Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
4 B 7 3 F

S moderní technikou ke zkvalitnění výuky – Dodávka vybavení

Registrační číslo projektu: CZ1.11/3.4.00/42.01631
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: nadlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 022 661 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Čtvrtek, 16. duben 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Středa, 10. červen 2015 14:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 19. květen 2015 09:34

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav
Sídlo zadavatele: Břeclav, nábř. Komenského 1, PSČ 690 25
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Budzák
Telefon/fax: 420542211083
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 19.5.2015 09:34:13 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečná informace č.1
Zadavatel opravil překlep v rámci technické specifikace první části. Zadavatel proloužil lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel uveřjnil dodatečné informace a jejich přílohy n profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_138.html), z důvodu omezeného počtu dokumentů uveřejněných na tomto portále.

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení (vybavení silnoproudé a slaboproudé dílny, vybavení soustruhy a frézkami, vybavení robotem, vybavení CNC soustruhem, vybavení 3D měřidlem, 3D tiskárnou a CO2 laserem) pro střední školu v rozsahu dle technických podmínek zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm částí dle předmětu plnění. Předmět je definován technickými podmínkami, které jsou stanovené jako minimální.

Místo plnění

Místem plnění první a druhé části (12 soustruhů) veřejné zakázky je provozovna zadavatele: Dílny odborného výcviku Břeclav, Národních hrdinů 24, PSČ 690 25 Místem plnění druhé (6soustruhů a frézky) třetí, čtvrté, páté, šesté a sedmé části veřejné zakázky je provozovna zadavatele: Břeclav, nábř. Komenského 1, PSČ 690 25

Místo pro podání nabídky

Nabídku je možné podat osobně v sídle zadavatele, Břeclav, nábř. Komenského 1, PSČ 690 25, na sekretariátě ředitelky školy, v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hodin

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

První část veřejné zakázky: Termín dodání plnění první části veřejné zakázky je 60 dní od podpisu smlouvy. Druhá část veřejné zakázky: Termín dodání plnění druhé části veřejné zakázky je 90 dní od podpisu smlouvy. Třetí část veřejné zakázky: Termín dodání plnění třetí části veřejné zakázky je 60 dní od podpisu smlouvy. Čtvrtá část veřejné zakázky: Termín dodání plnění čtvrté části veřejné zakázky je 90 dní od podpisu smlouvy. Pátá část veřejné zakázky: Termín dodání plnění páté části veřejné zakázky je 60 dní od podpisu smlouvy. Šestá část veřejné zakázky: Termín dodání plnění šesté části veřejné zakázky je 60 dní od podpisu smlouvy. Sedmá část veřejné zakázky: Termín dodání plnění sedmé části veřejné zakázky je 60 dní od podpisu smlouvy.

Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro zadání každé části veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena dle ust. § 78 odst. 1) písm. b) zákona. To znamená, že hodnotící kritérium NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH má hodnotící váhu 100 %.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona.
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle § 53 odst. 3 zákona.
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
d) dle § 54 písmene a) zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
e) dle § 54 písmene b) zákona dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude podána písemně, a to pro každou z částí veřejné zakázky samostatně v listinné podobě, v jazyce českém, (případný datový list může být v anglickém jazyce), ve dvou vyhotoveních, a to v jednom originále v tištěné podobě a v jedné kopii v elektronické podobě. V nabídce nesmí být přepisy a opravy, které by vedly k nejasnosti a k nesrozumitelnosti nabídky.
V případě, že podává uchazeč nabídky na více částí, podá každou takovou nabídku v samostatné obálce.
Je skutečně stěžejní vyplnit Číslo části veřejné zakázky na obálku nabídky!

Další podmínky a informace

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_138.html). Na profilu zadavatele jsou zveřejněné i tady nezveřejněné přílohy ZD, z důvodu omezení počtu zveřejňovaných souborů.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17423