Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
6 6 C 9 9

Zateplení a nástavba EFFETY Strnadova – dodávka a montáž vybavení interiéru 3. NP

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 705 200 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Sobota, 4. červenec 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 14. červenec 2015 10:00
Datum poslední úpravy: Pátek, 10. červenec 2015 08:25

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Zateplení a nástavba EFFETY Strnadova – dodávka a montáž vybavení interiéru 3. NP
Sídlo zadavatele: Diecézní charita Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Otáhalová
Telefon/fax: 420733537528
E-mail: otahalova@wallet.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: NE

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení vnitřního vybavení objektu Diecézní charity Brno na ulici Strnadova 2414/14, na pozemku p.č. 6451/1, 6451/2 v k.ú. Líšeň, v souladu s požadavky zadavatele, jeho montáž a instalace. Dodávkou vybavení se rozumí kompletní vybavení 3. NP nábytkem a vybraným vybavením.

Místo plnění

Místem plnění je objektu Diecézní charity Brno na ulici Strnadova 2414/14, na pozemku p.č. 6451/1, 6451/2 v k.ú. Líšeň.

Místo pro podání nabídky

CETKOVSKY s.r.o., Pechova 1228/3, 615 00 Brno.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Předpokládané datum zahájení veřejné zakázky: ihned po uzavření smlouvy. Předpokládané datum ukončení veřejné zakázky: 28.8.2015

Hodnotící kritéria

Zadavatel stanovil základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena v korunách bez DPH uvedená v Návrhu Smlouvy o dílo, respektive součet nabídkových cen v korunách bez DPH pro část A a B Rozpočtu. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, když předloží:
- čestné prohlášení dle vzoru v příloze č. 2 této výzvy včetně zadávací dokumentace nebo jiné čestné prohlášení stejného obsahu.
Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů;
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
- seznam významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech.
Minimální úroveň: alespoň dvě dodávky obdobného charakteru realizované dodavatelem v posledních 3 letech. Dodávkou obdobného charakteru se rozumí dodávka, montáž a instalace vnitřního vybavení budov, v minimálním finančním objemu 500 000,- Kč bez DPH za každou z nich. Uchazeči vyplní přílohu č.3 této výzvy včetně zadávací dokumentace nebo jiné čestné prohlášení stejného obsahu. Referenční dodávky uskutečněné v rámci několika smluvních vztahů nelze sčítat.
Přílohou tohoto seznamu musí být:
a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli,
b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli,
c) čestné prohlášení v případě, že osvědčení vydané jinou osobou není z důvodů na její straně možné získat.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Další podmínky a informace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419