Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
8 F D 6 7

„Výroba a distribuce propagačního letáku v rámci projektu „Komunikační kampaň Jižní Moravy““

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/38.01599
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 560 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 1. květen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 15. květen 2015 13:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 30. duben 2015 14:29

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Jihomoravský kraj
Sídlo zadavatele: Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82
Kontaktní osoba: Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje; Ing. Ivana Lukášková, vedoucí oddělení cestovního ruchu
Telefon/fax: 420541651343
E-mail: rafaelova.tereza@kr-jihomoravsky.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, zpracování, tisk a distribuce propagačního letáku v deníku ČR po celé České Republice, informujícího o nově vytvořených produktech v rámci projektu „Komunikační kampaň Jižní Moravy“ - nový design webu jizni-morava.cz, mobilní průvodce a hra Loguj! a o zajímavostech Jihomoravského kraje.

Místo plnění

Místem předání výstupů činnosti je sídlo objednatele.

Místo pro podání nabídky

a) Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82. b) Osobně se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 242, Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin. c) Elektronické podání nabídky není možné. d) Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výzvy dodavateli/uveřejnění výzvy a končí dne 15. 5. 2015 ve 13.00 hod. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). e) Nabídka bude podána v neprůhledné obálce zapečetěné proti neoprávněné manipulaci přelepením, označena bude názvem veřejné zakázky a slovem – NEOTEVÍRAT. Nabídky musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Termín zahájení poskytování plnění: po uzavření smlouvy Termín ukončení poskytování plnění včetně předání výstupů činnosti: do 20. 6. 2015

Hodnotící kritéria

Zadavatel zadá zakázku za cenu v místě obvyklou transparentním, nediskriminačním způsobem uchazeči, který předloží ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
Hodnotící komise nejprve posoudí, zda nabídky uchazečů splnily zadávací podmínky. Nabídky nesplňující zadávací podmínky komise vyřadí a nebude je dále hodnotit. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovuje tato dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy, podle kterých budou nabídky hodnoceny:
a) Nabídková cena v Kč včetně DPH 50 %
Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně DPH (u neplátců DPH pak celková cena). Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou bude přiděleno 100 bodů s následným provážením váhovým koeficientem 0,5, tj. taková nabídka získá celkem 50 bodů. Každé další nabídce bude přidělen počet bodů dle následujícího vzorce:
nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH
------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,5
nabídková cena hodnocené nabídky v Kč včetně DPH
b) Kvalita zpracování grafického řešení skladu s informacemi o zajímavostech JMK a titulní strany 40 %
V rámci tohoto nekvantifikovatelného dílčího hodnotícího kritéria bude hodnotící komise hodnotit zpracovaný návrh grafického řešení skladu s informacemi o zajímavostech JMK a titulní strany.
Dílčí hodnotící kritérium Kvalita zpracování grafického řešení 1 skladu a titulní strany se skládá z těchto subkritérií:
- orientace na cílovou skupinu,
- přehlednost, jednoduchá orientace v textu, vhodná barevnost v souladu s grafickým manuálem JMK, moderní design; vše s ohledem na cílovou skupinu,
- míra naplnění cíle propagačního materiálu: cílem je vytvoření propagačního materiálu informujícího o nově vytvořených produktech v rámci projektu „Komunikační kampaň Jižní Moravy“ - nový design webu jizni-morava.cz, mobilní průvodce a hra Loguj! a o zajímavostech Jihomoravského kraje, tím podpořit možnosti rozvoje cestovního ruchu na území JMK a zvýšit efektivitu propagace kraje jako turistické destinace. Podrobnější informace o projektu a o hře Loguj! jsou přílohou č. 3 těchto zadávacích podmínek.
Všechna subkritéria jsou hodnocena bodovou škálou 1 – 5 a při hodnocení budou mít stejnou váhu.
Nejvhodnější nabídce bude v ideálním případě přiděleno max. 5 bodů. Ostatním nabídkám budou body přiděleny na základě porovnání s nejvhodnější nabídkou, tj. míry naplnění subkritérií a dle následující stupnice:
- 5 bodů ….výborný
- 4 body ….velmi dobrý
- 3 body ….dobrý
- 2 body ….dostatečný
- 1 bod ….nedostatečný
Součástí zprávy o hodnocení nabídek bude i zdůvodnění přidělených bodových hodnot.
Výsledná bodová hodnota každé nabídky bude přepočtena poměrovým způsobem na 100 bodovou základnu s následným provážením váhovým koeficientem dílčího hodnotícího kritéria, kdy nejvhodnější nabídka získá 40 bodů a každá další nabídka získá počet bodů dle vzorce:
počet získaných bodů hodnocené nabídky
----------------------------------------------------------------------- x 100 x 0,4
počet získaných bodů nabídky s nejvyšším bodovým ziskem
c) Výběr titulů deníků s celostátní působností 10 %
V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnotící komise hodnotit výběr titulů deníků s celostátní působností. Požadované deníky musí být v nákladu minimálně 120 000 a 40 000 výtisků denně.
Zadavatel považuje za nejvýhodnější takový výběr, který nejlépe zasáhne cílovou skupinu. Cílovou skupinou jsou lidé ve věku 20 – 50 let se zájmem o nové technologie, s vyšším vzděláním, kteří rádi cestují; domácnosti z vyšších ekonomických tříd. K nabídce je potřeba přiložit specifikaci vybraných titulů na základě odborného výzkumu či studie, např. od Unie vydavatelů ČR, kde bude jasně specifikována cílová skupina konkrétního deníku.
Míra naplnění kritéria je hodnocena bodovou škálou 1 – 5. Nejvhodnější nabídce bude v ideálním případě přiděleno max. 5 bodů. Ostatním nabídkám budou body přiděleny na základě porovnání s nejvhodnější nabídkou, tj. dle míry naplnění kritéria a dle následující stupnice:
- 5 bodů ….výborný
- 4 body ….velmi dobrý
- 3 body ….dobrý
- 2 body ….dostatečný
- 1 bod ….nedostatečný
Součástí zprávy o hodnocení nabídek bude i zdůvodnění přidělených bodových hodnot.
Výsledná bodová hodnota každé nabídky bude přepočtena poměrovým způsobem na 100 bodovou základnu s následným provážením váhovým koeficientem dílčího hodnotícího kritéria, kdy nejvhodnější nabídka získá 10 bodů a každá další nabídka získá počet bodů dle vzorce:
počet získaných bodů hodnocené nabídky
-------------------------------------------------------------------- x 100 x 0, 10
počet získaných bodů nabídky s nejvyšším bodovým ziskem
Součtem vypočtených bodových hodnot ze všech kritérií pro každou hodnocenou nabídku vznikne výsledný bodový zisk, dle kterého bude určeno pořadí nabídek. Nabídka s nejvyšší bodovou hodnotou je nabídkou nejvýhodnější.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Uchazeči prokáží níže popsaným způsobem splnění kvalifikačních předpokladů:
a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, v prosté kopii, přičemž výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů,
b) předložením dokladu prokazujícího oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky v celém rozsahu dle této zadávací dokumentace v prosté kopii,
c) předložením čestného prohlášení o bezdlužnosti, tj. o tom, že uchazeč nemá:
i) v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
ii) nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
iii) nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
d) předložením seznamu významných dodávek nebo služeb (referenčních zakázek) obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před uplynutím lhůty pro podání nabídek s uvedením názvu zakázky, finančního objemu, doby realizace a kontaktu na objednatele. Kvalifikaci prokáže dodavatel, který v rozhodném období alespoň 2x poskytoval dodávky nebo služby, jejichž předmětem byla výroba, zpracování, tisk a distribuce propagačního materiálu s min. objemem plnění 350 000,- Kč bez DPH v každém jednotlivém případě.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Požadavky na nabídku:
a) nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě,
b) nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo jeho jménem,
c) nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a bude obsahovat všechny doklady, informace a přílohy stanovené těmito zadávacími podmínkami. Součástí nabídky je návrh smlouvy v jednom originálním vyhotovení – návrh smlouvy nebude pevně spojen s nabídkou.
Uchazeč dodá návrh smlouvy vč. příloh č. 1 a 2 jako součást nabídky:
Příloha č. 1: Návrh grafického řešení skladu s informacemi o zajímavostech JMK a titulní strany
Příloha č. 2: Výběr titulů deníků s celostátní působností
Struktura nabídky:
a) krycí list nabídky (vzor krycího listu nabídky je uveden v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek) – základní identifikační údaje dodavatele, tj. obchodní firma/název/jméno, sídlo/místo podnikání/bydliště, právní forma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, telefon, fax, e-mail atd. V případě společného týmu nebo konsorcia několika dodavatelů musí být uvedena právnická osoba, která bude zastupovat ostatní členy týmu nebo subjekty sdružené v konsorciu v jednání o záležitostech týkajících se realizace této veřejné zakázky. Tým nebo konsorcium jsou považovány za jednoho zpracovatele. V případě rozporu krycího listu a smlouvy je rozhodujícím údaj uvedený v návrhu smlouvy,
b) nabídková cena v požadované struktuře dle čl. 5. odst. 5.3. zadávacích podmínek
c) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence dle čl. 4. odst. 4.1 . písm. a) zadávacích podmínek (prostá kopie),
d) doklad prokazující oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky dle čl. 4. odst. 4.1. písm. b) zadávacích podmínek (prostá kopie),
e) čestné prohlášení o bezdlužnosti dle čl. 4. odst. 4.1. písm. c) zadávacích podmínek,
f) doklad o oprávnění osoby jednat za dodavatele nebo jeho jménem – např. plná moc, pověření, apod. (prostá kopie). Předkládá se, jen pokud se nejedná o statutární orgán dodavatele, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence, nebo pokud se nejedná o fyzickou osobu, která je sama uchazečem,
g) informace a doklad (např. smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání jménem uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně dle čl. 4. zadávacích podmínek (prostá kopie),
h) řádně doplněný a podepsaný návrh smlouvy (viz čl. 6. zadávacích podmínek),
i) seznam významných dodávek nebo služeb (referenčních zakázek) dle čl. 4. odst. 4.1. písm. d) zadávacích podmínek.
j) návrh grafického řešení skladu s informacemi o zajímavostech JMK a titulní strany. Cílem je vytvoření moderního propagačního materiálu informujícího o nově vytvořených produktech v rámci projektu „Komunikační kampaň Jižní Moravy“ - nový design webu jizni-morava.cz, mobilní průvodce a hra Loguj! a o zajímavostech Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou jsou lidé ve věku 20 – 50 let se zájmem o nové technologie, s vyšším vzděláním, kteří rádi cestují; domácnosti z vyšších ekonomických tříd.
Pro účely hodnocení nabídky uchazeč navrhne grafickou podobu skladu s informacemi o zajímavostech JMK a titulní strany materiálu v souladu s čl. 7.2. písm. b) zadávacích podmínek. Návrh grafického řešení skladu s informacemi o zajímavostech JMK a titulní strany doplní uchazeč jako Přílohu č. 1 Smlouvy o zajištění služby.
Pro účely hodnocení nabídky uchazeč navrhne tituly deníků s celostátní působností v souladu s čl. 7.2. písm. c) těchto zadávacích podmínek. Požadované deníky musí být v nákladu minimálně 120 000 a 40 000 výtisků denně. Uchazeč dále přiloží odbornou specifikaci jím vybraných titulů a odborný výzkum dokazující vhodné zaměření na cílovou skupinu. Výběr titulů deníků s celostátní působností doplní uchazeč jako Přílohu č. 2 Smlouvy o zajištění služby.
5.3. Zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
a) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 560.000,- Kč bez DPH.
b) Nabídková cena za veřejnou zakázku bude zpracována v korunách českých.
c) Nabídková cena za veřejnou zakázku bude stanovena jako celková cena za celkovou realizaci veřejné zakázky a bude členěna jako cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Pokud uchazeč není plátcem DPH, pak v položce sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH uvede nulu nebo tyto položky přeškrtne.
d) Cena bude uhrazena jednorázově po řádném dokončení realizace veřejné zakázky dle podmínek uvedených v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek (obchodní podmínky); podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura se splatností 30 dnů od data jejího doručení zadavateli veřejné zakázky a přílohou budou doklady uvedené v obchodních podmínkách.

Další podmínky a informace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419