Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
D 9 9 9 0

S moderní technikou ke zkvalitnění výuky – Dodávka vybavení

Registrační číslo projektu: CZ1.11/3.4.00/42.01631
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.4 - Veřejné služby regionálního významu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: nadlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 975 206 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 22. září 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 13. listopad 2015 10:00
Datum poslední úpravy: Pondělí, 21. září 2015 13:19

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav
Sídlo zadavatele: Břeclav, nábř. Komenského 1, PSČ 690 25
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Budzák
Telefon/fax: 420542211083
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení (vybavení robotem, vybavení CNC soustruhem, vybavení 3D měřidlem, CO2 laserem) pro střední školu v rozsahu dle technických podmínek zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části dle předmětu plnění. Předmět je definován technickými podmínkami, které jsou stanovené jako minimální.

Místo plnění

Místem plnění je provozovna zadavatele: Břeclav, nábř. Komenského 1, PSČ 690 25

Místo pro podání nabídky

Nabídku je možné podat osobně v sídle zadavatele, Břeclav, nábř. Komenského 1, PSČ 690 25, na sekretariátě ředitelky školy, v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hodin

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

První část veřejné zakázky: Termín dodání plnění první části veřejné zakázky je 60 dní od podpisu smlouvy. Druhá část veřejné zakázky: Termín dodání plnění druhé části veřejné zakázky je 90 dní od podpisu smlouvy. Třetí část veřejné zakázky: Termín dodání plnění třetí části veřejné zakázky je 60 dní od podpisu smlouvy. Čtvrtá část veřejné zakázky: Termín dodání plnění čtvrté části veřejné zakázky je 60 dní od podpisu smlouvy.

Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro zadání každé části veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena dle ust. § 78 odst. 1) písm. b) zákona. To znamená, že hodnotící kritérium NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH má hodnotící váhu 100 %.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona.
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle § 53 odst. 3 zákona.
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
d) dle § 54 písmene a) zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
e) dle § 54 písmene b) zákona dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude podána písemně, a to pro každou z částí veřejné zakázky samostatně v listinné podobě, v jazyce českém, (případný datový list může být v anglickém jazyce), ve dvou vyhotoveních, a to v jednom originále v tištěné podobě a v jedné kopii v elektronické podobě. V nabídce nesmí být přepisy a opravy, které by vedly k nejasnosti a k nesrozumitelnosti nabídky.
V případě, že podává uchazeč nabídky na více částí, podá každou takovou nabídku v samostatné obálce.
Je skutečně stěžejní vyplnit Číslo části veřejné zakázky na obálku nabídky!

Další podmínky a informace

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele (https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_138.html). Na profilu zadavatele jsou zveřejněné i tady nezveřejněné přílohy ZD, z důvodu omezení počtu zveřejňovaných souborů.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17407