Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
E 3 E 0 0

zrušeno Novostavba zámečnické dílny v Polánce - Dodávka nábytku

Registrační číslo projektu: CZ1.11/3.4.00/42.01626
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 623 500 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 3. červenec 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Středa, 15. červenec 2015 10:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 2. červenec 2015 16:18

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov
Sídlo zadavatele: nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Budzák
Telefon/fax: 420542211083
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Popis předmětu zakázky

Dodávka nového a nepoužitého nábztku a vybavení pro střední školu v rozsahu dle technických podmínek. Veřejná zakázka je rozdělená na dvě části dle předmětu zakázky.

Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je provozovna zadavatele: Areál výcvikového střediska v Polánce.

Místo pro podání nabídky

Nabídku je možné podat osobně v sídle zadavatele, 672 01 Moravský Krumlov, nám. Klášterní 127, na sekretariátě ředitele školy, v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Termín dodání plnění veřejné zakázky se předpokládá do 60 dní od podpisu smlouvy.

Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena dle ust. § 78 odst. 1) písm. b) zákona. Hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena bez DPH má váhu 100%.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona.
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení.
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
a) dle § 54 písmene a) zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
b) dle § 54 písmene b) zákona dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude podána písemně, a to pro každou z částí veřejné zakázky samostatně, v listinné podobě, v jazyce českém, ve dvou vyhotoveních, datový list může být v anglickém jazyce. A to v jednom originále v tištěné podobě a v jedné kopii v elektronické podobě. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.

Další podmínky a informace

Celá dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_137.html)

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 15485