Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
A F 8 A 0

Rekonstrukce dílen SPŠ E.Beneše a OA Břeclav

Registrační číslo projektu: CZ1.11/3.4.00/42.01631
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 743 271 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 19. červen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Středa, 8. červenec 2015 09:30
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 2. červenec 2015 09:47

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav
Sídlo zadavatele: Břeclav, nábř. Komenského 1, PSČ 690 25
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Budzák
Telefon/fax: 420542211083
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 26.6.2015 12:14:12 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 2.7.2015 09:47:46 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečná informace č.1:
Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, zveřejnil dokumentaci pro provedení stavby a objasnil nesrovnalosti v rámci projektové dokumentace. Příloha dodatečné informace je uveřejněna pouze na profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_138.html) z důvodu omezení počtu uveřejněných dokumentů na portále jihovychod.cz.
Dodatečná informace č.2:
Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zateplení a další rekonstrukce objektů dílen střední školy. Část prací je podpořena operačním programem NUTS II Jihovýchod. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektových dokumentacích a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou stanoveny v projektových dokumentacích.

Místo plnění

Místem plnění jsou budovy Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, blíže specifikované v projektových dokumentacích.

Místo pro podání nabídky

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav nábř. Komenského 1 690 25 Břeclav

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Termín zahájení doby plnění veřejné zakázky se předpokládá v červnu nebo červenci 2015. Maximální délka realizace činí 90 kalendářních dní od převzetí staveniště.

Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH dle ustanovení § 78 odst. 1) písm. b) zákona. To znamená, že hodnotící kritérium NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH má váhu 100 %.
Hodnotící komise stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží
a) výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. K prokázání kvalifikace dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání “Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech a osvědčení objednatele o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně.
Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na minimálně 3 zakázky na stavební práce obdobného charakteru. Obdobné zakázky realizované dodavatelem jsou zakázky na stavební práce dle další specifikace.
Zadavatel požaduje prokázání realizace 3 zakázky dodavatele z posledních 5 let, kde dodavatel prováděl rekonstrukci objektu za veřejného provozu, kde rozsah prací provedených dodavatelem, podávajícím nabídku byl v hodnotě minimálně 1.500.000,- Kč pro každou zakázku zvlášť. Veřejným provozem se rozumí provoz srovnatelný s provozem školského zařízení, kde existuje nekontrolovatelný pohyb osob, za zdraví a život kterých nese zadavatel právní odpovědnost.
Dodavatel uvede výhradně dokončené a předané stavby. Z uvedených údajů musí být patrno postavení zhotovitele v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení apod.) a dále jeho podíl na zakázce (podíl prací realizovaných dodavatelem musí odpovídat min. finančnímu limitu požadovaného zadavatelem).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v českém jazyce, a to v jednom originále v tištěné podobě a v jedné kopii v elektronické podobě na CD. V nabídce nesmí být přepisy a opravy, které by vedly k nejasnosti a k nesrozumitelnosti nabídky.

Další podmínky a informace

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_138.html).

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419