Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
A 4 1 5 1

AREÁL PRO SPORTOVNÍ AKTIVITY U ZŠ A MŠ V RUDÍKOVĚ

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01550
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 680 692 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 1. květen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 18. květen 2015 14:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 30. duben 2015 15:33

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Obec Rudíkov
Sídlo zadavatele: Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov
Kontaktní osoba: Ing. Eliška Hallová
Telefon/fax: 420545110145
E-mail: zakazky@dea.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: NE

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba víceúčelového areálu pro sportovní aktivity přiléhajícího k budovám základní a mateřské školy v obci Rudíkov. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení F101 víceúčelové hřiště s běžeckou dráhou a skokem dalekým F102 plocha pro vrh koulí F103 zpevněné plochy F104 oplocení vč. opěrné stěny F105 altán a hlediště F106 herní prvky, pískoviště, lavičky F107 areálové osvětlení a ozvučení areálu F108 přípojka dešťové kanalizace Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a soupis prací, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.

Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je katastrální území Rudíkov, parcely p.č. 107/2 a 6/2 ve vlastnictví obce Rudíkov.

Místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí: 18. 05. 2015 v 14:00 hod. Nabídku je možno zaslat poštou na adresu zadavatele shodující se sídlem zadavatele nebo doručit osobně na podatelnu zadavatele na adrese Rudíkov 2, 675 05 Rudíkov v pracovní době Po, St 8:00-17:00, Út, Čt, Pá 8:00 – 12:00 hod. Nabídky budou podány písemně v uzavřené obálce označené textem „Veřejná zakázka: AREÁL PRO SPORTOVNÍ AKTIVITY U ZŠ A MŠ V RUDÍKOVĚ – NEOTVÍRAT“ a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek (18. 05. 2015 v 14:00 hod.), v hlavní zasedací místnosti (u vchodu do obecního úřadu bude označeno, kde se koná otevírání obálek, pokud se tak shodou okolností nestane, informace o čísle místnosti Vám sdělí pracovník na podatelně). Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán uchazeče či jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Doba (předpokládaný termín) realizace Veřejná zakázka bude realizována na základě Smlouvy. Předpokladem Zadavatele je realizace Veřejné zakázky v těchto termínech: Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 22.6.2015 Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: 31.10.2015 V případě, že dojde k prodloužení zadávacího řízení a objektivně tak nebude možné zahájit stavební práce ve shora uvedeném předpokládaném termínu, bude skutečný termín zahájení stavebních prací odsunut o dobu prodloužení zadávacího řízení. Při posunu předpokládaného termínu zahájení stavebních prací se stanovuje doba provádění stavebních prací na maximálně 131 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací (díla), viz čl. 3.1. Smlouvy.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ.
Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou sestaveny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejdražší nabídkovou cenu. Nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou bude vyhodnocena jako nabídka na 1. místě v pořadí (nejvhodnější) a ekvivalentně pak bude pořadí sestaveno vzestupně s ostatními nabídkami.
Hodnotit se bude nabídková cena bez DPH uvedená v čl. 4.1.1. smlouvy s označením „Cena díla celkem (A+B) bez DPH”

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Prokazování splnění kvalifikace
Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že Dodavatel kvalifikační předpoklady požadované Zadavatelem splňuje, viz § 62 odst. 3 ZVZ nebo prokázáním všech požadovaných dokladů v prosté kopii.
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.
Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ
Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ.
Uchazeč se prokáže čestným prohlášením dle § 62 odst. 3 ZVZ v souladu se ZVZ. Podpisy nemusí být úředně ověřeny. Uchazeč před podpisem smlouvy v souladu s § 82 odst. 4 musí doložit doklady dle § 53 odst. 3 ZVZ.
Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) a d) ZVZ
Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a), b) a d) ZVZ.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
– výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku, případně z jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů),
– doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Jedná se o živnostenské oprávnění „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“.
– k živnostenskému oprávnění „Provádění staveb jejich změn a odstraňování“ bude předložen doklad osvědčující odbornou způsobilost Dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“) pro obor dle § 5 odst. 3 písm. a) pozemní stavby nebo písm. b) dopravní stavby autorizačního zákona. Doložení vztahu vůči této osobě - čestným prohlášením (např. zaměstnanec), smlouvou se Subdodavatelem (např. mandátní/příkazní smlouvou v prosté kopii, atp.). Čestné prohlášení se nedokládá v případě, že splnění § 54 písm. d) ZVZ prokazuje sám Dodavatel.
Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ
Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) ZVZ.
Rozsah požadovaných informací a dokladů
Dodavatel předloží seznam významných stavebních prací poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech, který bude obsahovat minimálně 3 stavební práce.
Způsob prokazování
Seznam bude mít podobu čestného prohlášení. Osvědčení objednatelů budou podepsána zástupcem objednatele.
Stanovení minimální úrovně
a) Hodnota tří zakázek uvedených v seznamu dle odst. 7.4.1 musí činit nejméně 3,00 mil. Kč bez DPH u každé z nich. Zakázkou obdobného charakteru se rozumí rekonstrukce nebo novostavba pozemní nebo dopravní stavby. Pozn. předmět požadovaných prací bude doložen v seznamu či osvědčení.
K těmto referenčním zakázkám uchazeč doloží osvědčení objednatelů o jejich řádném plnění. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
Podrobnost údajů uvedených v seznamu či osvědčení dle odst. 7.4 ZD a následovně zadavatel vymezuje v souladu s § 56 odst. 3 a 5 ZVZ v příloze č. 3 této ZD.
Pozn. V souladu s § 2 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se tímto pro účely Veřejné zakázky pojmem „stavba“ rozumí podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby. Pojem „rekonstrukce“ se tímto vymezuje jako „změna dokončené stavby“.
Upozornění: Dodavatel, který předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly, nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení, se dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do 20 mil. Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Náležitosti nabídky dle § 68 odst. 2 ZVZ
Součástí nabídky musí být dle § 68 odst. 3 rovněž: písm. a), b), c) ZVZ rovněž:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
V případě, že se na uchazeče ustanovení § 68 odst. 3 písm. a) a b) ZVZ nevztahuje, doklady k písm. a) a k písm. b) do nabídky nedokládá.
Doklady dle § 68 odst. 3 písm. c) ZVZ budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se ZVZ. Podpisy na prohlášení doloženém nabídce nemusí být úředně ověřeny.
Způsob zpracování nabídek
Uchazeč zpracuje nabídku v písemné formě, a to v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách a dále v souladu se ZVZ. Vysokoškolské diplomy lze předkládat v
latinském jazyce, pokud jsou ZD požadovány.
Uchazeč podá nabídku nejméně v 1 vyhotovení, přičemž jedna nabídka bude mít hodnotu originálu a zbývající 1 vyhotovení nabídky může být kopie.
K originálu nabídky uchazeč dodá na datovém nosiči (např. CD) vyplněné obchodní podmínky (datový formát .doc nebo obdobný). Vyplněný krycí list (datový formát .xls nebo obdobný), vyplněný soupis prací – nabídkový rozpočet (datový formát .xls nebo obdobný).
Doporučená forma zpracování nabídky: kroužková nebo obdobná vazba, vpředu s obsahem obsažených materiálů (nikoliv volné listy s výjimkami uvedenými v článku 8 zadávací dokumentace).
Obsah nabídky
Nabídky budou obsahovat tyto dokumenty a náležitosti v následujícím pořadí:
1. Řádné identifikační údaje uchazeče, včetně identifikačních údajů subdodavatelů – prohlášení o subdodavatelích, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky v objemu nad 10% nabídkové ceny uchazeče.
2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh a informace o celkovém počtu listů nabídky.
3. Krycí list nabídky (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace).
4. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle odst. 7 ZD.
5. Náležitosti nabídky dle odst. 9.1 ZD
6. Doklad prokazující poskytnutí jistoty dle odst. 8 ZD.
7. Závazný návrh smlouvy včetně přílohy 1 podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace),
7.1 Pozn. Oceněný soupis prací – nabídkový rozpočet – doložen jako příloha č. 1 smlouvy o dílo
8. Ostatní dokumenty a informace požadované odst. 9.4 a 11 ZD, pokud jsou ZD stanoveny.
Závazné požadavky na způsob uvedení nabídkových cen
Zadavatel požaduje řádně a úplně vyplnit formulář s Krycím listem, který bude uchazeči podán v elektronické formě (viz příloha č. 2 této ZD). Suma nabídkové ceny bude uvedena zvlášť bez DPH a s DPH včetně uvedení jednotlivých sazeb DPH. K případným chybám v sazbě DPH se později nepřihlíží. Po uzavření smlouvy se uvedené ceny budou považovat za konečné, jejich pozdější navyšování v průběhu platnosti smlouvy se nepřipouští.
Uchazeči uvedou nabídkovou cenu také v návrhu smlouvy v čl. 4.1.2. V případě rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v krycím listu a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy bude hodnocena cena uvedená v návrhu smlouvy.
Uchazeči dále vyplní cenové údaje v soupisu prací.
Oceněný soupis prací resp. nabídkový rozpočet se stane společně s krycím listem nabídky přílohou č. 1 smlouvy. Nabídková cena musí odpovídat součtu všech položek nabídkového rozpočtu.
Uchazeč není oprávněn měnit rozsah ani obsah položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vedlejší a ostatní náklady budou zahrnuté v příslušných, k tomu určených položkách soupisu prací.
Nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Uchazeč je povinen do ceny plnění zahrnout všechny náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout, podrobnosti stanoví návrh smlouvy. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré plnění Dodavatele z titulu splnění povinností stanovených návrhem smlouvy.
Jednotlivé číselné údaje je Uchazeč povinen stanovit, příp. zaokrouhlit, na dvě desetinná místa.
Nepřipouští se rozpouštění nákladů do jiných položek a každá položka oceněná v soupisu prací musí být posouditelná obdobně jako dle § 77 ZVZ. Tzn., že Zadavatel požaduje, aby Uchazeči uvedli nabídkovou cenu u jednotlivých položek tak, aby byla nabídková cena posouditelná v souladu s § 77 ZVZ.
Jednotlivé číselné údaje je Uchazeč povinen stanovit, příp. zaokrouhlit, na dvě desetinná místa.

Další podmínky a informace

Zadavatel dle § 67 odst. 1) ZVZ požaduje, aby Dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytnul jistotu ve výši 100.000 Kč. Jistotu poskytne Dodavatel formou složení peněžní částky na účet Zadavatele, formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky. Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet č.: 1522535349/0800. Do účelu platby uchazeč uvede „Jistota“ a své IČO jako variabilní symbol. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v okamžiku otevírání obálek. Uchazeč uvede číslo účtu a bankovní spojení, na který má být jistota poskytnutá formou složení peněžní částky v souladu se ZVZ vrácena zpět.
Bankovní záruka musí obsahovat ustanovení o připadnutí jistoty zadavateli v souladu s § 67 odst. 7 ZVZ. Bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, bude pojistná smlouva uzavřena v souladu s § 67 odst. 6 ZVZ. Dodavatel je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty dle § 43 ZVZ. Záruční listiny budou v nabídce doloženy v originálu a v kopii, originál záruční listiny bude do nabídky vložen tak, aby mohl být bez poškození vyjmut a následně vrácen ve lhůtě podle § 67 odst. 2 ZVZ.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419