Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
D A 2 6 D

Reklamní předměty 2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/4.1.00/04.00871
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 4.1 – Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 350 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Čtvrtek, 17. září 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 29. září 2015 13:00
Datum poslední úpravy: Středa, 16. září 2015 15:02

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Sídlo zadavatele: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Dobešová
Telefon/fax: 420532193556
E-mail: dobesova@jihovychod.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění zakázky jsou dodávky reklamních, resp. propagačních předmětů tak, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 této výzvy. Přesný vzor použití zmiňovaných log, jejich barevnost, ochranné zóny, a další informace jsou uvedeny v Pravidlech pro publicitu ROP Jihovýchod, verze 1.7, která je dostupná na www.jihovychod.cz v sekci „Pro žadatele“ záložka „Dokumenty ke stažení“ podsekce „Aktuálně platné dokumenty“. Samotná loga v grafických formátech jsou k dispozici na www.jihovychod.cz v sekci „Tiskové centrum“, záložka „Logotypy“.

Místo plnění

Místem dodání veřejné zakázky je: Brno, Kounicova 13.

Místo pro podání nabídky

Rozhodným okamžikem doručení nabídky je převzetí nabídky zadavatelem v místě jeho sídla. Včasné doručení nabídky je rizikem uchazeče. Nabídku je možné podat v sídle zadavatele též osobně, a to v 6. podlaží, v kanceláři sekretariátu ředitele, dveře č. 606, v pracovních dnech od pondělí do pátku, a v následujících hodinách: pondělí a středa od 8:00 hod. do 16:00 hod., ostatní dny od 8:00 hod. do 13:30 hod, poslední den lhůty do 13:00 hod. Nabídka bude podána v neprůhledné obálce zabezpečené v místě uzavření obálky prostředky proti neoprávněné manipulaci, označena bude názvem zakázky, obchodním jménem uchazeče a slovem „NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzorky propagačních předmětů budou podány v samostatném neprůhledném obalu (např. kartonové krabici) ve stejném časovém okamžiku jako obálka s nabídkou. Obal se vzorky bude v místě uzavření zabezpečen prostředky proti neoprávněné manipulaci, dále bude označen názvem zakázky, obchodním jménem uchazeče a slovem „NEOTVÍRAT“. Obal (krabice) bude kromě vzorků propagačních předmětů obsahovat rovněž seznam předkládaných vzorků. V tomto seznamu uchazeč dále uvede, v jakých minimálně třech barevných provedeních nabízí dodávku dámských a pánských značkových polokošilí, přičemž zároveň předloží odpovídající vzorník, tj. katalogový list výrobce nebo dodavatele. Pokud uchazeč předkládá některý vzorek nebo vzorky zboží v jiném barevném provedení, než požadoval zadavatel, označí je v seznamu dle předchozí věty a současně předloží i písemné potvrzení o tom, že v případě uzavření smlouvy dle této Výzvy budou propagační předměty dodávány v barvě požadované zadavatelem. Vzorky propagačních předmětů budou uchazečům (kromě vítěze) vráceny po skončení výběrového řízení v obalu, ve kterém byly předloženy do výběrového řízení. Nabídky včetně vzorků propagačních předmětů musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, zadavatel neotvírá a považuje je za nepřijatelné nabídky.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Dodávka propagačních předmětů bude realizována jednorázově do 4 týdnů od podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, nejpozději však do 20. 11. 2015. Předpokládaný termín uzavření smlouvy: 15. 10. 2015.

Hodnotící kritéria

Zadavatelem jmenovaná komise otevře nabídky a zkontroluje jejich úplnost. Poté hodnotící komise posoudí, zda nabídky uchazečů splnily zadávací podmínky. Nabídky nesplňující zadávací podmínky komise vyřadí a nebude je dále hodnotit. Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria nejnižší nabídková cena vč. DPH. Předmětem hodnocení je celková nabídková cena, která je dána součtem všech částek uvedených v tabulce (příloha č. 1 této výzvy) ve sloupci „Cena celkem s DPH“ (v případě neplátců DPH ve sloupci „Cena celkem bez DPH“). Hodnotící komise určí pořadí nabídek podle výše nabídkových cen, nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je nabídkou vítěznou.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Předpokladem pro hodnocení nabídky uchazeče je splnění profesních kvalifikačních předpokladů, které uchazeč prokáže předložením prostých kopií následujících listin:
 výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a
 dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky), starší 90 dnů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Celková nabídková cena za zakázku bude zpracovaná v členění dle přílohy č. 1 této výzvy (vyplněním tabulky). U každé zadavatelem poptávané položky bude uvedena sazba DPH, cena za 1 ks bez DPH, cena za 1 ks s DPH, cena celkem bez DPH a cena celkem včetně DPH. Cena celkem je dána násobkem hodnoty „Počet kusů“ a cenou za 1 ks. Dále uchazeč v tabulce uvede celkovou nabídkovou cenu, která je součtem částek uvedených uchazečem ve sloupci „Cena celkem s DPH“.
V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede tuto skutečnost ve své nabídce a cenové údaje zanese do sloupců s cenami bez DPH. Celková nabídková cena bude v takovém případě dána součtem částek ve sloupci „Cena celkem bez DPH“.
Ceny v tabulce zahrnují veškeré náklady dodavatele nutné k řádné realizaci zakázky (např. náklady na přípravu výroby propagačních předmětů, potisk, dopravu, apod.) a jsou cenami nejvýše přípustnými a neměnnými.
Ceny v příloze č. 1 budou uváděny v korunách českých.
Požadavky na zaslání vzorků propagačních předmětů
Uchazeč předloží přesné vzorky všech propagačních předmětů (bez uvedení loga zadavatele), a to vždy 1ks od každého druhu definovaného v příloze č. 1 této výzvy, které na základě své nabídky hodlá dodávat. Nejsou přípustné vzorky, které se danému předmětu velmi podobají, ale mají drobně jiné vlastnosti, např. velikost. Přípustný je vzorek v jiném barevném provedení, než požaduje zadavatel. Uchazeč, který takový vzorek předloží, však musí současně písemně potvrdit, že v případě uzavření smlouvy dle této výzvy dodá propagační předmět (-ty) v barvě požadované zadavatelem v této Výzvě.
Výjimkou ze shora uvedeného pravidla je „Dámská značková polokošile a Pánská značková polokošile“, u které zadavatel požaduje, aby jako součást vzorků předložil 1 ks pánské a 1 ks dámské polokošile v libovolném barevném provedení a velikosti a zároveň předložil vzorník (katalogový list výrobce nebo dodavatele) minimálně tří barevných provedení, ve kterých je schopen polokošile zadavateli dodat. Do tří pracovních dnů od uzavření smlouvy zadavatel upřesní vítěznému uchazeči vybrané velikosti a barvy polokošilí (viz přílohu č. 1 této výzvy).
Vzorky propagačních předmětů budou po uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, všem uchazečům s výjimkou vybraného dodavatele vráceny. K zaslání vzorků propagačních předmětů viz též čl. 10. této výzvy.
Další podmínky a požadavky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky, která je přiložena níže. Výzva k podání nabídky je současně zadávací dokumentací a spolu s přílohami uvedenými v jejím textu tvoří zadávací podmínky shora uvedené veřejné zakázky.

Další podmínky a informace

Uchazeč je vázán obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, všechny údaje uvedené v jeho nabídce musí být pravdivé, uchazeč nesmí zamlčet žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci zakázky a být připraven spolehlivě a bez průtahů splnit veškeré podmínky dle této výzvy.
Zadávací lhůta trvá po dobu 60 dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek. Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů.
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou závazného vzoru smlouvy, který je přílohou č. 2 této výzvy. Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy plně odpovídající tomuto závaznému vzoru smlouvy doplněný o identifikační a kontaktní údaje uchazeče. Návrh smlouvy v nabídce bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku s uvedením jejího jména a příjmení a data podpisu.
Nabídka, která nebude obsahovat návrh smlouvy splňující uvedené náležitosti, bude vyřazena a uchazeč podávající takovou nabídku bude z výběrového řízení vyloučen.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17407