Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
8 D F C E

Novostavba zámečnické dílny v Polánce

Registrační číslo projektu: CZ1.11/3.4.00/42.01626
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 20 092 738 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Sobota, 18. říjen 2014
Lhůta pro podávání nabídek: Čtvrtek, 4. prosinec 2014 10:00
Datum poslední úpravy: Pondělí, 24. listopad 2014 14:46

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
Sídlo zadavatele: nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Budzák
Telefon/fax: 420542211083
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 23.10.2014 10:17:43 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 29.10.2014 12:22:27 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 31.10.2014 13:10:28 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 6.11.2014 10:16:54 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 14.11.2014 14:06:01 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 24.11.2014 14:46:41 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečná informace č.1:
Zadávací řízení „Novostavba zámečnické dílny v Polánce“ je podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce, s předpokládanou hodnotou 20.092.738,- Kč bez DPH. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení do věstníku veřejných zakázek dne 16.10.2014. Lhůta pro podání nabídek končí dne 12.11.2014 v 10:00.
Dodatečná informace č.2:
Zadavatel upřesnil drobné nesrovnalosti ohledem vyplňování výkazu výměr a zadávacích podmínek.
Dodatečná informace č.3:
Zadavatel upřesnil drobné nesrovnalosti ohledem vyplňování výkazu výměr a zadávacích podmínek.
POZOR! Dokumenty dodatečné informace č.3 jsou zveřejněné pouze na profilu zadavatele z důvodu omezení počtu zveřejněných dokumentů na portále jihovychod.cz.
Dodatečná informace č.4:
Zadavatel upřesnil drobné nesrovnalosti ohledem projektové dokumentace a zadávacích podmínek.
POZOR! Dokumenty dodatečné informace č.4 jsou zveřejněné pouze na profilu zadavatele z důvodu omezení počtu zveřejněných dokumentů na portále jihovychod.cz.
Dodatečná informace č.5:
Zadavatel upřesnil drobné nesrovnalosti ohledem projektové dokumentace.
POZOR! Dokumenty dodatečné informace č.5 jsou zveřejněné pouze na profilu zadavatele z důvodu omezení počtu zveřejněných dokumentů na portále jihovychod.cz.
Dodatečná informace č.6:
Zadavatel upřesnil drobné nesrovnalosti ohledem projektové dokumentace a zadávacích podmínek.
POZOR! Dokumenty dodatečné informace č.6 jsou zveřejněné pouze na profilu zadavatele z důvodu omezení počtu zveřejněných dokumentů na portále jihovychod.cz.

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba díla v rámci projektu s názvem: „Novostavba zámečnické dílny v Polánce“. Jeho záměrem je vybudování zámečnické dílny a s ní souvisejících provozů pro Střední školu dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov.

Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je budova sídla zadavatele – budova školy na adrese: areál výcvikového střediska školy v Polánce parc.č. 575/11, 573/3, 565,566, 562, 564/1 k.ú. Polánka u Moravského Krumlova

Místo pro podání nabídky

Nabídku je možné podat osobně na podatelnu v sídle zadavatele, 672 01 Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Realizace veřejné zakázky bude probíhat nejpozději do 6 kalendářních měsíců od protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena dle ust. § 78 odst. 1) písm. b) zákona. Hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena bez DPH má váhu 100%.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona.
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle § 53 odst. 3 zákona.
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
a) dle § 54 písmene a) zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
b) dle § 54 písmene b) zákona dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění “Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
c) dle § 54 písmene d) zákona dodavatel doloží, jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost, Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje pro obor pozemní stavby. Z nabídky musí být patrné, jaký vztah má tato autorizovaná osoba k dodavateli, tj. zda se jedná o zaměstnance, subdodavatele apod.
Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku.
Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
a) Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona dodavatel předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 leta osvědčení objednatelů o řádném plnění požadovaných referencí z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Zadavatel stanoví limit pro splnění kvalifikačního předpokladu pro veřejnou zakázku:
Seznam alespoň 3 obdobných realizovaných zakázek za posledních 5 let, s uvedením jejich hodnoty. Obdobné zakázky realizované dodavatelem jsou zakázky na stavební práce dle další specifikace.
i. Zadavatel požaduje prokázání realizace 2 zakázek dodavatele z posledních 5 let, kde dodavatel prováděl ocelovou konstrukci opláštěnou sendvičovými panely, kde rozsah prací provedených dodavatelem, podávajícím nabídku nebo jeho subdodavatelem prokazujícím kvalifikaci, byl v hodnotě alespoň 8.000.000,- Kč bez DPH za každou zakázku zvlášť.
ii. Zadavatel požaduje prokázání realizace 1 zakázky dodavatele z posledních 5 let, kde dodavatel prováděl rozvod tlakového vzduchu, kde rozsah prací provedených dodavatelem, podávajícím nabídku nebo jeho subdodavatelem prokazujícím kvalifikaci, byl v hodnotě alespoň 700.000,- Kč bez DPH za provádění rozvodu tlakového vzduchu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém, a to v jednom originále v tištěné podobě a v jedné kopii v tištěné podobě. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.

Další podmínky a informace

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty k zajištění povinností uchazeče vyplývajících z účasti v zadávacím řízení v souladu s ust. § 67 zákona formou složení peněžní částky, formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky.
Výše jistoty činí 350.000,- Kč.
Celá dokumentace (včetně projektové části) je zveřejněna na profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_137.html)

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 15125