Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
1 1 4 2 9

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA - Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR - I. etapa PROJEKT 1, PROJEKT 2, PROJEKT 3

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.4.00/07.01044, CZ.1.11/1.4.00/07.01041, CZ.1.11/1.4.00/07.01042
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 721 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pondělí, 7. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 15. únor 2011 10:00
Datum poslední úpravy: Středa, 16. únor 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Cyklistická stezka Brno-Vídeň
Sídlo zadavatele: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
Kontaktní osoba: Vlastimil Helma
Telefon/fax: 420547426013
E-mail: info@cyklobrnowien.cz

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem projektu je vybudování části I. etapy bezpečné cyklostezky Brno-Vídeň, nahrazující ve vytipovaných zvláště exponovaných úsecích stávající cyklotrasu. Celý projekt se skládá ze tří částí.

Existující trasa je důležitou součástí mezinárodní páteřní trasy EuroVelo 4, přesto je na území ČR vedena převážně po silnicích II. a III. třídy. S růstem intenzity dopravy se některé její úseky jeví v kontextu bezpečnosti provozu dle měřitelných kritérií (intenzita dopravy, dovolená rychlost, nehodovost, ad.), jako méně vhodné až kritické. Na základě Studie technických opatření ke zvýšení bezpečnosti na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR (ADOS, 2006) bylo vytvořeno komplexní řešení bezpečného vedení cyklostezky.

 

 • a) Projekt 1 I. etapa: Do první části projektu bylo po zvážení připravenosti úseků z hlediska projekčního a majetkoprávního zařazeno 11 úseků na 7 katastrech, což představuje cca 7 km (1/10 celé délky) bezpečné stezky. Souběžně jsou řešeny další úseky I. etapy (cca 3,5 km) a připravovány etapy další
 • b) Projekt 2 I. etapa: Druhá část projektu nahrazuje stávající cyklotrasu v úseku Opatovice I a byl do ní po zvážení rizik vyplývajících z připravenosti úseků z hlediska projekčního a majetkoprávního zařazen samostatný úsek Opatovice I, což představuje cca 0,5 km bezpečné stezky s odpočívkou. Souběžně jsou řešeny další úseky I. etapy (cca 10 km) a připravovány etapy další.
 • c) Projekt 3 I. etapa Třetí část projektu nahrazuje v úseku Ivaň II stávající vedení cyklotrasy. Pro úsek Ivaň II byl po zvážení rizik vyplývajících z jeho připravenosti z hlediska majetkoprávního zpracován samostatný projekt 3 I. etapa, což představuje cca 3,3 km bezpečné stezky, která odvádí cyklisty z III/41621 a III/39614 a vyhýbá se tak nebezpečnému křížení s I/52. Souběžně jsou řešeny další úseky I. etapy (cca 7,5 km) a připravovány etapy další.
 • Místo plnění

  Místo plnění: 13 úseků na 9ti katastrech, jedná se k.ú. Brno-Chrlice, Rebešovice, Rajhradice, Blučina, Židlochovice, Přísntotice, Pasohlávky, Opatovice a Iváň

  Místo pro podání nabídky

  Nabídky uchazeči doručí poštou na kontaktní adresu Centrum regionálních služeb s.r.o., Železná 7b, 619 00 Brno. Osobní doručení nabídek je možné na téže adrese v kanceláři, a to v pracovních dnech, pondělí až pátek od 9.00 do 16.00 hodin. Nabídky budou doručeny nejpozději do dne 15.2.2011 do 10.00 hodin. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou otevírány a posuzovány.

  Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

  Zahájení plnění zakázky: dnem podpisu mandátní smlouvy Ukončení plnění zakázky: po zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby – 30.9.2012.

  Hodnotící kritéria

  Základním a jediným kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky (cena) analogicky dle § 78 zákona.
  Stavebník požaduje uvést nabídkovou cenu samostatně pro část a), pro část b) a pro část c). Hodnocení dle nejnižší nabídkové ceny bude probíhat celkem v součtu za část a) + b) + c).

  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

  1. Základní kvalifikační předpoklady

  Uchazeč je povinen prokázat splnění veškerých základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle § 53 odst. 1 zákona, a to čestným prohlášením, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

  2. Profesní kvalifikační předpoklady
  • výpis z Obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, ne starší 90ti dnů - originál nebo ověřená kopie (pokud je v takovéto evidenci zapsán);
  • kopii oprávnění podnikat (živnostenský list) nebo výpis ze živnostenského rejstříku – prostá kopie;
  • osvědčení o autorizaci vydané ČKAIT pro odbornou způsobilost podle § 7 zákona 360/1992 Sb. v oboru Pozemní stavby nebo Dopravní stavby dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje předložené v prosté kopii;
  • seznam pracovníků, kteří se budou podílet na výkonu TDI s vyznačením osob vlastnících příslušnou odborností a znalostí, příp. vyznačení autorizací vč. životopisu

  3. Technické kvalifikační předpoklady:
  • seznam referencí – z oblasti inženýrské činnosti spojené s výkonem činnosti TDI u dopravních staveb za poslední 3 roky, a to min. 3 staveb, z toho min. 1 stavba spojená s administrací a řízením projektů dotovaných z fondů EU (ROP NUTS2) potvrzených investorem jednotlivých referenčních akcí.

  4. Finanční a ekonomické kvalifikační předpoklady:
  • Pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě a zadavateli v minimální hodnotě 5 000 000 Kč.
  • Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu se prokazuje doložením prosté kopie pojistné smlouvy.

  Jiné kvalifikační předpoklady v nabídkách zadavatel nepožaduje.

  Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

  Nabídka bude podána v českém jazyce a bude minimálně obsahovat:
  1/ krycí list (viz příloha č. 2 této výzvy)
  2/ požadované doklady k prokázání kvalifikace
  3/ návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče (viz příloha č. 3 této výzvy)
  4/ referenční přehled uskutečněných zakázek v požadované kvalifikaci.

  Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce, viditelně označené heslem „Nabídka do výběrového řízení TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA - Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR - I. etapa PROJEKT 1, PROJEKT 2, PROJEKT 3 – NEOTEVÍRAT“; na obálce bude současně uvedena adresa, na niž je možno zaslat nabídku zpět v případě doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

  Nabídka bude zpracována v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče, jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí.
  Nabídka bude předložena 1x v originále + 1x v provedení prostých kopií.

  Další podmínky a informace

  Cenová nabídka dodavatele bude uvedena na samostatném listu jako nabídka maximální a nepřekročitelná v členění:

  Členění nabídkové ceny Cena bez DPH (Kč) 20 % DPH (Kč) Cena včetně DPH (Kč)
  PROJEKT 1
  PROJEKT 2
  PROJEKT 3
  Cena celkem za
  PROJEKT 1, 2 a 3

  Nabídnutá výše ceny bez DPH musí být platná po celou dobu realizace zakázky (v době realizace je změna nabídkové ceny v důsledku vývoje cen nepřípustná a riziko s tím spojené musí uchazeč kalkulovat do své nabídkové ceny). Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
  Tato cena bude zahrnovat i odměnu za čas strávený na staveništi nebo na případných jednáních, veškeré cestovní náklady a čas strávený cestou na staveniště a zpět, případné náklady na ubytování či jiné náklady související s poptávanou službou.
  Uchazeč je povinen s ohledem na kontrolu souladu nabídky se zadávací dokumentací použít při ocenění služby plnění platný sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací UNIKA nebo jiný odpovídající honorářový sazebník.

  Dokumentace


  Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

  Celkem hlasovalo: 17543