Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
2 F 5 D F

Dodávka vybavení pro včelařství

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/42.01620
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 124 610 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 8. květen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Středa, 20. květen 2015 16:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 7. květen 2015 19:49

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Valtice, Sobotní 116
Sídlo zadavatele: Sobotní 116, 691 42 Valtice
Kontaktní osoba: Leona Buriánková
Telefon/fax: 420519361740
E-mail: buriankova@svisv.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: NE

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro včelařství, která je součástí projektu „Centrum přírodovědného vzdělávání“ Střední odborné školy vinařské a Středního odborného učiliště zahradnického ve Valticích. Dodávka vybavení pro včelařství bude v následujícím rozsahu: Medomet, nádoba pod medomet, včelařská kombinéza s kloboukem, včelařské rukavice, nádoba na med, cedník dvojitý, úl nástavkový, úl pozorovací, odvíčkovací stůl, odvíčkovací ježek, ruční pastovač, vařák oválný s el. vyvíječem páry, lampa vysiřovací, včelí výkluz, mezidno s výkluzem, děrovač rámků ruční, napínák drátků, digitální refraktometr na med, hotové rámky s drátkem, podložka plastová bílá, mateří mřížka, pylochyt plastový, podložka VaroaMonitor, tabule „Pozor včely“, tabule propagační, model včely medonosné. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v příloze č. 1 Technická specifikace „Dodávka vybavení pro včelařství“. Součástí plnění je doprava dodávky do místa plnění. Technická specifikace (příloha č. 1 zadávací dokumentace) obsahuje minimální požadavky na předmět plnění. Uchazeč je povinen ve své nabídce nabídnout takové plnění, které splňuje požadavky zadavatele uvedené v technické specifikaci. Uchazeč může nabídnout plnění pro zadavatele prokazatelně výhodnější. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 124 610,- Kč bez DPH Bližší informace v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_140.html

Místo plnění

Místo plnění veřejné zakázky Místo dodávky: Sobotní 221, Valtice, Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Valtice, Sobotní 116.

Místo pro podání nabídky

Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek poštou na uvedenou adresu zadavatele: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Valtice, Sobotní 116, 691 42 Valtice nebo osobně na stejné adrese v době: 7.00-15.30, v poslední den lhůty do 16.00 hod. Blíže viz zadávací dokumentace: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_140.html.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Termín splnění předmětu zakázky Do 1 měsíce od data podpisu kupní smlouvy. Předpokládaný termín zahájení: červen 2015 Předpokládaný termín dokončení: červenec 2015

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Způsob hodnocení nabídek je specifikován v zadávací dokumentaci.
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_140.html

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán;
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam dodávek obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky. Seznam musí zahrnovat údaje o objednateli, cenu a dobu poskytnutí dodávky.
Ze seznamu bude vyplývat, že za dané období dodavatel poskytl nejméně 2 dodávky obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky (dodávka vybavení pro včelařství), přičemž hodnota každé z nich činila minimálně 30 tis. Kč bez DPH.
Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace:
Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích požadovaných dokladů.
Vvýpis z obchodního rejstříku (či z jiné obdobné evidence) nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
Požadavky na prokázání kvalifikace jsou dále specifikovány v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_140.html

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat:
1. Identifikační údaje uchazeče - dodavatel může použít vzor, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
2. Návrh smlouvy. Uchazeč předloží návrh smlouvy podle vzoru v příloze č. 3, kde doplní identifikační údaje a údaje o nabídkové ceně, včetně požadované přílohy – technického popisu dodávky.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu (v případě zmocnění musí být originál nebo ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky).
Nepodepsaný návrh smlouvy nebo návrh smlouvy podepsaný osobou neoprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.
3. Doklady prokazující splnění kvalifikace
4. Seznam subdodavatelů, pokud je hodlá dodavatel využít pro plnění veřejné zakázky (vč. jejich identifikačních údajů a označení části plnění, které bude prostřednictvím příslušného subdodavatele realizováno).
5. Další dokumenty požadované zadavatelem.
Další podmínky pro zpracování nabídek:
- Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- Nabídku podá uchazeč písemně v jedné obálce, která bude obsahovat 1 originál nabídky s označením ORIGINÁL, zadavatel doporučuje předložit také jednu kopii nabídky s označením KOPIE (např. formou skenu nabídky ve formátu PDF).
- Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, bude zpracována v českém jazyce.
- Zadavatel doporučuje, aby nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh byla svázána do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky je doporučeno očíslovat průběžnou číselnou řadou.
- V případech, kdy zadavatel požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce tato plná moc doložena.
- Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.
- V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Další podmínky a informace

Zadávací podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a přílohách:
Zadávací dokumentace je poskytována bezúplatně, neomezeným a přímým dálkovým přístupem v plném rozsahu na profilu zadavatele na adrese:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_140.html
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a komunikace se zadavatelem
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k jakékoliv části zadávací dokumentace (k zadávacím podmínkám). Písemná žádost musí být doručena písemně zadavateli nejpozději 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.
Zadavatel vždy odešle a uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. prostřednictvím elektronického nástroje, profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_140.html
Žádosti o dodatečné informace se zasílají písemně na adresu zadavatele či na kontaktní e-mailovou adresu.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419