Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
E C 4 9 3

Úprava vedlejší komunikace s návazností na projekt Úprava návsi v Hovoranech

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 912 742 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 23. září 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Čtvrtek, 8. říjen 2015 15:30
Datum poslední úpravy: Středa, 23. září 2015 18:39

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Obec Hovorany
Sídlo zadavatele: Hovorany 45, 696 12 Hovorany
Kontaktní osoba: Milana Štěpánková
Telefon/fax:
E-mail: stepankova@europroject.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 23.9.2015 18:39:36 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dne 23.9.2015 zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/uprava-vedlejsi-komunikace-s-navaznosti-na-projekt-uprava-navsi-v-hovoranech
Dodatečné informace č. 1 týkající se písařské chyby v příloze Zadávací dokumentace č. 8 Technická zpráva.

Popis předmětu zakázky

V rámci plnění předmětu veřejné zakázky je úprava vedlejší komunikace provedením asfaltového povrchu o rozloze 2 737m2 v bezprostřední blízkosti vybudovaných 64 parkovacích míst v ústřední části veřejného prostranství návsi v Hovoranech v úseku od restaurace Fontána až po obchodní středisko u farské zahrady. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na jeden SO 01 Úprava vedlejších komunikací. Jedná se o návazné práce na projekt „Úprava návsi v Hovoranech“ (registrační číslo CZ.1.11/3.3.00/36.01533) spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Podmínkou realizace díla je absolutní dodavatele součinnost se stávajícím zhotovitelem projektu „Úprava návsi v Hovoranech“.

Místo plnění

Obec Hovorany, konkrétně pozemek p. č. 1451/45. k. ú Hovorany.

Místo pro podání nabídky

Poštou se nabídka podává na adresu: Obec Hovorany, Hovorany 45, 696 12 Hovorany v úředních hodinách: Po, Út, St, Pá 7:30- 12:00, 13:00 – 15:30, ČT 7:30 – 12:00, 13:00 – 18:00

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Plnění díla se předpokládá v termínech: Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou. Realizace prací bude probíhat v následujících termínech: Předání a převzetí staveniště: do 1 dne od podpisu smlouvy Zahájení stavebních prací: do 1 dne od převzetí staveniště Limitní termín pro dokončení stavebních prací: 10 dnů Limitní termín pro předání a převzetí díla: do 1 dne po lhůtě pro dokončení stavebních prací

Hodnotící kritéria

Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií:
Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky:
- nejnižší nabídková cena Kč bez DPH.
- Hodnotí se celková nabídková cena bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky, a to tak, že nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nejvhodnější nabídka má minimální hodnotu.
- Nejvhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
- Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu zakázky bez DPH bodovací metodou. Celková výše nabídkové ceny bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše.
- Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce:
nejnižší nabídková cena
-------------------------------------- x 100 (bodů)
hodnocená nabídková cena

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

4.2 Profesní kvalifikační předpoklady § 54 písm. a) a b) a d) ZVZ
§ 54 písm. a) a b) a d) zákona – Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku – příloha č. 5.
Před uzavřením smlouvy je uchazeč povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace:
• § 54 písm. a) zákona - dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku ne staršího jak 90 dnů, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,
• § 54 písm. b) zákona - dodavatel předloží dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro předmět činnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“; „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Výkon zeměměřičských činností“.
• dle § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor „Pozemní stavby“ a „Dopravní nekolejové stavby“ minimálně pro jednu osobu. Doklad, z něhož bude vyplývat, že alespoň 1 osoba uchazeče je geodet, který má úřední oprávnění vydané Českým úřadem geodetickým a kartografickým a může ověřovat výsledky zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1, písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb.
Zadavatel výslovně upozorňuje, že osoby, které nejsou zaměstnanci uchazeče, jsou s poukazem na ustanovení § 51 odst. 4 zákona subdodavateli uchazeče. Ze smlouvy o subdodávce musí zejména vyplývat závazek subdodavatele poskytnout plnění nejméně v tom rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace tímto subdodavatelem (v dané oblasti/oboru), a to po celou dobu plnění veřejné zakázky (popřípadě její příslušnou část, kde je dané plnění nezbytné).
Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení § 82 odst. 4.
4.3 Prohlášení dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ
§ 50 odst.1 písm. c) zákona - Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží v nabídce čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku – součástí přílohy č. 5.
4.4 Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) a c), ZVZ
§ 56 odst. 3 písm. a) zákona – Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku – příloha č. 5.
Před uzavřením smlouvy je uchazeč povinen předložit zadavateli níže uvedené listiny, k prokázání technických předpokladů, v originále nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.
Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. a) zákona splňuje dodavatel, který předloží před uzavřením Smlouvy o dílo seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací:
a) rozsah požadovaných informací a dokladů
Seznam a osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.
b) způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů
Dodavatel předloží Seznam stavebních prací. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení jednotlivých objednatelů, včetně kontaktu referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit.
c)minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů
Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží alespoň 3 významné stavební práce obdobného charakteru, Za stavební práce obdobného charakteru se považují stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba či oprava komunikací či veřejného prostranství včetně staveb městského inženýrství, přičemž u každé z nich činila hodnota provedených stavebních prací minimálně 956 371,-- Kč bez DPH (max. 50% z předpokládané hodnoty VZ).
Upozornění:
Bude-li dodavatel prokazovat splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím subdodavatele, upozorňuje zadavatel na to, že ve smyslu ust. § 51 odst. 4 písm. b) zákona musí daný subdodavatel vykonávat pro dodavatele minimálně takové plnění (popř. poskytnout věci či práva), které rozsahem odpovídá jím prokazované kvalifikace.
4.4.1. Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 3 písm. f)
Zadavatel požaduje k plnění díla níže uvedené podmínky:
a) vlastnictví nebo nájem: 1. silniční frézy
2. vibračního válce pro hutnění asfaltových směsí
3. finišér pro pokládku asfaltových směsí
4. bagr nebo nakladač
5. dva nákladní automobily
b) vlastnictví výše citované techniky doložit dílčím výpisem z majetkového listu či jiného relevantního dokladu – prostá kopii
nebo
b) pronájem výše citované techniky doložit nájemní smlouvou - prostá kopii
Splnění těchto kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku – příloha č. 5.
Před uzavřením smlouvy je uchazeč povinen předložit zadavateli výše uvedené listiny, k prokázání technických předpokladů, v originále nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.
4.5 Splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splněné určité části kvalifikace, požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je dle § 51 odst. 4 dodavatel oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
a) doklady, prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem;
b) smlouvu, uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění, určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práce, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle
§ 54 písm. a) zákona.
4.6 Splnění kvalifikace při podávání nabídek více dodavateli společně
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám, z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou závazně společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Další podmínky a informace

Zadavatel umožňuje neomezený dálkový přístup k textové části Zadávací dokumentaci na profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00284904, kde je uveřejněna Zadávací dokumentace včetně vzorů čestných prohlášení, kompletní projektové dokumentace vč. výkresů, pro provádění stavby a vzor návrhu smlouvy o dílo, formulářů krycího listu, kontaktní osoby, seznamu subdodavatelů

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17407