Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
B E 9 8 F

Publicita Noc kostelů - 3.etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/01.00195
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 250 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 18. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 14. březen 2011 12:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 15. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Biskupství brněnské
Sídlo zadavatele: Petrov 269/8, 601 43 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Zlata Součková
Telefon/fax: 420533033298
E-mail: souckova@biskupstvi.cz

Provedené změny

  • 25.2.2011 13:28:21 - popis

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou služby – zajištění reklamních služeb Noci kostelů, včetně zajištění a dodání informačního panelu, dodání materiálu, grafického zpracování, tisku a dodání tiskovin.

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z prostředků EU - ROP NUTS 2 Jihovýchod; 2. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu; 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu; číslo projektu CZ.1.11/2.2.00/01.00195

Jednotlivé služby jsou specifikovány ve slepém rozpočtu (viz příloha č. 3), který je nedílnou součástí zadávací dokumentace a závazným výtvarným návrhem od Ing. arch. Magdaleny Říčné 1/2011.

Místo plnění

území města Brna

Místo pro podání nabídky

Nabídky je nutno zadavateli doručit do 14. 3. 2011 do 12:00 hod. na adresu sídla zadavatele Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno. Předání nabídky je možné osobně na kontaktní místo zadavatele (Biskupství brněnské, Petrov 6, Brno) Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty (§ 71, odst. 6 zákona) komise pro otevírání obálek neotevře a zadavatel je vrátí bezodkladně uchazečům na jimi uvedenou adresu.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

pronájem reklamních ploch – MHD Brno: 1. 5. 2011 – 31. 5. 2011 zajištění zavěšení propagace v centru Brna: 2. 5. 2011 – 4. 5. 2011 pronájem reklamních ploch – výlep: 15. 5. 2011 – 27. 5. 2011 inzerce v tisku: 25. 5. 2011 informační panel s osvětlením: 18. 5. 2011 zajištění sejmutí propagace v centru Brna: 30. 5. 2011 – 1. 6. 2011 dodání materiálu: 10. 5. 2011 dodání tiskovin: 20. 5. 2011

Hodnotící kritéria

Kritériem hodnocení veřejné zakázky je v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona, nejnižší nabídková cena, včetně DPH.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst 1) zákona.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč dle §62 odst. 2 originály čestných prohlášení, lze též využít vzory:
- vzor 2/2 a 2/3 (podepisuje alespoň jeden ze statutárů)
- vzor 2/1 (podepisují všichni statutáři)

Profesní kvalifikační předpoklady: dle § 54 zákona prokáže uchazeč:
- písm. a)výpisem z obchodního rejstříku je-li v něm zapsán, ne staršího 90 dnů nebo živnostenským oprávněním opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění celého předmětu zakázky, splnění je prokázáno doložením prostých kopií příslušných dokladů.

Podává-li nabídku více osob společně, musí základní kvalifikační předpoklady splnit každá osoba, u ostatních kvalifikačních předpokladů postačí, pokud tento předpoklad splní alespoň jedna z osob společně podávajících nabídku.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Obchodní podmínky, včetně záručních a dalších podmínek jsou definovány ve VZORU smlouvy o dílo – viz. příloha č. 4, který uchazeč závazně použije pro tuto nabídku. Tento vzor doplní o cenu, čl. 3.1 a další požadované údaje v čl. 1.1, podepíše v souladu se způsobem podepisování a vloží do nabídky. Údaje obsažené ve vzoru smlouvy nesmí být měněny.
Vybraný dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Nabídková cena musí být zpracována za celé plnění veřejné zakázky podle zadávací dokumentace oceněním slepého rozpočtu a musí být uvedena jako „nejvýše přípustná“. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky (tj. včetně nákladů výslovně neuvedených v rozpočtu, ale nutných pro její realizaci). Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
Další požadavky:
Nabídková cena bude v členění:
- nabídková cena bez DPH
- samostatně DPH
- nabídková cena celkem včetně DPH

Platební podmínky:
Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu pro pořizování investičního a neinvestičního majetku a dalšími pravidly pro poskytnutí dotace z fondu EU.
Zadavatel poskytne zálohu ve výši 30% po podpisu smlouvy na dílo na základě vystavené zálohové faktury. Fakturace bude probíhat po ukončení reklamních služeb včetně sejmutí propagace v centru Brna a předání díla jako celku, vč. odstranění poslední vady zapsané v protokolu o předání a převzetí.

Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude min. 14 dní od data jejich doručení zadavateli.
Podmínky umožňující překročit výši nabídkové ceny:
Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném rozpočtu jsou závazné po celou dobu díla.

Nabídky budou zpracovány v českém jazyce. Požadované doklady a prohlášení budou předloženy v souladu s §57.

Nabídku podá uchazeč v písemné formě v členění dle požadavků zadavatele uvedených dále.
ZÁVAZNÁ STRUKTURA NABÍDKY:
A) KRYCÍ LIST NABÍDKY
Pro sestavení krycího listu nabídky bude závazně použita příloha č. 1 – Krycí list nabídky – vzor. Na krycím listu bude uveden název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče vč. kontaktních osob a osob zmocněných k dalším jednáním, nabídková cena jako nejvýše přípustná v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
B) DOKLADY, JIMIŽ UCHAZEČ PROKAZUJE SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst 1) zákona.

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů doloží uchazeč dle §62 odst. 2 originály čestných prohlášení, lze též využít vzory:
- vzor 2/2 a 2/3 (podepisuje alespoň jeden ze statutárů)
- vzor 2/1 (podepisují všichni statutáři)

Profesní kvalifikační předpoklady: dle § 54 zákona prokáže uchazeč:
- písm. a) výpisem z obchodního rejstříku je-li v něm zapsán, ne staršího 90 dnů nebo živnostenským oprávněním opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění celého předmětu zakázky, splnění je prokázáno doložením prostých kopií příslušných dokladů.

Podává-li nabídku více osob společně, musí základní kvalifikační předpoklady splnit každá osoba, u ostatních kvalifikačních předpokladů postačí, pokud tento předpoklad splní alespoň jedna z osob společně podávajících nabídku.
C) PODEPSANÝ NÁVRH SMLOUVY
Součástí zadávací dokumentace je vzor smlouvy o dílo - viz. příloha č. 4 – Vzor smlouvy o dílo. V uvedeném vzoru uchazeč doplní chybějící údaje, označí jej jako „Návrh smlouvy o dílo“ a podepíše oprávněnou osobou v souladu se způsobem podepisování a vloží do nabídky.
D) OCENĚNÝ ROZPOČET, VČETNĚ REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY
Uchazeč použije přiložený slepý rozpočet, který ocení a vloží do nabídky včetně rekapitulace.

Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů, bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu podpisem. V případě podpisu nabídky osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží uchazeč v nabídce příslušnou plnou moc notářsky ověřenou, či jiný platný pověřovací dokument, který bude vložen do nabídky za krycí list.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídky budou v uzavřené obálce s adresou zadavatele a uchazeče, označené nápisem: „SOUTĚŽ – NEOTEVÍRAT – Publicita Noc kostelů - 3. etapa“. Obálka bude přelepena v místě spojů a opatřena na přelepu razítkem uchazeče nebo jeho podpisem.

Nabídky je nutno zadavateli doručit do 14. 3. 2011 do 12:00 hod. Předání nabídky je možné osobně na kontaktní místo zadavatele (Biskupství brněnské, Petrov 6, Brno)
Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení této lhůty (§ 71, odst. 6 zákona) komise pro otevírání obálek neotevře a zadavatel je vrátí bezodkladně uchazečům na jimi uvedenou adresu.

Zadávací lhůta ve smyslu §43 zákona, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, činí 30 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek.

Další podmínky a informace

Nabídky, které nesplní podmínky zadání, nebudou hodnoceny.
Nabídky, které budou doručeny po termínu, nebudou hodnoceny.
Uchazeči nemají nárok na úhradu vynaložených nákladů v souvislosti s přípravou nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
S ohledem na finanční prostředky si zadavatel vyhrazuje právo dílčím způsobem upravit rozsah prací nebo jej rozdělit na další dílčí etapy s ukončením prací v následujícím roce oproti výzvě.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543