Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
E 2 9 1 E

Sokolské volnočasové sportovní centrum - dodávka nábytku

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01640
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 515 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 11. září 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 29. září 2015 14:30
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 10. září 2015 08:05

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Tělocvičná jednota Sokol Brno-Obřany-Maloměřice
Sídlo zadavatele: Obřanská 646/13, Brno, 614 00
Kontaktní osoba: Jiří Musil
Telefon/fax: +420724237886
E-mail: j_musil@volny.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku Sokolského volnočasového sportovního centra. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v zadávací dokumentaci, příloze č. 4 výkaz výměr „Sokolské volnočasové sportovní centrum - dodávka nábytku“ a příloze č. 2. standardy nábytku. Součástí plnění je doprava dodávky do místa plnění a instalace dodávky v tomto místě. Standardy nábytku (příloha č. 2 zadávací dokumentace) obsahuje minimální požadavky na předmět plnění. Uchazeč je povinen ve své nabídce nabídnout takové plnění, které splňuje požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2. Uchazeč může nabídnout plnění pro zadavatele výhodnější.

Místo plnění

Jihomoravský kraj, Brno

Místo pro podání nabídky

615 00 Brno, Šámalova 60a

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Termín realizace veřejné zakázky: Do 1 měsíce od data podpisu kupní smlouvy. Předpokládaný termín zahájení: září 2015. Místo dodávky: Obřanská 13, 61400 Brno

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.
Způsob hodnocení nabídek je specifikován v zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady:
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží podepsaný originál čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Profesní kvalifikační předpoklady:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán;
b) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Technické kvalifikační předpoklady:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam minimálně dvou dodávek obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky. Seznam musí zahrnovat údaje o objednateli, cenu a dobu poskytnutí dodávky.
Ze seznamu bude vyplývat, že za dané období dodavatel poskytl nejméně 2 dodávky obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky (dodávka nábytku nebo vnitřního vybavení), přičemž hodnota každé z nich činila minimálně 150 tis. Kč bez DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí obsahovat:
a) Identifikační údaje uchazeče - název, sídlo, IČ, DIČ (je-li přiděleno), osoba oprávněná jednat jménem uchazeče, telefon, mail.
b) Návrh smlouvy. Uchazeč předloží návrh smlouvy podle vzoru v příloze č. 3, kde doplní identifikační údaje a údaje o nabídkové ceně, včetně požadované přílohy – technického popisu dodávky.
Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (v případě zmocnění musí být originál nebo ověřená kopie příslušné plné moci součástí nabídky). Nepodepsaný návrh smlouvy nebo návrh smlouvy podepsaný osobou neoprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
c) Doklady prokazující splnění kvalifikace
d) Seznam subdodavatelů, pokud je hodlá dodavatel využít pro plnění veřejné zakázky (vč. jejich identifikačních údajů a označení části plnění, které bude prostřednictvím příslušného subdodavatele realizováno).
e) Další dokumenty požadované zadavatelem.
Další podmínky pro zpracování nabídek viz zadávací dokumentace.

Další podmínky a informace

Viz zadávací dokumentace.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17407