odešle uchazeči výzvu k prezentaci s termínem jejího provedení na e-mailovou adresu uchazeče uvedenou v jeho nabídce
- uchazeč e-mailem potvrdí obratem navržený termín
- v případě nemožnosti v daném termínu prezentaci uskutečnit, uchazeč tuto skutečnost zadavateli obratem sdělí, zadavatel v takovém případě navrhne uchazeči náhradní termín
- osobní prezentace řešitelského týmu je součástí prokázání splnění kvalifikace, a proto v případě, že se uchazeč k prezentaci v termínu určeném shora uvedeným způsobem nedostaví, bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v tomto zadávacím řízení.
V první části prezentace bude řešitelský tým prezentovat svou kvalifikaci pro plnění zakázky a případně zadavatel formou pohovoru s řešitelským týmem jeho kvalifikaci podrobněji ověří. Pro druhou část prezentace – viz další bod.
• Zadavatel si vyhrazuje právo provést kontrolu opatření týkajících se zabezpečení jakosti. Cílem je posílení jistoty bezproblémové průběžného plnění zakázky, v němž zadavatel požaduje schopnost poskytovat kreativní řešení díky nápaditosti řešitelů. Uvedené prvky výrazně ovlivňují celkovou jakost plnění zakázky. Tato kontrola bude provedena během druhé části shora uvedené prezentace řešitelského týmu uchazeče, v níž bude tým prezentovat svou schopnost poskytovat nápaditá a kreativní řešení tak, že odprezentuje jím navrhovanou revizi již realizovaných PR aktivit zadavatele (informace o těchto PR aktivitách jsou všem uchazečům dostupné na webových stránkách zadavatele na internetové adrese www.jihovychod.cz).
Čestné prohlášení v případě právnických osob činí ty osoby, které jednají jménem či za uchazeče, a to v souladu se způsobem jednání a podepisování za uchazeče.
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením kopií shora uvedených dokladů.
O shora uvedené prezentaci každého řešitelského týmu a jejím průběhu zadavatel pořídí zápis, který se stane součástí protokolu o posouzení kvalifikace.
Bude-li zadavatel po vybraném uchazeči, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je tento uchazeč povinen je předložit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Další podmínky a informace

Zadávací dokumentace je zájemcům k dispozici dálkovým přístupem na profilu zadavatele na internetové adrese www.stavebnionline.cz/Profil/Jihovychod po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.
Případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou všem zájemcům poskytovány stejným způsobem jako zadávací dokumentace, tj. uveřejněním na profilu zadavatele.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543