Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
4 B 2 0 9

Energetické zdroje pro 21.století – Dodávka vybavení

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/42.01656
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 864 911 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Čtvrtek, 16. duben 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 28. duben 2015 14:30
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 16. duben 2015 16:06

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Sídlo zadavatele: Sokolnice 496, 66452 Sokolnice
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Budzák
Telefon/fax: 420542211083
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 16.4.2015 16:06:21 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečná informace č.1:
Zadavatel uveřejnil Technickou specifikaci pro první část veřejné zakázky. Táto specifikace specifikuje pouze část požadovaného plnění. Omylem nebyla zveřejněna druhá část dokumentu. Z tohoto důvodu zveřejňuje zadavatel jako přílohu této dodatečné informace na profilu zadavatele kompletní technickou specifikaci pro První část veřejné zakázky.

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení (laboratorní vybavení laboratorních stolů a energetických modelů, a dodávka nábytku) pro střední školu v rozsahu dle technických podmínek zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělená na dvě části dle předmětu plnění. Předmět je definován technickými podmínkami, které jsou stanovené jako minimální.

Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je provozovna zadavatele: Integrovaná střední škola, Sokolnice 496, Sokolnice 496, 66452 Sokolnice

Místo pro podání nabídky

Nabídku je možné podat osobně na podatelnu v sídle zadavatele, 66452 Sokolnice, Učiliště 496 v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

První část veřejné zakázky: Termín dodání plnění první části veřejné zakázky se předpokládá do 105 dní od podpisu smlouvy. Druhá část veřejné zakázky: Termín dodání plnění druhé části veřejné zakázky se předpokládá do 60 dní od podpisu smlouvy.

Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro zadání každé části veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena analogicky k ust. § 78 odst. 1) písm. b) zákona. To znamená, že hodnotící kritérium NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH má hodnotící váhu 100 %.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona předložením čestného prohlášení.
Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
c) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
d) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude podána písemně, a to pro každou z částí veřejné zakázky samostatně, v listinné podobě, v jazyce českém, ve dvou vyhotoveních, a to v jednom originále v tištěné podobě a v jedné kopii v elektronické podobě. V nabídce nesmí být přepisy a opravy, které by vedly k nejasnosti a k nesrozumitelnosti nabídky.

Další podmínky a informace

Celá dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_215.html)

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17423