Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
4 E A A B

Dodávka výpočetní a audiovizuální techniky do Vily Löw-Beer - opakované řízení 2

Registrační číslo projektu: CZ 1.11/2.1.00/14.01233
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: nadlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 837 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pondělí, 29. červen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 18. srpen 2015 10:00
Datum poslední úpravy: Pátek, 31. červenec 2015 14:33
Datum poslední úpravy (ROP JV): Pondělí, 29. červen 2015 09:30

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Jihomoravský kraj
Sídlo zadavatele: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kovářová, odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon/fax: 420541652350
E-mail: kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 29.6.2015 09:16:39 - popis
  • 31.7.2015 14:33:41 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace č. 1 byly zveřejněny na profilu zadavatele Jihomoravského kraje:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/document_download_25617.html

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky „Dodávka výpočetní a audiovizuální techniky do Vily Löw-Beer - opakované řízení 2“ je dodávka výpočetní a audiovizuální techniky jako součást expozice do vily Löw-Beerů (např. PC, dataprojektory apod.) vč. instalace. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorovými obchodními podmínkami - Smlouvou o dílo, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Místo plnění

Místem plnění je objekt Vily Löw-Beer na ulici Drobného 22 v Brně.

Místo pro podání nabídky

Místo podání nabídek: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 499/3, 601 82 Brno. Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Mgr. Petra Kovářová tel. +420 541 652 350 kovarova.petra@kr-jihomoravsky.cz Uchazeč podá nabídku v souladu s § 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek, vždy v pracovních dnech od 8 hodin do 14 hodin osobě na místo určené pro příjem nabídek Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 a 6 zákona, nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou uchazeče.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Zhotovitel se zavazuje dokončené Dílo, bez vad a nedodělků v souladu s touto Smlouvou předat Objednateli nejpozději do 1 měsíce od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

Hodnotící kritéria

Základním kritériem hodnocení je nejnižší celková nabídková cena, a to hodnota bez DPH. Nabídky, které splní veškeré zadávací podmínky, budou hodnotící komisí seřazeny dle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to vzestupně od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou, přičemž jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační přepoklady:
a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle
§ 53 odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů.
Je-li dodavatelem právnická osoba, k prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel výpis z evidence Rejstříku trestů jak této právnické osoby, tak jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby.
b) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle
§ 53 odst. 3 písm. a) zákona výpis z evidence Rejstříku trestů.
Je-li dodavatelem právnická osoba, k prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel výpis z evidence Rejstříku trestů jak této právnické osoby, tak jejího statutárního orgánu nebo každého člena statutárního orgánu této právnické osoby.
c) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona splňuje dodavatel, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
d) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona splňuje dodavatel, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
e) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona splňuje dodavatel, který není v likvidaci.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
f) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona splňuje dodavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle
§ 53 odst. 3 písm. b) zákona potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
Dodavatel předloží čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani i v případě, že není plátcem spotřební daně.
g) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
h) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle
§ 53 odst. 3 písm. c) zákona potvrzení příslušného orgánu či instituce.
i) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona splňuje dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
j) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona splňuje dodavatel, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
k) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona splňuje dodavatel, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle
§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem.
Profesní kvalifikační předpoklady:
a) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Další podmínky a informace

Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele Jihomoravského kraje:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_4352.html


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419