Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
7 C B A 2

Archeologický park Pavlov - dodávka expozice

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/28.01402
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: nadlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 990 093 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 24. červen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 4. září 2015 10:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 27. srpen 2015 10:08
Datum poslední úpravy (ROP JV): Úterý, 23. červen 2015 12:42

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele: Zámek 1, 692 15 Mikulov
Kontaktní osoba: Karel Valenta
Telefon/fax: 420777061228
E-mail: valenta@rmm.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 29.6.2015 15:26:47 - Lhůta pro podání nabídek, Dodatečné informace k zadávacím podmínkám
  • 12.8.2015 12:30:04 - Lhůta pro podání nabídek
  • 27.8.2015 10:08:25 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
– viz. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejněné na profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardwarového a softwarového vybavení, interiéru a výtvarné části expozice Archeologického parku Pavlov. Jedná se zejména o vybavení audiovizuální technikou, osobními počítači a balíky programu a informační systémy, vitrínami, vnitřním vybavením, replikami a dioramaty, grafikou a filmovým materiálem. Vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky tvoří různé druhy dodávek, jejichž dodávku mohou poskytnout různí dodavatelé, rozčlenil zadavatel předmět veřejné zakázky na části ve smyslu § 98 zákona, přičemž uchazeči mohou podat nabídku na jakoukoliv část. Pokud dále není stanoveno jinak, vztahují se veškeré informace v zadávací a kvalifikační dokumentaci ke všem částem veřejné zakázky. Části veřejné zakázky tvoří: ČÁST 1 Dodávka HW ČÁST 2 Dodávka SW ČÁST 3 Dodávka interiéru ČÁST 4 Dodávka výtvarné části expozice

Místo plnění

Obec Pavlov

Místo pro podání nabídky

Nabídky lze podat doporučeně poštou nebo osobně každý pracovní den lhůty v době od 8:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do 10:00 hod.) v sídle společnosti RTS a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, 2.NP, dveře č. 316.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Zahájení prací - Ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 1.10.2015) Dodání zboží - 14.12.2015 Předání staveniště a zahájení provádění instalace a montážních prací - 02.01.2016 Předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli - 29.02.2016

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. V případě shody nabídkové ceny dvou či více nabídek, rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch dodavatelů, jejichž nabídky budou obsahovat shodné nabídkové ceny. Každá dílčí část se hodnotí samostatně. Ustanovení o mimořádně nízké nabídkové ceně tímto není dotčeno.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem podle §53 odstavec 3) ZVZ s přiloženými zákonem stanovenými doklady. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písmeno a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán; písmeno b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. § 50 odstavec 1 písmeno c) - předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. §56 odstavec 1 písmeno a) - inimální úroveň pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je stanovena: Pro ČÁST 1 – nejméně 2 obdobné dodávky hardware, o finančním objemu min. 500 tis. Kč pro každou z těchto dodávek; - Pro ČÁST 2 nejméně 2 obdobné dodávky software, o finančním objemu min. 150 tis. Kč pro každou z těchto dodávek; - Pro ČÁST 3 nejméně 2 obdobné dodávky, kdy za obdobnou dodávku se považuje dodávka a instalace prvků vnitřního vybavení (stolový nábytek, skříňový nábytek, sedací nábytek apod.) nebo skleněných vitrín o finančním objemu min. 1,4 mil. Kč pro každou z těchto dodávek; - Pro ČÁST 4 nejméně 2 dodávky výstavních expozic, o finančním objemu min. 2 mil. Kč pro každou z těchto dodávek; § 56 odstavec 1 písmeno e) - Zadavatel požaduje předložení vzorků (platí pouze pro část 4 veřejné zakázky) - Videoprezentace celkového návrhu vizuálního stylu expozice Archeologického parku Pavlov, Audiovizuální dílo (filmová smyčka), Interaktivní 3D prezentace paleolitického areálu, Videomaping naleziště a výtvarný návrh řešení obydlí s ohništěm (Podrobnosti viz. zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka uchazeče může být podána buď v jednom svazku, nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a s označením příslušné části, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odstavec 5 zákona. Nabídka uchazeče bude podána v jednom vyhotovení. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč jako součást nabídky předložil CD, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované uchazečem.

Další podmínky a informace

Kompletní zadávací dokumentace a případné dodatečné informace k veřejné zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele. Adresa profiluu zadavatele je: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_126.html


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419