Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
6 9 9 B B

Stříbrné pomezí – mapový klient

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00986
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Sobota, 5. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Čtvrtek, 17. únor 2011 10:00
Datum poslední úpravy: Pátek, 18. únor 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Jihlava
Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 28 Jihlava
Kontaktní osoba: Vladimír Křivánek
Telefon/fax: 420567167550
E-mail: vladimir.krivanek@jihlava-city.cz

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je dodávka GIS software (kompatibilního s GIS Magistrátu města Jihlavy) a nad ním vytvořeného mapového klienta pro projekt „Stříbrné pomezí“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Jedná se o dodávku, instalaci, konfiguraci a proškolení ve správě GIS softwaru, jehož bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 a který bude sloužit jako mapový nástroj na webových stránkách tohoto projektu. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 137/2006 Sb.

Místo plnění

Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava

Místo pro podání nabídky

Magistrát města Jihlavy, Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 17. února 2011 do 10:00 hodin.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Doba plnění je stanovena nejpozději do 22. dubna 2011.

Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle kritérií:
1. nabídková cena bez DPH (50 %)
2. budoucí licenční/servisní náklady bez DPH po dobu udržitelnosti projektu - období od května 2011(předpoklad) do konce roku 2016 (50%)

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Profesní kvalifikační předpoklady
• kopie výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm dodavatel zapsán)
• kopie výpisu z živnostenského rejstříku (oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky)
(oba výše uvedené doklady je možné nahradit kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů)
Ekonomické kvalifikační předpoklady
• údaj o celkovém obratu za rok 2010 v rozsahu dle bodu 1.5 přílohy č. 2
Technické kvalifikační předpoklady
• seznam významných dodávek v rozsahu dle bodu 1.8. přílohy č. 2
• seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění zakázky – bod č. 1.6 přílohy č. 2

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Podkladem pro zpracování písemné nabídky jsou požadavky uvedené v příloze č. 1 (Technické a funkční specifikace), v příloze č. 2 (Osnova nabídky) a v příloze č. 3 (Rekapitulace nákladů). Uchazeč může ve své nabídce zvlášť uvést další doplňující technické, obchodní či další údaje, které navrhuje. Nabídka musí být podepsána oprávněnou osobou uchazeče a opatřena otiskem jeho razítka.
Nabídky budou podány osobně na podatelnu Magistrátu města Jihlavy nebo doporučeně poštou. Nabídky nelze posílat do datové schránky MMJ. Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a podána v písemné i elektronické (CD) formě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeče s označením: Zakázka - akce: „Stříbrné pomezí – mapový klient“.

Další podmínky a informace

viz dokumentace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515