Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
E 1 C 3 9

Zřícenina hradu Cornštejn - orientační a inforamční systém

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.1.00/06.01063
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 330 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 16. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Středa, 23. únor 2011 10:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 24. únor 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele: Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
Kontaktní osoba: Ing. Vladimíra Durajková
Telefon/fax: 420515282215
E-mail: durajkova@znojmuz.cz

Popis předmětu zakázky

realizace „orientačního a informačního systému“  projekt  „Zřícenina hradu Cornštejn“ v souladu s projektem a slepým rozpočtem

Místo plnění

zřícenina hradu Cornštejn, par. č. 68 , zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 509, ostatní plocha, k.ú. Bítov

Místo pro podání nabídky

poštou, zásilkovou službou nebo osobně se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Hodnotící kritéria

nejnižší nabídková cena včetně DPH

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Profesní kvalifikační předpoklady: splnění prokáže uchazeč, který předloží:
• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni uplynutí lhůty pro podání nabídek,
• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předloží uchazeč v prosté kopii. Zadavatel může po vybraném uchazeči požadovat před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace tohoto uchazeče. V takovém případě je uchazeč povinen originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace poskytnout.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Další podmínky a informace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543