Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
9 8 6 6 7

Cyklostezka Jihlava – Třebíč - Raabs II.etapa

Registrační číslo projektu: CZ1.11./1.4.00/02.00441
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 65 540 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 16. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 21. březen 2011 08:30
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 10. březen 2011 15:06

Zadavatel:
Název zadavatele: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs
Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 1/97, 586 28 Jihlava
Kontaktní osoba: Ing. Iva Navrkalová
Telefon/fax:
E-mail: navrkalova@hktrebic.cz

Provedené změny

  • 21.2.2011 15:50:10 - Lhůta pro podání nabídek, popis, Adresa pro podání nabídek, Požadavek na písemnou formu
  • 10.3.2011 15:06:29 - Lhůta pro podání nabídek, popis, Požadavek na písemnou formu

Popis předmětu zakázky

1.1.                    Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací. Součástí předmětu veřejné zakázky je kromě vlastního provedení stavebních prací i vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření dokončeného díla.   Předmětem zakázky je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístnění reklamního panelu a pamětní desky v souladu s Metodickým pokynem – Pravidla pro publicitu vydaným Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod. Technické podmínky stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

 

1.2.                    KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět veřejné zakázky je klasifikován v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

 

1.3.          předpokládaná hodnota VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 65.540.000,- Kč bez DPH.

 

1.4.                    POPIS Předmětu VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je provedení jednotlivých úseků cyklostezky s krytem z asfaltového betonu.  Předmět veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací:

 

Úsek cyklostezky

Zpracovatel projektové dokumentace

Luka nad Jihlavou

Ing. Miloslav Eliáš, Litvínovice 2130, 370 01 České Budějovice

Bítovčice – Přímělkov

ALFA ateliér spol. s r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava

Rokštýn – Panská Lhota

Ing. Miloslav Eliáš, Litvínovice 2130, 370 01 České Budějovice

Přibyslavice – Petrovice

Ing. Josef Šaroun, Přibyslavice 100, 675 21 Okříšky

Petrovice – Červený mlýn

Ing. Josef Šaroun, Přibyslavice 100, 675 21 Okříšky

Třebíč Poušov – Terůvky

Projekt centrum NOVA s.r.o.,  Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

Horní Újezd Šebkovice

VIA ALTA a.s., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

Jaroměřice nad Rokytnou – Blatnice

VIA ALTA a.s., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč

Moravské Budějovice

Projekt centrum NOVA s.r.o.,  Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

Jemnice

Projekt centrum NOVA s.r.o.,  Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

 

1.5.                    Výkaz výměr

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. dle § 44, odstavec 4, písmeno b) podrobný výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v tištěné a elektronické podobě. Výkaz výměr je vypracován pro každý ucelený úsek samostatně.

 

1.6.                    Závaznost výkazu výměr

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny tištěná forma výkazu výměr. Zadavatel doporučuje uchazečům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení  § 49 zákona.

Místo plnění

Místem plnění jsou území definovaná projektovou dokumentací v rámci kraje Vysočina.

Místo pro podání nabídky

Úřední název: RTS, a.s. Poštovní adresa: Lazaretní 13 / 4038 Obec: Brno - Židenice PSČ: 61500 Kontaktní místa: Tel.: +420545120248 begin_of_the_skype_highlighting              +420545120248      end_of_the_skype_highlighting K rukám: Ing. Ludmila Horková E-mail: ludmila.horkova@rts.cz Fax: +420545120210

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

1. TERMÍNY PLNĚNÍ Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: 1.1 Předpokládaný termín zahájení stavby 01. 04. 2011 1.2 Požadovaný limitní termín dokončení stavby 30. 09. 2011 Uchazeč je povinen doložit časový harmonogram postupu prací dle jednotlivých úseků budované cyklostezky 2. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve které zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Úsek nebo úseky, na kterém budou stavební práce zahájeny dohodne Objednatel s vybraným dodavatelem. 3. TERMÍN DOKONČENÍ STAVBY Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní termín. Nabídka uchazeče může obsahovat jakýkoliv termín dokončení před stanoveným termínem nebo právě ve stanoveném termínu, ale nikoliv po stanoveném termínu. 4. ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ Uchazeči jsou povinni ve svých nabídkách předložit časový harmonogram průběhu plnění veřejné zakázky. Zahájení a dokončení dílčích úseků cyklostezky se stane po projednání harmonogramu mezi zadavatelem vybraným dodavatelem závazné (tzv. milníky výstavby). 5. PODMÍNKY PRO ZMĚNY TERMÍNŮ PLNĚNÍ Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je uchazeč s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Dojde-li k důvodům na straně objednatele, pro které bude objednatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva mezi zadavatelem a vítězným uchazečem obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

1 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

1.1. ROZSAH POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI
Požadavky na kvalifikaci uchazeče jsou stanoveny v oznámení o zahájení zadávacího řízení. Požadavky zde uvedené pouze podrobněji specifikují požadavky zadavatele na kvalifikaci zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

1.2. KVALIFIKACE UCHAZEČE
Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí (zestručněno, úplné znění v § 50 odst. 1 zákona):
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona;
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54zákona;
c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona;
d) splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

1.3. ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v této části zadávací dokumentace.

1.4. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125 – 132 zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 písm. a) až j) zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

1.5. STÁŘÍ VÝPISU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů předloží dodavatel v kopii listiny ne starší než tři měsíce od posledního dne, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace.

1.6. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM
Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikátem nelze nahradit prokázání základní kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. k) a l).

1.7. POŽADAVKY NA CERTIFIKÁT

Certifikát dodavatelé předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odstavec 1 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok).

1.8. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE U NABÍDKY PODANÉ VÍCE DODAVATELI
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

1.9. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE POMOCÍ SUBDODAVATELE
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
1.9.1 doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
1.9.2 smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d).
Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).

1.10. PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE ZAHRANIČNÍ OSOBY
Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

1.11. POUŽITÍ VÝPISU ZE SEZNAMU ZAHRANIČNÍCH DODAVATELŮ
Zadavatel přijme za podmínek uvedených v § 143 odstavec 2 výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „zahraniční seznam“), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropským společenstvím nebo Českou republikou. Certifikát prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

2. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

2.1. SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 zákona, tzn. že požadavky splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a
l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.


2.2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1 písmeno a) až j) zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. Splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odstavec 1 písmeno k) a l) prokazuje dodavatel čestným prohlášením s přiloženými zákonem stanovenými seznamy. Pokud se na dodavatele některý základní kvalifikační předpoklad podle § 53 odstavec 1 písmeno k) a l) nevztahuje učiní o této skutečnosti čestné prohlášení, popřípadě pouze uvede, že se něj tato zákonná povinnost nevztahuje. V takovém případě se na něj nevztahuje ani povinnost předkládat příslušné seznamy


3. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

3.1. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona, tzn. že požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (viz. bod. 14.2),
c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů (viz. bod. 14.3).

3.2. DOKLAD O OPRÁVNĚNÍ K PODNIKÁNÍ
Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží výpis z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, a to na předmět podnikání:
• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
• Projektová činnost ve výstavbě
• Výkon zeměměřičských činností

3.3. DOKLAD OSVĚDČUJÍCÍ SPLNĚNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor: „Dopravní stavby“ pro osobu, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje a úřední oprávnění podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro osobu ověřující výsledky zeměměřičských činností.

4. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

4.1. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ EKONOMICKÝCH A FINANČNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Zadavatel požaduje v souladu s podmínkami definovanými v oznámení o zahájení zadávacího řízení rovněž prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona předložením těchto dokladů:
4.1.1 pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě; Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven
4.1.1.1 nejméně 10 mil. Kč na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
4.1.2 údajem o obratu dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky, zjištěném podle zvláštních právních předpisů za poslední 3 účetní období; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo zahájení příslušné činnosti; Limit (minimální úroveň) pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu je stanoven
4.1.2.1 nejméně 70 mil. Kč pro obrat dodavatele dosažený za stavební práce v každém ze 3 posledních účetních období

4.2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ EKONOMICKÝCH A FINANČNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Požadovaný údaj o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže:
4.2.1 předložením pojistné smlouvy;
4.2.2 uvedením údaje o dosaženém obratu ve formuláři nabídky (formulář pro uvedení výše obratu je v příloze zadávací dokumentace);


5. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

5.1. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Zadavatel požaduje rovněž v souladu s podmínkami definovanými v oznámení o zahájení zadávacího řízení prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 předložením těchto dokladů:
5.1.1 seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně; Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven
5.1.1.1 nejméně 3 zakázky na stavební práce, jejichž předmětem bylo vybudování komunikace nebo zpevněných ploch s krytem z asfaltobetonu, kde hodnota celé komunikace či zpevněné plochy činila minimálně 40 mil. Kč bez DPH u každé z nich;
5.1.2 certifikát systému řízení jakosti vydaným podle českých technických norem (ČSN EN ISO 9000) akreditovanou osobou nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie;
5.1.3 certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem (ČSN EN ISO 14000) akreditovanou osobou nebo rovnocenného certifikátu vydaného v členském státě Evropské unie;

5.2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Požadovaný údaj o splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže:
5.2.1 uvedením seznamu stavebních prací ve formuláři žádosti (formulář pro uvedení referenčních zakázek je v příloze kvalifikační dokumentace) včetně doložení osvědčení objednatelů k těm stavbám, jimiž je prokazováno splnění minimální úrovně kvalifikace;
5.2.2 předložením certifikátu dle norem řady ČSN EN ISO 9000 nebo ekvivalentní;
5.2.3 předložením certifikátu dle norem řady ČSN EN ISO 14000 nebo ekvivalentní;


6. PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ

6.1. PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii listin.

6.2. PŘEDLOŽENÍ DOKLADŮ KE KVALIFIKACI PŘED PODPISEM SMLOUVY
Zadavatel může požadovat, aby vybraný uchazeč před uzavřením smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, v takovém případě je vybraný dodavatel povinen doklady před podpisem smlouvy předložit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

1.1. NABÍDKA UCHAZEČE
Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v otevřeném řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zákonem nebo zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

1.2. PODÁNÍ NABÍDKY
Nabídka uchazeče musí být podána buď v jednom svazku nebo v samostatných oddělených slohách, ale vždy písemně a v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odstavec 6 zákona. Zadavatel doporučuje, aby uchazeč jako součást nabídky předložil CD dostatečné kapacity, které bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky zpracované uchazečem. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel. Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné vyhotovení nabídky.

18.3. ZABEZPEČENÍ NABÍDKY UCHAZEČE
Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

1.4. ZPŮSOB OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH LISTŮ
Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

1.5. ČLENĚNÍ NABÍDKY
Nabídka uchazeče musí být členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno zda každé v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny:
Nabídka musí obsahovat:
1.5.1 Vyplněný formulář \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"KRYCÍ LIST NABÍDKY\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" obsahující identifikační údaje uchazeče, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky)
1.5.2 Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.
1.5.3 Nedílné součásti nabídky uchazeče musí být:
1.5.3.1 Formulář pro zpracování celkové nabídkové ceny
1.5.3.2 Položkové rozpočty na všechny úseky cyklostezky
1.5.3.3 Časový a finanční harmonogram postupu prací
1.5.3.4 CD textové části (návrh smlouvy včetně výše uvedených příloh)
1.5.4 Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů
1.5.5 Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
1.5.6 Doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
1.5.7 Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

1.5.8 Tuto část nabídky předkládá pouze dodavatel prokazující část kvalifikace pomocí subdodavatele a bude obsahovat
1.5.8.1 Příslušné doklady, kterými subdodavatel prokazuje určitou část kvalifikace
1.5.8.2 Smlouva mezi dodavatelem a subdodavatelem o poskytnutí plnění nejméně v rozsahu prokazované kvalifikace
1.5.8.3 Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem

1.6. ČLENĚNÍ NABÍDKY PODANÉ SPOLEČNĚ VÍCE DODAVATELI
V případě, že nabídku podává společně více dodavatelů, pak nabídka musí být členěna shodně s předchozími požadavky s tím, že za krycím listem nabídky bude předložena smlouva mezi účastníky společné nabídky, z níž musí vyplývat podmínka definovaná v § 51 odstavec 6 zákona. Doklady, kterými účastníci společné nabídky prokazují kvalifikaci, pak budou řazeny vždy kompletně pro prvního účastníka společné nabídky, pak následně pro druhého účastníka společné nabídky až po posledního účastníka společné nabídky.

2. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

2.1. NABÍDKOVÁ CENA
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby (stavebních prací) včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby. Nabídková cena je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích úseků cyklostezky v předepsaném členění (formulář pro uvedení nabídkové ceny je součástí této zadávací dokumentace)

2.2. ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Oceněním předložených výkazů výměr, tj. uvedením jednotkových cen položek stavebních prací, dodávek a služeb a následně jejich celkových cen podle požadovaného množství bude definována cena za provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tzv. základní rozpočtové náklady, tj. náklady související s vlastním provedením stavebních prací a potřebných dodávek či služeb.

2.3. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Vedlejší rozpočtové náklady stanoví uchazeč podle svých individuálních podmínek, a to zejména náklady na zařízení staveniště, náklady na koordinaci jednotlivých činností, či případné jiné vyplývající ze stanovené technologie výstavby. Vedlejší rozpočtové náklady budou stanoveny v rámci každého úseku cyklostezky, a to buď procentickým podílem z celkových základních rozpočtových nákladů nebo započtením jejich podílu do ceny každé položky stavebních prací ve výkaze výměr. Volba způsobu ocenění vedlejších rozpočtových nákladů je na uchazeči.

2.4. OSTATNÍ NÁKLADY
V rámci předmětu veřejné zakázky jsou definovány i další požadované činnosti zhotovitele, jako např. vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření dokončeného díla a další činnosti popsané v obchodních podmínkách. Náklady, které v souvislosti s těmito činnostmi zhotoviteli vznikají se nazývají ostatní náklady a budou oceněny souhrnně za celou stavbu. Nebudou tedy součástí ceny dílčích úseků cyklostezky , ale budou uchazečem vyčísleny pouze ve formuláři pro rekapitulaci nabídkové ceny souhrnně jednou částkou.

2.5. POLOŽKOVÉ ROZPOČTY
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkazy výměr pro dílčí úseky cyklostezky v elektronické podobě. Uchazeč je povinen prokázat svoji nabídkovou cenu jednotlivých úseků předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být nedílnou součástí návrhu smlouvy.

2.6. POLOŽKOVÉ ROZPOČTY A VÝKAZ VÝMĚR
Za soulad položkových rozpočtů a výkazu výměr je odpovědný uchazeč (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vyjasnění nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona.
2.6.1 Povinností uchazeče související s položkovými rozpočty je zejména dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty a dodržet obsahovou náplň výkazu výměr.
2.6.2 V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování;
2.6.3 Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.
2.6.4 Výkaz výměr předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovný nebo svislý přesun hmot. Místo pro uložení vytěžené zeminy (není-li zemina umístěna do konstrukcí v rámci stavby) i místo pro uložení vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč podle svého technologického plánu. Do nabídkové ceny pak musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle skutečné odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Totéž se týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu.
2.6.5 Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky vznikne potřeba uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné hradit příslušné poplatky, je povinností uchazeče zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda výkaz výměr obsahuje nebo neobsahuje položku „poplatek za skládku“. Zadavatel v době sestavení výkazu výměr nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot.

2.7. ZMĚNA VÝKAZU VÝMĚR
Pokud zadavatel na základě žádosti uchazeče(ů) o veřejnou zakázku nebo z vlastního podnětu upřesní obsah výkazu výměr, např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou způsobem stanoveným v ustanovení § 49 zákona zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

2.8. SLEVA Z CENY
Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná.

2.9. SAZBA DPH
Dodavatel je odborně způsobilá osoba, která musí znát nebo by měla znát správné stanovení sazeb DPH. Pokud dodavatel ve své nabídce použije sazbu, která neodpovídá příslušným platným právním předpisům, má zadavatel právo takovou nabídku vyřadit jako nabídku odporující platným právním předpisům. V důsledku skutečnosti, že hodnocena je nabídková cena včetně DPH nelze vadu při stanovení sazby a výše DPH posuzovat jako vadu nemající vliv na výši nabídkové ceny.

Další podmínky a informace

1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODÁVKU STAVEB
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

1.2. ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče (nabídkou se ve smyslu §68 odst.2 zákona rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem v otevřeném řízení) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami.

1.3. VYJASNĚNÍ OBSAHU OBCHODNÍCH PODMÍNEK
V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem stanoveným v ustanovení § 49 zákona.


2. TECHNICKÉ PODMÍNKY

2.1. PODKLAD VYMEZUJÍCÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY
Technické podmínky stavby jsou stanoveny v jednotlivých částech projektové dokumentace, které jsou nedílnou součástí této zadávací dokumentace (Svazek 3).

2.2. DOKUMENTY PRO VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí:
2.2.1 české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, zejména:
2.2.2 evropská technická schválení,
2.2.3 obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,
2.2.4 mezinárodní normy, nebo
2.2.5 jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

2.3. PODKLADY OBSAHUJÍCÍ VYMEZENÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK
Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou být v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na:
2.3.1 české technické normy,
2.3.2 stavební technická osvědčení, nebo
2.3.3 národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

2.4. ZÁMĚNA TECHNICKÝCH PODMÍNEK
U každého odkazu podle odstavce 7.1 nebo 7.2 zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.


3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeč povinen stanovené platební podmínky respektovat.

4. OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

4.1. PODMÍNKY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY
Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.2. DODATEČNÉ PRÁCE A DODÁVKY
V případě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení stavby, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.

5. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


5.1. INFORMACE O SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU EU
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS Jihovýchod.

5.2. PUBLICITA
Součástí dodávky stavby je i publicita projektu, v jejímž rámci je uchazeč povinen osadit v místě realizace projektu reklamní panel (o rozměru 5100 x 2400 mm), a to k prvnímu úkonu fyzické realizace stavebních prací, doložené prvním záznamem ve stavebním deníku. Panel bude zachován po celou dobu průběhu výstavby. Informace, které budou uvedeny na panelu, sdělí vybranému dodavateli objednatel. Grafické provedení reklamního panelu musí být plně v souladu s Metodickým pokynem – Pravidla pro publicitu vydaným Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod. Návrh provedení panelu musí být před jeho výrobou odsouhlasen se zadavatelem. Po ukončení fyzické realizace projektu bude reklamní panel demontován a bude nahrazen pamětní deskou. Uchazeč zajistí výrobu a osazení pamětní desky. Informace, které budou uvedeny na pamětní desce, sdělí zhotoviteli objednatel. Grafické provedení pamětní desky musí být plně v souladu s Metodickým pokynem – Pravidla pro publicitu vydaným Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod. Návrh provedení pamětní desky si zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí s objednatelem. Pamětní deska musí mít trvanlivou formu. Materiálem je bronz. Velikost pamětní desky je 300 x 400 mm. Veškeré náklady na zabezpečení publicity projektu musí být součástí nabídkové ceny uchazeče.

5.3. SOUČINNOST DODAVATELE PŘI KONTROLE
Vybraný uchazeč, tj. budoucí zhotovitel se musí smluvně zavázat, že bude uchovávat kompletní dokumenty vztahující se k této stavbě (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení zároveň však alespoň do doby uplynutí 5 let od ukončení programu ROP JV (předpokládané ukončení programu 31.12.2013). Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.
Současně se musí smluvně zavázat, že umožní poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Ostatní podmínky vztahující se ke kontrolám jsou definovány v Obchodních podmínkách.

6. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

6.1. PRIORITA JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTŮ
Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky zveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

6.2. VARIANTY NABÍDEK PODLE § 70 ZÁKONA
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

6.3. PODÁNÍ NABÍDKY NA ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu §98 zákona. Předmět veřejné zakázky je rozčleněn na jednotlivé dílčí úseky cyklostezky. Dodavatelé jsou povinni podat svoji nabídku na všechny takto vymezené úseky. Podání nabídky pouze na některý úsek nebo pouze na některé dílčí úseky není přípustné.

6.4. POSKYTNUTÍ JISTOTY PODLE § 67 ZÁKONA

Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 67 zákona.

6.5. OPČNÍ PRÁVO PODLE § 99 ZÁKONA
Zadavatel si opční právo nevyhrazuje.

7. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

7.1. DOBA A MÍSTO PROHLÍDKY MÍSTA BUDOUCÍ STAVBY
Prohlídku místa budoucí stavby zadavatel nepředpokládá. Jednotlivé úseky jsou volně přístupné každý dodavatel má neomezenou možnost se s místem stavby seznámit.

8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

8.1. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:
8.1.1 Svazek 1 - Podmínky a požadavky na zpracování nabídky včetně příloh
8.1.1.1 Formulář Krycí list nabídky
8.1.1.2 Formulář pro rekapitulaci celkové nabídkové ceny
8.1.1.3 Formulář pro uvedení výše obratu uchazeče
8.1.1.4 Formulář pro uvedení referenčních zakázek
8.1.2 Svazek 2 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy
8.1.3 Svazek 3 - Projektová dokumentace stavby
8.1.4 Svazek 4 - Výkaz výměr
8.1.5 Svazek 5 - Elektronická podoba zadávací dokumentace Svazku 1 a Svazku 2
8.1.6 Svazek 6 - Elektronická podoba výkazu výměr

8.2. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být doručena na adresu RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je marek.slaby@rts.cz . Kontaktní osoba pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám je Ing. Marek Slabý, tel.: 545 120 262, fax: 545 120 210.

8.3. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Na základě písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Vzhledem ke krátkým lhůtám pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám a v souladu s § 148 odstavec 2 zákona, bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Dodavatel je povinen sdělit při převzetí zadávací dokumentace jednu elektronickou adresu, na kterou mají být případné dodatečné informace k zadávací dokumentaci zasílány. Za řádnost a úplnost této adresy odpovídá dodavatel.

8.4. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM BEZ PŘEDCHOZÍ ŽÁDOSTI DODAVATELE
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele). Takové to dodatečné informace odešle zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.


8.5. OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Pokud zadávací dokumentace, obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

8.6. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v § 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

9. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM

9.1. PÍSEMNÁ FORMA STYKU
Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli v zadávacím řízení musí mít písemnou formu. Je-li úkon učiněn elektronicky nebo jiným způsobem (např. faxem), musí být potvrzen ve lhůtě do 3 pracovních dnů písemně.

9.2. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
Písemnosti v zadávacím řízení lze doručit pouze jedním z následujících způsobů:
- osobně
- poštou
- kurýrní službou
- elektronickými prostředky
- jiným způsobem (např. faxem)
Za okamžik doručení se v případě elektronického nebo jiného doručování (např. faxem) považuje den a hodina doručení elektronické nebo faxové zprávy, je-li do tří pracovních dnů potvrzena písemně. V případě osobního doručení, doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo doručení kurýrní službou se za okamžik doručení považuje fyzické převzetí písemnosti adresátem.

9.3. VZÁJEMNÝ STYK PROSTŘEDNICTVÍM ZASTOUPENÍ ZADAVATELE
Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona zastoupen společností RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených se zadávacím řízením s výjimkou:
- zadání veřejné zakázky
- vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení
- zrušení zadávacího řízení
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
- vyřízení námitek
Písemnosti doručované zadavateli zasílá dodavatel s výjimkou námitek proti úkonům zadavatele a s výjimkou návrhu na orgán dohledu zástupci zadavatele. Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli (kromě uvedených výjimek).

9.4. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ ÚČASTNÍKŮM SPOLEČNÉ NABÍDKY
Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17539