Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
2 C E 5 C

Nákup mediálního prostoru v tisku

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/4.1.00/04.00870
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 4.1 – Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 126 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Čtvrtek, 7. květen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Čtvrtek, 28. květen 2015 10:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 12. květen 2015 16:45

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Sídlo zadavatele: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kurková
Telefon/fax: 420532193544
E-mail: kurkova@jihovychod.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 12.5.2015 16:45:10 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace č. 1 ze dne 12. 5. 2015 - viz přiložený soubor.

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru pro 24 inzerátů o ROP Jihovýchod v denících vycházejících na jižní Moravě a Vysočině. Jedná se o součást výsledkové kampaně ROP Jihovýchod, která má za cíl zvýšit povědomí o ROP Jihovýchod prostřednictvím rozšíření informací o úspěšně dokončených projektech a výsledcích programu jako celku. ROP Jihovýchod je regionálním operačním programem. Výsledky a dopady programu jsou cíleny regionálně. Povědomí o programu je měřeno na regionální úrovni. Z těchto důvodů je také kampaň zaměřena regionálně (Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina). Význam pro kampaň tak mají a pro plnění veřejné zakázky budou dodavatelem použity pouze deníky s regionální přílohou o rozsahu více než jedna strana informací o každém z obou uvedených krajů a zároveň s minimálním denním průměrem prodaného nákladu více než 100 tis. výtisků. Pro účely této zakázky a posouzení prodaného nákladu jsou rozhodné údaje ze zdroje: http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/overovani_nakladu_tisku) Mediální prostor bude použit k zveřejnění inzerce zadavatele. Zadavatel požaduje rovnoměrné rozložení inzerce ve dvou denících vyhovujících požadavkům zadavatele uvedeným v těchto zadávacích podmínkách, tj. v každém z obou deníků budou inzeráty uveřejněny vždy 12x, z toho vždy 6x ve vydání deníku pro každý kraj, tj. celkem 24x. Vhodným inzertním médiem pro veřejné instituce není deník bulvárního charakteru - jeho zaměření neodpovídá komunikačním kanálům, které používá veřejná instituce a může snižovat její důvěryhodnost. Zadavatel proto použití deníku bulvárního charakteru pro plnění zakázky nepřipouští. Při posouzení, zda nabízený deník je bulvárním, bude vycházeno z obecných charakteristik a definic, které jsou tomuto pojmu přisuzovány (např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/Bulv%C3%A1rn%C3%AD_m%C3%A9dium). Informace o inzerátu a požadavky na mediální prostor Mediální prostor pro každý ze shora uvedených inzerátů bude odpovídat následujícím požadavkům: - velikost ½ strany formátu daného deníku na šířku, - plnobarevný - doplněný fotografiemi - zpracovaný inzerát bude dodán zadavatelem ve formátu *.pdf (jeho grafické zpracování tedy není součástí plnění této veřejné zakázky) - obsah inzerátu může být pro každé uveřejnění odlišný, tj. dodavatel vždy zajistí uveřejnění inzerátu v podobě předložené zadavatelem pro konkrétní uveřejnění. Inzeráty budou uveřejněny: - vždy v každém z obou deníků a jeho mutaci pro každý z obou krajů, - pro daný deník vždy ten den v týdnu, kdy má nejvyšší náklad. Uchazeč předloží jako součást své nabídky mediaplán obsahující informace o nabízeném mediálním prostoru v jednotlivých denících navrhovaných uchazečem, konkrétní dny uveřejnění inzerátů a veškeré cenové údaje, tj. vzniklý vyplněním veškerých polí tabulky tvořící Přílohu č. 1 výzvy k podání nabídek.

Místo plnění

Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

Místo pro podání nabídky

Rozhodným okamžikem doručení nabídky je převzetí nabídky zadavatelem v místě jeho sídla. Včasné doručení nabídky je rizikem odesílatele. Nabídku je možné podat v sídle zadavatele též osobně, a to v 6. podlaží, v kanceláři sekretariátu ředitele, dveře č. 606, do rukou asistentky ředitelky Veroniky Kousalové nebo Lenky Dusové, v pracovních dnech od pondělí do pátku, a v následujících hodinách: pondělí a středa od 8.00 hod. do 16.00 hod., ostatní dny od 8.00 hod. do 13.30 hod, poslední den lhůty do 10.00 hod.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Vybraný dodavatel zajistí uveřejnění inzerátů v denících v následujících obdobích a četnostech: - v září 2015 …………………… 4 ks, - v říjnu 2015 ………………… 10 ks, - v listopadu 2015 ……… 8 ks, - v prosinci 2015 ………… 2 ks.

Hodnotící kritéria

Způsob posouzení a hodnocení nabídek
Hodnotící komise jmenovaná zadavatelem nejprve posoudí, zda nabídky uchazečů splnily zadávací podmínky. Nabídky nesplňující zadávací podmínky komise vyřadí a nebude je dále hodnotit.
Hodnocení nabídek bude provedeno podle následujících hodnotících kritérií:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena vč. DPH. Hodnotící komise určí pořadí nabídek podle výše nabídkových cen, přičemž jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
V případě rovnosti nabídkových cen dvou či více uchazečů rozhodne o pořadí jimi podaných nabídek los. V takovém případě zadavatel vyzve dotčené uchazeče k účasti při losování nejméně 3 dny předem.
Losování se nebude provádět v případě, že se bude jednat o nabídky, které se neumístily na prvních dvou místech – nabídky takových uchazečů získají sdílené umístění (např. 3. – 4. místo).

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Předpokladem pro hodnocení nabídky uchazeče je splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů doklady obsaženými v nabídce uchazeče:
- profesních kvalifikačních předpokladů, které uchazeč prokáže předložením kopií následujících listin:
 výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a
 dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky), starší 90 dnů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Požadavky na identifikaci uchazeče
Uchazeč v nabídce uvede své základní identifikační údaje, tj. obchodní firmu či název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby – podnikatele, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu a jiných fyzických osob oprávněných jednat za uchazeče (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění – např. plné moci), kontaktní spojení (telefon, fax, e-mail) a další údaje dle svého uvážení v rozsahu max. 2 str. A4.
Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů; tato lhůta začne běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 15 dnů.
Varianty nabídky
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Variantní nabídky budou vyřazeny a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení této zakázky. Uchazeč předloží jediný závazný popis způsobu plnění a jediný návrh smlouvy odpovídající závaznému vzoru smlouvy (viz čl. 6 výzvy k podání nabídky).
Jazyk nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě dokladů, jejichž originály jsou v jiném jazyce než českém nebo slovenském, připojí uchazeč v nabídce jejich úřední překlad do českého nebo slovenského jazyka.
Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena je stanovena jako celková cena za úplné splnění předmětu zakázky v korunách českých vč. DPH. Nabídkovou cenou je cena celkem vč. DPH uvedená v mediaplánu uchazeče zpracovaného dle přílohy č. 1 výzvy k podání nabídky.
Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky.
Náležitosti a členění nabídky
Nabídka bude členěna na následující po sobě jdoucí části:
Část A: Identifikační údaje uchazeče a doklady prokazující oprávnění osob podepisujících nabídku jednat za uchazeče dle č. 5.1 výzvy k podání nabídky
Část B: Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle čl. 5.2 výzvy k podání nabídky
Část C: Mediaplán (vč. nabídkové ceny) zpracovaný dle čl. 5.6 výzvy k podání nabídky
Část D: Návrh smlouvy zpracovaný dle čl. 6 výzvy k podání nabídky
Část E: Případné další údaje, které uchazeč považuje za důležité ve vztahu k předmětu této zakázky a které však nesmí být v rozporu se zadávacími podmínkami zadavatele.

Další podmínky a informace

Charakteristika zadavatele
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen zadavatel) byla zřízena 1. 7. 2006 zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, za účelem čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Zadavatel je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP Jihovýchod) a je odpovědný za řízení a provádění ROP Jihovýchod, zejména za transparentní výběr projektů, monitorování projektů, zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů a z rozpočtu Evropské unie, poskytování informací a zajištění publicity programu. Region soudržnosti Jihovýchod tvoří Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.
Obchodní podmínky
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou závazného vzoru smlouvy, který je přílohou č. 2 výzvy k podání nabídky.
Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy plně odpovídající tomuto závaznému vzoru smlouvy, v barevně vyznačených polích doplněný o identifikační údaje uchazeče a údaje, jež jsou předmětem hodnotících kritérií. Návrh smlouvy v nabídce bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku s uvedením jejího jména a příjmení a data podpisu.
Nabídka, která nebude obsahovat návrh smlouvy zpracovaný dle shora uvedených podmínek, bude vyřazena a uchazeč podávající takovou nabídku bude ze zadávacího řízení vyloučen.
Způsob podání nabídky
Nabídka bude podána v neprůhledné obálce zabezpečené v místě uzavření obálky prostředky proti neoprávněné manipulaci, označena bude názvem zakázky, obchodním jménem uchazeče a slovem „NEOTVÍRAT“.
Nabídky musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, zadavatel neotvírá a považuje je za nepřijatelné nabídky.
Ostatní podmínky
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Žádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže jako uchazeč více než jednou, a to ani ve sdružení uchazečů podávající společnou nabídku.
Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
Podané nabídky nebudou uchazečům vráceny.
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto zadávacího řízení, popř. pro účely uložené mu právními předpisy vztahujícími se k veřejným zakázkám a ve vztahu k oprávněným kontrolním a auditním orgánům.
Pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve formě stanovené výzvou k podání nabídky, bude to mít za následek vyřazení nabídky; taková nabídka nebude hodnocena a uchazeč podávající takovou nabídku bude vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má však právo vyzvat uchazeče k poskytnutí doplňujících informací, dokladů či vysvětlení k jeho nabídce.
Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, vznikne dnem doručení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky právo a povinnost uzavřít se zadavatelem bez zbytečného odkladu smlouvu.
Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení kdykoliv až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, a to bez udání důvodu.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zákoně č. 137/2006 Sb., neboť na ni v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona uplatňuje obecnou výjimku z působnosti zákona. Pokud jsou proto ve výzvě k podání nabídky a ostatních dokumentech zadavatele použity pojmy shodné s pojmy zákona, nelze z takové skutečnosti jakkoliv vyvozovat, že je pro takový pojem zákon uplatňován, vyjma případů, kdy je to výslovně uvedeno.
Výzva k podání nabídky je současně zadávací dokumentací a spolu s přílohami uvedenými v jejím textu tvoří zadávací podmínky shora uvedené veřejné zakázky.
Informace o činnosti Regionální rady a Regionálním operačním programu Jihovýchod, jakož i výzva k podání nabídky vč. příloh, jsou zveřejněny na webových stránkách zadavatele na adrese www.jihovychod.cz.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419