Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
0 2 1 C 5

ZŠ Pacov náměstí - "Škola pro život" - dodávka nábytku a vybavení pro výuku

Registrační číslo projektu: CZ 1.11/3.3.00/36.01562
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 15. duben 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 28. duben 2015 11:00
Datum poslední úpravy: Pondělí, 13. duben 2015 22:41

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Město Pacov
Sídlo zadavatele: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Kontaktní osoba: Tomáš Kocour - místostarosta
Telefon/fax: 420723605436
E-mail: kocour@mestopacov.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: NE

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dodávku nábytku a vybavení do estetické učebny, učebny dílen, učebny ITC, kabinetu 4.05 a zázemí sportoviště. • jedná se o dodávku zejména následujícího vybavení: • korkové nástěnky a paraván • sušák na výkresy • žákovské židle • malířské stojany • kancelářské a PC stolky • regály • skříňky a skříně • skládací židličky • kontejnery • vozík do kanceláře • skříně na uložení míčů • branky na florbal Konkrétní specifikace předmětu plnění tj. požadované plnění, jeho rozsah, kvalita a provedení je uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace (technická specifikace předmětu zakázky). Součástí předmětu zakázky je i doprava předmětu plnění do budovy ZŠ Pacov náměstí, jeho vybalení, instalace, montáž resp. osazení, likvidace přepravních obalů a další činnosti specifikované v návrhu kupní smlouvy. Veškeré dodané vybavení nesmí být použité či repasované, musí být nové, originální a nepoužité.

Místo plnění

NUTS CZ063, město Pacov, ZŠ Pacov, budova na nám. Svobody 321, 395 01 Pacov.

Místo pro podání nabídky

Adresa zadavatele: Město Pacov, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Termín realizace zakázky: Uchazeč je povinen předmět plnění dodat, naistalovat resp. namontovat a zprovoznit do místa plnění do 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Hodnotící kritéria

Hodnocení se provádí pomocí hodnotícího kritéria - nejnižší nabídková cena (v Kč včetně DPH) za celý předmět veřejné zakázky. Hodnocení nabídek bude provedeno seřazením nabídek podle výše nabízené ceny. Vítězí nabídka s nejnižší hodnotou

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady obdobně dle § 53 zákona
b) splní profesní kvalifikační předpoklady obdobně dle § 54 zákona
Dokumenty k prokázání kvalifikace pořízené v jiném než českém a slovenském jazyce se předkládají v původním jazyce s připojením úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
Pravost a stáří dokladů
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeč předloží v nabídce v kopii. Zadavatel může požadovat, aby dodavatel, se kterým bude uzavřena kupní smlouva, předložil před podpisem smlouvy originály či úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) – h) a j) - k) zákona a to předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. (Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení v příloze zadávací dokumentace, který doplní a podepíše – tento vzor slouží pro všechny části společně, ale pokud bude uchazeč podávat nabídku na více částí, předloží čestné prohlášení do nabídky ke každé části, na kterou podává nabídku).
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů každý z nich.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který v nabídce předloží (v kopiích):
• obdobně dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Pokud podá nabídku více dodavatelů společně, je povinen doložit výpis z obchodního rejstříku každý z nich,
• obdobně dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce v písemné formě v listinné podobě. Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Uchazeč předloží nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Doklady, dokumenty, cenové podklady a další listiny doložené v nabídce by měly být uchazečem odpovídajícím způsobem seřazeny, ucelené části nabídky jednoznačně označeny a jednotlivé listy nabídky pak očíslovány. Za krycím listem bude vložen přehledný a očíslovaný obsah nabídky.
Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a zadavatel doporučuje případně i v jedné kopii (kopie nabídky však není podmínkou zadavatele, záleží na uchazeči, zda kopii nabídky vyhotoví a přiloží do obálky, a v tomto případě nepředložení kopie nabídky nebude důvodem k vyřazení nabídky z dalšího průběhu výběrového řízení). Příslušné vyhotovení nabídky bude poté na vrchní straně jasně a viditelně označeno: „ORIGINÁL“ či „KOPIE“. Nabídka bude posuzována a hodnocena dle vyhotovení nabídky „ORIGINÁL“. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
Nabídka bude předána v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky a obchodním názvem / firmou uchazeče vč. adresy, na níž je možné zaslat oznámení obdobně dle § 71 odst. 5 zákona. Obálka bude označena nápisem „NEOTEVÍRAT“.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky, musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Další podmínky a informace

Zadávací dokumentace je v plném rozsahu zveřejněna zde na www.jihovychod.cz

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17423