Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
6 8 9 E B

Dodávka přístrojového vybavení pro centrum denních lázní Bliss Day Spa

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: nadlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 950 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 6. květen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 22. červen 2015 11:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 5. květen 2015 22:34
Datum poslední úpravy (ROP JV): Úterý, 5. květen 2015 13:46

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Město Hodonín
Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 1, 695 01 Hodonín
Kontaktní osoba: Jan Vrbka
Telefon/fax: 420545120243
E-mail: j.vrbka@rts.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmět veřejné zakázky je dodávka, instalace (popřípadě zprovoznění) kompletního přístrojové vybavení budovy Denních lázní Bliss Day Spa, přístroji, zařízením,technikou a materiálem vhodným pro terapii a léčbu lázeňských pacientů. Dodané vybavení bude nové, nepoužité, nerepasované. Jedná se o následující vybavení: - Kryokomora - UV kabina pro fototerapii - UV systém pro lokální terapii - PSOR hřeben - UV systém pro lokální terapii - PSOR hřeben - UV systém pro částečnou tělovou terapii I - UV systém pro částečnou tělovou terapii II - kombinovaný přístroj pro fyzikální terapii - elektroléčba, laser, ultrazvuk, magnet - stacionární přístroj pro aplikaci rázové vlny - monopedální proprioceptivní zařízení se stabilometrickým modulem - robotický systém na léčbu ramenního kloubu a celé paže a ruky - rehabilitační lehátka - Cvičící stroje Součástí dodávky je i doprava na místo určení a následný servis po celou dobu záruční lhůty.

Místo plnění

Město Hodonín

Místo pro podání nabídky

Nabídku lze podat doporučeně poštou nebo osobně každý pracovní den lhůty v době od 8:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 11:00 hod) v sídle společnosti RTS, 2.NP, dveře č. 316.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: Předpokládaný termín zahájení dodávek 01.08.2015 Požadovaný termín dokončení dodávky 13.09.2015

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 písmena c) až e) a g), i) až k) zákona čestným prohlášením, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno a) a b) výpisem z evidence Rejstříku trestů, splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno h) zákona potvrzením příslušného orgánu či instituce a splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno f) zákona potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení.
DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, tzn. že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ:
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.
PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
Zadavatel požaduje rovněž v souladu s podmínkami definovanými v oznámení o zahájení zadávacího řízení prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 předložením těchto dokladů:
- seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být
- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
- smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předešlého bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Limit pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je stanoven na nejméně 3 obdobné dodávky, kdy za obdobnou dodávku se považuje dodávka a instalace přístrojů, zařízení a techniky vhodných pro terapii a léčbu o finančním objemu min. 3 mil. Kč pro každou z těchto dodávek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených
složkách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odstavec 5 nebo 6 zákona. Nabídka dodavatele bude podána v jednom vyhotovení.

Další podmínky a informace

ADRESA VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, NA KTERÉM JE UVEŘEJNĚNO OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE):
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/581591
ADRESA PROFILU ZADAVATELE, NA KTERÉM JE UVEŘEJNĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
http://www.stavebnionline.cz/profil/Hodonin
ZADÁVACÍ LHŮTA:
Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Zadávací lhůtu stanovil zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
VARIANTY NABÍDEK PODLE § 70 ZÁKONA:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
ZADÁVÁNÍ ČÁSTÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE § 98 ZÁKONA:
Zadavatel nepřipouští podání nabídky na části veřejné zakázky.
POSKYTNUTÍ JISTOTY PODLE § 67 ZÁKONA:
Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 100.000,- Kč.
ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419