Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
6 B 6 4 8

Stříbrné pomezí – dodávka prvků turistického informačního systému - návěstí a doplňkové značky

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00986
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 184 450 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 4. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 14. únor 2011 11:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 15. únor 2011 03:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Jihlava
Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Dvořák
Telefon/fax: 420567167484
E-mail: zdenek.dvorak@jihlava-city.cz

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávky prvků turistického informačního značení, směrových značek (návěsti před kříženímtras) a doplňkových značek pro realizaci projektu „Stříbrné pomezí“ spolufinancovanéhoz Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Jedná se o dodávku v rozsahu 54 návěstí a 500 doplňkových značek (tabulek).

Místo plnění

Jihlava a okolí dle podrobné specifikace předmětu zakázky a mapových příloh

Místo pro podání nabídky

Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Zahájení: zahájení plnění zakázky bude následovat po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad únor - březen 2011 Dokončení: nejpozději do 15. dubna 2011

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena.


Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Uchazeč předloží spolu s nabídkou kopie dokladů o oprávnění podnikat, a to doložením
kopie výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, a kopie živnostenského oprávnění
opravňujícího ho k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu zakázky (viz TP 65 MD ČR – osazování dopravního značení smí provádět pouze
osoby k tomu způsobilé).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná bez DPH platná po celou dobu
plnění zakázky. V ceně budou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění zakázky.
Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy o dílo.
Nabídky mohou uchazeči doručit pouze v listinné podobě doporučeně poštou nebo osobně předat na podatelně Magistrátu města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava, v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeče s označením:
Neotevírat - nabídka - akce:
Stříbrné pomezí – dodávka prvků turistického informačního
systému - návěsti a doplňkové značky.
Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podávání nabídek a to do 11:00 hod.
Nabídka bude vypracována v českém jazyce.


Další podmínky a informace

viz přílohy podmínky výzvy v dokumentech

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543