Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
A 4 0 E F

zrušeno Mobilní telekomunikační služby 2018+

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 4.1 – Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 831 309 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 28. listopad 2017
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 12. prosinec 2017 09:00
Datum poslední úpravy: Středa, 6. prosinec 2017 14:25
Datum poslední úpravy (ROP JV): Úterý, 28. listopad 2017 15:33

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Sídlo zadavatele: Kounicova 13, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Blahová
Telefon/fax:
E-mail: blahova@jihovychod.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 6.12.2017 14:25:21 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel poskytl dne 6. 12. 2017 přiložené Vysvětlení zadávací dokumentace č. I.

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ve formě mobilních hlasových a datových služeb v rozsahu a způsobem, který je podrobně uveden v Příloze č. 1 k podání nabídky.

Místo plnění

Místo plnění souvisí s předmětem plnění, tj. místem plnění je zejména místo, odkud oprávněná osoba příslušného zadavatele užívá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací; ostatní části předmětu plnění, které nesouvisí s veřejně dostupnou službou elektronických komunikací (např. dodávka koncových zařízení dle bodu 2.6 přílohy č. 1 výzvy), budou plněny v sídle příslušného zadavatele.

Místo pro podání nabídky

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

12. 12. 2017 do 9:00 hodin

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Dodavatel prokáže splnění níže uvedených požadavků na kvalifikaci. Předpokladem pro následné posouzení a hodnocení nabídky je prokázání:
a) základní způsobilosti:
Dodavatel doloží splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení dodavatele o základní způsobilosti, z něhož bude zřejmé, že dodavatel:
- nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti letech před zahájením výběrového řízení odsouzen pro trestný čin uvedený v příl. č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin dle právního řádu země svého sídla, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, přičemž tuto podmínku v případě dodavatele, který je právnickou osobou, musí splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; v případě, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tuto podmínku musí splňovat i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
- nemá v České republice a v zemi sídla, je-li jiné než Česká republika, v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- nemá v České republice a v zemi sídla, je-li jiné než Česká republika, splatný nedoplatek na pojistném a/nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- nemá v České republice a v zemi sídla, je-li jiné než Česká republika, splatný nedoplatek na pojistném a/nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- není dle právních předpisů České republiky v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku a nebyla vůči němu nařízena nucená správa a není v obdobné situaci ani podle právního řádu země svého sídla.
Pro zpracování čestného prohlášení o základní způsobilosti dodavatel použije Přílohu
č. 4 této výzvy.
b) profesní způsobilosti, kterou dodavatel prokáže předložením kopií následujících listin:
• dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména osvědčení dle § 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), a doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Základní a profesní způsobilost je možné prokázat i kopií platného výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud je z takového výpisu zřejmé splnění shora uvedených požadavků zadavatele.
c) technických kvalifikačních kritérií, jejichž splnění dodavatel prokáže předložením následujících dokladů:
 předložením čestného prohlášení o seznamu služeb obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky, poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech před zahájením výběrového řízení, s uvedením jejich rozsahu (stručný popis služby), poskytovatele služby, objednatele, jemuž byly služby poskytnuty, a kontaktních údajů osoby objednatele (jméno, telefonní číslo), která je schopna referenci dodavatele potvrdit, doby poskytnutí a ceny plnění, a to formou čestného prohlášení dle Přílohy č. 4 této výzvy, přičemž:
o musí jít minimálně o tři již poskytnuté služby (přitom není podstatné, zda smluvní vztah, na základě něhož došlo k poskytnutí služeb v uvedeném min. rozsahu, dosud trvá či již byl ukončen) v hodnotě plnění nad 500.000,-- Kč bez DPH/rok,
o za služby obdobného charakteru se považují mobilní hlasové a datové služby.
 předložením čestného prohlášení o schopnosti poskytovat poptávané služby s pokrytím min. 95% obyvatelstva ČR.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Viz. Výzva k podání nabídky na Mobilní telekomunikační služby 2018+.

Další podmínky a informace

Viz. Výzva k podání nabídky na Mobilní telekomunikační služby 2018+.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17407