Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
0 6 5 5 9

Úprava návsi v Hovoranech-opakované řízení

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 7 374 907 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 1. květen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 18. květen 2015 15:30
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 30. duben 2015 21:47

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Obec Hovorany
Sídlo zadavatele: Hovorany 45, 696 12 Hovorany
Kontaktní osoba: Milana Štěpánková
Telefon/fax:
E-mail: stepankova@europroject.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Popis předmětu zakázky

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude provedena úprava ústředního veřejného prostranství obce Hovorany. Práce zahrnují vytvoření 3 atraktivních odpočinkových míst, vybudování parkovacích míst, výhyben pro míjení protijedoucích aut, úpravy a rozšíření zpevněných ploch pro pěší, sadové úpravy a výsadbu zeleně, dodávky odpočinkového venkovního mobiliáře a dětských herních prvků, doplnění veřejného osvětlení a rozhlasu, odvodnění, vytvoření pěší zóny v prostorech u Kulturního domu nebo zahranění prostoru před Obecním úřadem. Dílo je podrobně specifikováno projektovou dokumentací „Úprava návsi v Hovoranech“ zpracovanou Ing. akad. arch. Pavel Provazník, Ing. Milan Zezula z březnu 2014 (příl. č. 8 ZD) a Výkazem výměr pro vytvoření nabídkové ceny uchazeče (příl. č. 3 ZD.) Předmět zakázky se skládá z těchto stavebních souborů: SO 01 Příprava staveniště SO 02 Přeložky inženýrských sítí SO 03 Odpočinkový prostor před OÚ a sokolovnou SO 04 Památník školy SO 05 Rozšíření zpevněných ploch SO 07a Robinsonádní areál a odpočívadlo SO 07b Odpočinkový prostor u restaurace SO 08 Terénní a sadové úpravy SO 09 Rozšíření a úprava ploch u pomníků SO 10 Úprava komunikací a parkovacích ploch SO 11 Dešťová kanalizace SO 12 Veřejné osvětlení - doplnění SO 13 Veřejný rozhlas - doplnění SO 14 Prvky venkovní a drobné architektury Zveřejněna je pouze textová část projektové dokumentace. Dodavatel je dále povinen respektovat podmínky: • Stavební povolení – spis. Zn.: OSDŽA 9118/2013/348 pod č.j. .: OSDŽA 115/14/348 vydané Městským úřadem Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend – viz. v přílohách • trvalá pamětní deska s údaji o stavbě, která bude obsahovat údaje o tom, že stavba byla realizována z prostředků EU. Součástí předmětu plnění VZ je i dodání Dokumentace skutečného provedení stavby vypracované dle platných právních předpisů. Tato dokumentace bude odevzdána ve 3 paré listinného vyhotovení a v 1 vyhotovení v digitální formě.

Místo plnění

Náves v obci Hovorany, konkrétně pozemky p.č. 915, 1451/36, 1451/37, 1451/38, 1451/45, 1454, 1455, 1456, 1458 k.ú Hovorany.

Místo pro podání nabídky

Poštou se nabídka podává na adresu: Obec Hovorany, Hovorany 45, 696 12 Hovorany v úředních hodinách: Po, Út, St, Pá 7:30- 12:00, 13:00 – 15:30 ČT 7:30 – 12:00, 13:00 – 18:00

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Plnění díla se předpokládá v termínech: Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou. Realizace prací bude probíhat v následujících termínech: Předání a převzetí staveniště: do 2 dnů od podpisu smlouvy Zahájení stavebních prací: do 3 dnů od převzetí staveniště Limitní termín pro dokončení stavebních prací: 90 dnů Limitní termín pro předání a převzetí díla: do 5 dne po lhůtě pro dokončení stavebních prací

Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií:
Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
- nejnižší nabídková cena Kč bez DPH.
- Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky, a to tak, že nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu.
- Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
- Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu zakázky bez DPH bodovací metodou. Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše.
- Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
nejnižší nabídková cena
-------------------------------------- x 100 (bodů)
hodnocená nabídková cena

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

4.1 Základní kvalifikační předpoklady dle § 62 odst. 3 ZVZ
Základní kvalifikační předpoklady § 53 odst. 1 písm. a) – k) ZVZ
§ 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona - Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku – příloha č. 2.
Níže uvedené doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady, jejich originály nebo úředně ověřené kopie je uchazeč povinen předložit zadavateli před uzavřením smlouvy:
• výpis (popř. výpisy) z evidence Rejstříku trestů /§ 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ/
• potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení /§ 53 odst. 1 písm. f) ZVZ/
• potvrzení příslušného orgánu - České správy sociálního zabezpečení /§ 53 odst. 1 písm. h) ZVZ/
• čestné prohlášení /§53 odst. 1 písm c), d), e), g), i), j), k)
4.2 Profesní kvalifikační předpoklady § 54 písm. a) a b) a d) ZVZ
§ 54 písm. a) a b) a d) zákona – Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku – příloha č. 2.
Před uzavřením smlouvy je uchazeč povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace:
• § 54 písm. a) zákona - dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku ne staršího jak 90 dnů, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
• § 54 písm. b) zákona - dodavatel předloží dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro předmět činnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“; „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Výkon zeměměřičských činností“.
• dle § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“ a „Dopravní nekolejové stavby“ minimálně pro jednu osobu. Doklad, z něhož bude vyplývat, že alespoň 1 osoba uchazeče je geodet, který má úřední oprávnění vydané Českým úřadem geodetickým a kartografickým a může ověřovat výsledky zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1, písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že osoby, které nejsou zaměstnanci uchazeče, jsou s poukazem na ustanovení § 51 odst. 4 zákona subdodavateli uchazeče. Ze smlouvy o subdodávce musí zejména vyplývat závazek subdodavatele poskytnout plnění nejméně v tom rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace tímto subdodavatelem (v dané oblasti/oboru), a to po celou dobu plnění veřejné zakázky (popřípadě její příslušnou část, kde je dané plnění nezbytné).
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 82 odst. 4.
4.3 Prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ
§ 50 odst.1 písm. c) zákona - Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží v nabídce čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku – součástí přílohy č. 2.
4.4 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) a c), ZVZ
§ 56 odst. 3 písm. a) zákona – Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku – příloha č. 2.
Před uzavřením smlouvy je uchazeč povinen předložit zadavateli níže uvedené listiny, k prokázání technických předpokladů, v originále nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.
Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona splňuje dodavatel, který předloží před uzavřením Smlouvy o dílo seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací:
a) rozsah požadovaných informací a dokladů
Seznam a osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
b) způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů
Dodavatel předloží Seznam stavebních prací. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení jednotlivých objednatelů, včetně kontaktu referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit.
c)minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů
Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží alespoň 3 významné stavební práce obdobného charakteru, Za stavební práce obdobného charakteru se považují stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba či oprava komunikací či veřejného prostranství včetně staveb městského inženýrství, přičemž u každé z nich činila hodnota provedených stavebních prací minimálně 3,5 mil. Kč bez DPH.
Upozornění:
Bude-li dodavatel prokazovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele, upozorňuje zadavatel na to, že ve smyslu ust. § 51 odst. 4 písm. b) zákona musí daný subdodavatel vykonávat pro dodavatele minimálně takové plnění (popř. poskytnout věci či práva), které rozsahem odpovídá jím prokazované kvalifikace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Další podmínky a informace

Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup k textové části Zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00284904, kde je uveřejněna Zadávací dokumentace včetně vzorů čestných prohlášení, kompletní projektové dokumentace vč. výkresů, pro provádění stavby a vzor návrhu smlouvy o dílo, formulářů krycího listu, kontaktní osoby, seznamu subdodavatelů

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419