Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
8 E 4 7 C

Venkovní přírodovědná učebna ZŠ Suchohrdly, 1. část

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01569
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 222 860 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 26. červen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Čtvrtek, 9. červenec 2015 16:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 25. červen 2015 23:55

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Obec Suchohrdly
Sídlo zadavatele: Těšetická 114, 66902 Suchohrdly
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Mrňa, starosta
Telefon/fax: 420515249098
E-mail: info@obec-suchohrdly.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy zahrady jako přírodovědné učebny pod širým nebem. Součástí stavby jsou zemní práce, základy a zvláštní zakládání, schodiště, komunikace, podlahy a podlahové konstrukce. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v projektové dokumentaci v příloze č. 1 a příloze č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Klasifikace předmětu zakázky: Předmět veřejné zakázky - dle klasifikace zboží, služeb a stavebních prací stanovené právním předpisem Evropských společenství, dle aktuální klasifikace CPV (Common Procurement Vocabulary): Kód CPV Název 45112000-5 Výkopové a zemní práce 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy 45262300-4 Betonářské práce Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 222 860 Kč bez DPH Blíže viz zadávací dokumentace: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-suchohrdly.

Místo plnění

ZŠ a MŠ Suchohrdly, objekt ZŠ Suchohrdly: Školní 195, 669 02 Suchohrdly.

Místo pro podání nabídky

Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek poštou na adresu zadavatele Obec Suchohrdly, Těšetická 114, 66902 Suchohrdly, nebo osobně na stejné adrese. Blíže viz zadávací dokumentace.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Termín realizace veřejné zakázky: Do 1 měsíce od data předání staveniště. Předpokládaný termín zahájení: červenec 2015 Termín dokončení: 31. 8. 2015 Uchazeč předloží do své nabídky časový harmonogram stavebních prací v podrobnosti členění minimálně na týdny, kde bude v tomto členění uveden věcný a finanční průběh plnění zakázky. Harmonogram bude přílohou smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.
Posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele, uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.
Uchazeče, jehož nabídka při posouzení nabídek nesplní výše uvedená hlediska a bude hodnotící komisí vyřazena, zadavatel následně vyloučí.
Hodnotící komise provede hodnocení nabídek uchazečů, kteří prokázali splnění kvalifikace a jejichž nabídky splnily všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, a neobsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu, podle hodnotícího kritéria pro zadání zakázky.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením.
Z obsahu čestného prohlášení bude zřejmé, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 odst. 1 zákona.
Profesní kvalifikační předpoklad
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán;
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
c) Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží: Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor Pozemní stavby.
Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let (od posledního dne lhůty pro podání nabídek) s uvedením rozsahu a doby plnění a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Seznam stavebních prací předloží dodavatel v rámci své nabídky. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení jednotlivých objednatelů. Seznam a osvědčení musí zahrnovat název stavby, název objednatele, cenu a dobu provádění stavebních prací a osvědčení objednatele musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Ze seznamu bude vyplývat, že za dané období dodavatel provedl nejméně 2 významné stavební práce obdobného charakteru (stavby objektů z oboru pozemního stavitelství včetně zemních prací a zpevněných ploch), přičemž u každé z nich činila hodnota provedených stavebních prací minimálně 0,1 mil. Kč bez DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat:
1. Identifikační údaje uchazeče - dodavatel může použít vzor, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
2. Návrh smlouvy. Uchazeč předloží návrh smlouvy dle vzoru v příloze č. 5, kde doplní identifikační údaje a údaje o nabídkové ceně, včetně požadované přílohy – položkového rozpočtu (v souladu s čl. 5) a časového harmonogramu stavebních prací (v souladu s čl. 3).
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče či osobou zmocněnou k takovému úkonu (v případě zmocnění musí být originál nebo ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky).
Nepodepsaný návrh smlouvy nebo návrh smlouvy podepsaný osobou neoprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
3. Doklady prokazující splnění kvalifikace.
4. Seznam subdodavatelů, pokud je hodlá dodavatel využít pro plnění veřejné zakázky (vč. jejich identifikačních údajů a označení části plnění, které bude prostřednictvím příslušného subdodavatele realizováno).
5. Další dokumenty požadované zadavatelem.
Další podmínky pro zpracování nabídek: Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Nabídku podá uchazeč písemně v jedné obálce, která bude obsahovat 1 originál nabídky s označením ORIGINÁL, zadavatel doporučuje předložit také jednu kopii nabídky s označením KOPIE (např. formou skenu nabídky ve formátu PDF). Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh, bude zpracována v českém jazyce. Zadavatel doporučuje, aby nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh byla svázána do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky je doporučeno očíslovat průběžnou číselnou řadou. V případech, kdy zadavatel požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce tato plná moc doložena. Uchazeč, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. V případě podání společné nabídky budou uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Další podmínky a informace

Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentace je poskytována bezúplatně, neomezeným a přímým dálkovým přístupem v plném rozsahu už od uveřejnění výzvy k podání nabídek, a to na profilu zadavatele na adrese:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-suchohrdly
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám a komunikace se zadavatelem
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k jakékoliv části zadávací dokumentace (k zadávacím podmínkám). Písemná žádost musí být doručena písemně zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.
Zadavatel vždy odešle a uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. prostřednictvím elektronického nástroje, profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-suchohrdly
Prohlídka místa plnění
Zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 2. 7. 2015 od 10:00 hod., se srazem účastníků před objektem ZŠ Suchohrdly: Školní 195, 669 02 Suchohrdly.
Případné prohlídky místa plnění v jiném termínu se budou konat po dohodě se zadavatelem.
Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 9. 7. 2015 v 16.00 hod. na adrese zadavatele.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419