Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
9 4 A 4 3

Mobilní telekomunikační služby 2018+

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 4.1 – Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 831 309 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 10. leden 2018
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 22. leden 2018 09:00
Datum poslední úpravy: Středa, 17. leden 2018 16:01
Datum poslední úpravy (ROP JV): Středa, 10. leden 2018 11:00

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Sídlo zadavatele: Kounicova 13, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Kamila Blahová
Telefon/fax: +420532193552
E-mail: blahova@jihovychod.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

  • 17.1.2018 16:01:01 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dne 17. 1. 2018 bylo rozhodnuto o změně ZD Viz. Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace; Příloha č. 3 Výzvy - Závazný vzor smlouvy - centrální zadavatel_dle Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace ze dne 17.1.2018; Příloha č. 3 Výzvy - Závazný vzor smlouvy - pověřující zadavatel_dle Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace ze dne 17.1.2018.

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ve formě mobilních hlasových a datových služeb v rozsahu a způsobem, který je podrobně uveden v Příloze č. 1 k podání nabídky. Jedná se o opakované výběrové řízení poté, co předchozí řízení bylo dne 09. 01. 2018 zadavatelem zrušeno.

Místo plnění

Místo plnění souvisí s předmětem plnění, tj. místem plnění je zejména místo, odkud oprávněná osoba příslušného zadavatele užívá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací; ostatní části předmětu plnění, které nesouvisí s veřejně dostupnou službou elektronických komunikací (např. dodávka koncových zařízení dle bodu 2.6 přílohy č. 1 výzvy), budou plněny v sídle příslušného zadavatele.

Místo pro podání nabídky

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

36 měsíců od zahájení plnění

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Dodavatel prokáže splnění níže uvedených požadavků na kvalifikaci. Předpokladem pro následné posouzení a hodnocení nabídky je prokázání:
a) základní způsobilosti:
Dodavatel doloží splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení dodavatele o základní způsobilosti, z něhož bude zřejmé, že dodavatel:
- nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti letech před zahájením výběrového řízení odsouzen pro trestný čin uvedený v příl. č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin dle právního řádu země svého sídla, k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, přičemž tuto podmínku v případě dodavatele, který je právnickou osobou, musí splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; v případě, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, tuto podmínku musí splňovat i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele,
- nemá v České republice a v zemi sídla, je-li jiné než Česká republika, v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- nemá v České republice a v zemi sídla, je-li jiné než Česká republika, splatný nedoplatek na pojistném a/nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- nemá v České republice a v zemi sídla, je-li jiné než Česká republika, splatný nedoplatek na pojistném a/nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- není dle právních předpisů České republiky v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku a nebyla vůči němu nařízena nucená správa a není v obdobné situaci ani podle právního řádu země svého sídla.
Pro zpracování čestného prohlášení o základní způsobilosti dodavatel použije Přílohu
č. 4 této výzvy.
b) profesní způsobilosti, kterou dodavatel prokáže předložením kopií následujících listin:
• dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména osvědčení dle § 14 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), a doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Základní a profesní způsobilost je možné prokázat i kopií platného výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pokud je z takového výpisu zřejmé splnění shora uvedených požadavků zadavatele.
c) technických kvalifikačních kritérií, jejichž splnění dodavatel prokáže předložením následujících dokladů:
 předložením čestného prohlášení o seznamu služeb obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky, poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech před zahájením výběrového řízení, s uvedením jejich rozsahu (stručný popis služby), poskytovatele služby, objednatele, jemuž byly služby poskytnuty, a kontaktních údajů osoby objednatele (jméno, telefonní číslo), která je schopna referenci dodavatele potvrdit, doby poskytnutí a ceny plnění, a to formou čestného prohlášení dle Přílohy č. 4 této výzvy, přičemž:
o musí jít minimálně o tři již poskytnuté služby (přitom není podstatné, zda smluvní vztah, na základě něhož došlo k poskytnutí služeb v uvedeném min. rozsahu, dosud trvá či již byl ukončen) v hodnotě plnění nad 500.000,-- Kč bez DPH/rok,
o za služby obdobného charakteru se považují mobilní hlasové a datové služby.
 předložením čestného prohlášení o schopnosti poskytovat poptávané služby s pokrytím min. 95% obyvatelstva ČR.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Viz. Výzva k podání nabídky na Mobilní telekomunikační služby 2018+.

Další podmínky a informace

Viz. Výzva k podání nabídky na Mobilní telekomunikační služby 2018+.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17407