Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
C 0 9 2 6

Instalace expozice v Předzámčí

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/28.01409
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 850 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 17. červen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 30. červen 2015 10:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 23. červen 2015 14:51

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: město Jevišovice
Sídlo zadavatele: Jevišovice 56
Kontaktní osoba: Viktor Jahoda
Telefon/fax: 420539050603
E-mail: v.jahoda@eurovision.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: NE

Provedené změny

  • 23.6.2015 14:51:17 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dotaz č. 1:
Co obnáší činnost Zapojení elektřiny 31ks v soupisu činností?

Odpověď zadavatele:
Zapojení obnáší kompletní připojení vitrín na elektrické rozvody tj. uvedení do plně funkčního stavu. Je třeba počítat s montáží do stávajících rozvodů, nikoliv pouze zapojení do zásuvek.

Dotaz č. 2:
Vyrobené vitriny jsou složené, nebo v rozloženém stavu a kompletují se až na místě? A je předmětem v.z. také jejich aranžování exponáty?

Odpověď zadavatele:
S ohledem na objemnost vitrín a jejich váhu ve složeném stavu budou převáženy v rozloženém stavu a ke kompletaci dojde na místě instalace. S tímto je třeba počítat v rozpočtu.
Jak vyplývá ze zadávací dokumentace a jejích příloh, dílo musí být provedeno přesně a úplně podle výkresové části a architektonického návrhu, součástí je tedy i instalace exponátů, jak ostatně výslovně vyplývá z přílohy č. 4.

Popis předmětu zakázky

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby. Předmětem služeb je doprava a instalace prvků expozice a další činnosti specifikované v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, v soupisu činností, který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace, a plynoucí z výkresové části a architektonického návrhu, obsažených v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Místo plnění

Jevišovice 1, 671 53 Jevišovice, Jihomoravský kraj (kód NUTS: CZ064) Transportní obaly v počtu 25 ks budou spolu s vitrínami zhotovitelem naloženy v obci Holasice (ZÚJ: 583031). Transportní obaly budou následně převezeny do města Brna (ZÚJ: 582786) za účelem nakládky exponátů. Přesné adresy nakládek budou vybranému dodavateli sděleny zadavatelem.

Místo pro podání nabídky

Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: Město Jevišovice, 67153 Jevišovice 56, a to v PO 7:00-12:00, 13:00-16:00; UT 7:00-12:00, 13:00-15:30; ST 7:00-12:00, 13:00-16:00; ČT 7:00-12:00, 13:00-15:30; PÁ 7:00-12:00, 13:00-14:00. Nabídky je rovněž možné podávat poštou na uvedenou adresu.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Předpokládané zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy. Předpokládané ukončení realizace: do 3 týdnů od zahájení. Nejzazší termín dokončení díla: 31. 7. 2015.

Hodnotící kritéria

Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky analogicky k ustanovení § 78 odst. 1 písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele analogicky k ustanovení § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona.
Základní kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení. Z čestného prohlášení musí vyplývat, že dodavatel splňuje všechny uvedené základní kvalifikační předpoklady. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu analogicky k ustanovení § 54 písm. a) a b) zákona.
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá. Dodavatel musí být rovněž držitelem živnostenského oprávnění svým obsahem relevantním s elektroinstalačními pracemi, které jsou součástí předmětu plnění.
Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel předložením příslušných dokladů.
Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících technických kvalifikačních předpokladů dodavatele analogicky k ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením údajů o obdobných zakázkách realizované dodavatelem za poslední tři roky.
Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu jsou alespoň 3 služby realizované v posledních 3 letech, jejichž předmětem byla realizace výstavy, veletrhu, muzejní či obdobné expozice, přičemž jedna z těchto služeb musí být v hodnotě minimálně 750 000 Kč bez DPH a další dvě v hodnotě minimálně 400 000 Kč bez DPH za každou z nich.
Technické kvalifikační předpoklady prokazuje dodavatel předložením seznamu obdobných služeb ve formě čestného prohlášení. Součástí seznamu musí být následující specifikace: objednatel, cena, doba a místo plnění. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.
Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku analogicky k ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídky je nutno podávat v českém jazyce.

Další podmínky a informace

Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele. Profil zadavatele je přístupný z internetové adresy: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-jevisovice.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419