Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
C 0 2 6 C

Pamětní desky 2015 II.

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 1.1 - Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 196 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 20. říjen 2015
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 30. říjen 2015 10:00
Datum poslední úpravy: Pondělí, 19. říjen 2015 15:12

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Sídlo zadavatele: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Gabriela Valentová
Telefon/fax:
E-mail: gabriela.valentova@susjmk.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: NE

Popis předmětu zakázky

Návrh, výroba a dodávka 28 pamětních desek z tvrdého plastu

Místo plnění

Jihomoravský kraj

Místo pro podání nabídky

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace kraje, ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

30.06.2016

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady
Čestné prohlášení dle vzoru v příloze, případně čestné prohlášení stejného obsahu, podepsané osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.
Profesní kvalifikační předpoklady
1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán, včetně elektronické konverze, pokud je listina získána datovou schránkou, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90-ti dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídek;
2. Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala:
1. Identifikační údaje uchazeče (obchodní firma; název nebo jméno a příjmení; sídlo nebo místo podnikání; IČO);
2. Doklady prokazující splnění kvalifikace;
3. Návrh Smlouvy o dílo ve 2 písemných vyhotoveních podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče či jednat jeho jménem.
4. Další doklady požadované v zadávacích podmínkách či na jejich základě.

Další podmínky a informace

Zadávací dokumentace a její přílohy jsou dostupné na vyžádání u zadavatele.
Kontakt: gabriela.valentova@susjmk.cz


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17407