Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
A 4 9 F B

Beringie-Kamčatka-elementy naučné stezky

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/01.00097
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pondělí, 14. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 21. březen 2011 09:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 10. únor 2011 10:04

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Brno
Sídlo zadavatele: Dominikánské nám.196/1, 601 67 Brno
Kontaktní osoba: Dana Škarková
Telefon/fax:
E-mail: skarkova.dana@brno.cz

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení elementů naučné stezky, které mají přiblížit návštěvníkům atmosféru Kamčatky  u zrealizovaného projektu „Beringie“.  Doplněním elementů  do expozice Beringie budou návštěvníci nenásilně vtaženi do prostředí Kamčatky. Zábavnou   formou se dozví něco o životě medvědů, rosomáků a jiných živočiších tamního prostředí, zažijí něco málo strachu /zvuky živlů a zvířat/ a též nabudou znalosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Místo plnění

ZOO Brno, U ZOO 46 635 00, Brno - Bystrc

Místo pro podání nabídky

Adresa pro podání nabídek : Statutární město Brno, Odbor investiční, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno Osobně podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek na uvedené adrese, na sekretariátu Odboru investičního MMB, v pracovních dnech od 8.00 - 14.00 hod. V případě doručování nabídek poštou je za okamžik podání nabídky považováno převzetí nabídky adresátem v místě podání nabídek.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Předpokládaná lhůta výstavby : Zahájení stavby : 05 / 2011 Lhůta výstavby : 6 měsíců Dokončení stavby : 10 / 2011

Hodnotící kritéria

Základním kritériem hodnocení je nenižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky
- Základní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 53 zákona a způsob jejich prokázání
- Profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 54 zákona a způsob jejich prokázání
- Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 55 zákona a způsoby jejich prokázání
- Technické kvalifikační předpoklady podle ustanovení § 56 zákona a způsoby jejich prokázání
Podrobnější informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídky se podávají, v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - „Beringie – Kamčatka – elementy naučné stezky“ opatřených adresou uchazeče a nápisem NEOTEVÍRAT.
Obálka bude obsahovat nabídku ve dvou rovnocenných výtiscích v písemném vyhotovení.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě v listinné podobě a podepsána statutárními zástupci uchazeče (dle výpisu z obchodního rejstříku) nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí nabídky.
Vzhledem k tomu, že k zakázce se vztahuje dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod, zadavatel požaduje předložení nabídky ve dvou rovnocenných výtiscích.
Nabídka bude podána v uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a v souladu se zákonem.
V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) zákona.

Další podmínky a informace

Zadavatel umožní všem zájemcům o veřejnou zakázku prohlídku místa plnění.
Prohlídka místa stavby se uskuteční dne 9. 3. 2011. Sraz účastníků prohlídky je v 9.00 hod. před vstupem do ZOO Brno.
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 21. 3. 2011 (pondělí) do 9.00 hod. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 21. 3. 2011 (pondělí) ve 14,00 hod. v zasedací místnosti č. 331, Odboru investičního MMB, Kounicova 67, Brno.
Zadávací dokumentaci je nutné předem písemně (e-mailem) objednat s uvedením identifikačních údajů uchazeče. Kontaktní osoba zadavatele poskytne uchazeči zadávací dokumentaci do 6 dnů ode dne doručení písemné žádosti a to formou osobního vyzvednutí zadávací dokumentace na adrese kontaktní osoby (vždy po předchozí telefonické domluvě).

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17539