Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
D 6 C D 5

NADSTAVBA ŠKOLY - SPŠEIT BRNO – DODÁVKA NÁBYTKU

Registrační číslo projektu: CZ1.11/3.4.00/42.01625
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 794 943 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 14. duben 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 27. duben 2015 13:00
Datum poslední úpravy: Pondělí, 13. duben 2015 08:36

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno
Sídlo zadavatele: Purkyňova 97, 612 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Budzák
Telefon/fax: 420542211083
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodávky nábytku na vybavení učeben. Veřejná zakázka je rozdělena na části. Dodavatel může podat nabídku na obě i pouze na jednu část veřejné zakázky. Předmětem První části Veřejné zakázky je v rámci projektu reg.č. CZ1.11/3.4.00/42.01625 dodávka: - 16ks lavíc - 52ks PC stolů s boxem na levé straně - 8ks PC stolů s boxem na pravé straně - 4ks stolů katedry - 4ks kancelářských židlí - 92ks židliček k lavicím - 2ks tabulí (uč. 509,510) - 2ks tabulí (uč. 511,512) - 4ks promítacího plátna - 5ks odkládacích skřínek Předmětem Druhé části Veřejné zakázky je v rámci provozních prostředků školy dodávka: - Další nábytek pro KABINETY - Další nábytek pro učebnu 509 - Další nábytek pro učebnu 510 - Další nábytek pro učebnu 512 - Další nábytek pro VESTIBUL NADSTAVBA Parametry jednotlivých dodávek jsou závazně specifikované v technických podmínkách, které jsou přílohou výzvy. Předmětem dodávky je doprava na místo plnění, vyložení dodávek, doprava na místo určení, plná instalace dodávek a předvedení funkčnosti a používání dodávek.

Místo plnění

Prodávající je povinen dodat do sídla Zadavatele předmět plnění ve lhůtě 30 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy (Platí pro obě části zakázky).

Místo pro podání nabídky

Nabídku je možné podat osobně v sídle zadavatele, Brno, Purkyňova 97, PSČ 612 00 v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hodin, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Dodavatel může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou - za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky kontaktní osobou zadavatele.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Prodávající je povinen dodat do sídla Zadavatele předmět plnění ve lhůtě 30 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy (Platí pro obě části zakázky).

Hodnotící kritéria

NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH
Hodnocení nabídek bude provedeno zpracováním sestupného pořadí hodnocených nabídek podle absolutní výše celkových nabídkových cen bez DPH.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí pro každou část veřejné zakázky:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením:
Základní kvalifikační předpoklady splňuje ten dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
j) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů:
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, požadavky splňuje dodavatel, který předloží v prosté kopii:
a) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
b) dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém, ve dvojím vyhotovení. A to v jednom originále v tištěné podobě a v jedné kopii v elektronické podobě. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.
Uchazeč ucházející se o více částí veřejné zakázky musí podat na každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku.
Uchazeč může podat nabídku pro jednu část veřejné zakázky nebo více nabídek pro více části veřejné zakázky, pro každou část musí uchazeč podat samostatnou nabídku v samostatné obálce.

Další podmínky a informace

Zakázka je rozdělená na dvě části.
Celá dokumentace (včetně projektové části) je zveřejněna na profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_164.html)

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17423