Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
2 F 7 3 E

Regionální síť mikroregionu Horácko - zhotovitel stavby“

Registrační číslo projektu: CZ. 1.11/3.3.00/29.01354
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 38 000 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 26. červen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 24. červenec 2015 13:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 14. červenec 2015 10:44
Datum poslední úpravy (ROP JV): Čtvrtek, 25. červen 2015 14:50

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Horácko - ekologický mikroregion
Sídlo zadavatele: Budišov 360, 675 03 Budišov
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Budiš
Telefon/fax: 420515538820
E-mail: budis@wscs.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 9.7.2015 21:32:26 - Lhůta pro podání nabídek
  • 14.7.2015 10:44:11 - Lhůta pro podání nabídek

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací vztahujících se k realizaci projektu „Regionální síť mikroregionu Horácko“. Jedná se o výstavbu vysokorychlostní otevřené (optické) datové sítě propojující obce mikroregionu Horácko, která bude připojena k dvěma vstupním propojovacím bodům (MainPoP) ve Velkém Meziříčí a Třebíči, umožňující vstup veřejným telekomunikačním operátorům (ISP) a dalším komerčním subjektům do této sítě za účelem poskytování svých ICT služeb obyvatelům v jednotlivých obcích. Jedná se o tzv. „propojovací síť“, koncové připojení uživatelů v obcích. Jedná se o stavební i technologickou část stavby provedenou dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Pavel Kratochvíl - COLEGIUM, Věžní 8, 586 01 Jihlava, IČ: 12425768.

Místo plnění

Místo plnění veřejné zakázky je popsáno v projektové dokumentaci

Místo pro podání nabídky

Nabídku lze zaslat doporučeně na adresu: OÚ Nárameč, Nárameč 7, 675 03 Nárameč, tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli. Nabídky budou také přijímány v prostorách zadavatele na adrese OÚ Nárameč, Nárameč 7, 675 03 Nárameč, a to od pondělí do pátku od 08.00 hodin do 12.00 hodin, v poslední den lhůty pro podání nabídek do 13.00 hodin (tímto okamžikem končí lhůta pro podání a přijetí nabídky).

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Zahájení do 5 dnů po protokolárním předání staveniště. Termín dokončení stavebních prací: Termín dokončení a předání díla je stanoven do 30.11.2015. Zadavatel požaduje, aby celý předmět plnění této veřejné zakázky byl v uvedeném termínu dokončen a předán včetně odzkoušení všech zařízení a zaškolení obsluhy. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně odzkoušení všech zařízení a zaškolení obsluhy, na základě uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, její vyklizení včetně odvozu veškerého technického vybavení a zařízení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena
odpovídající úplatě za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH. Nabídky budou vyhodnoceny
podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele stanovených v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče
(dodavatele) v jednacím řízení bez uveřejnění.
Zadavatel požaduje prokázání:
 základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,
 profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,
 čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit předmět veřejné
zakázky dle § 50 odst. 1, písm. c) zákona,
 technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.
Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů je podrobně uveden níže.
Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů je podrobně uveden v zadávací dokumentaci, která je přílohou tohoto oznámení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Další podmínky a informace

Další podmínky a informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/horacko-ekologicky-mikroregion

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419