Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
9 Y W E 8

Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Pávov

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/02.01141
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 7 000 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 4. leden 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 4. únor 2011 11:00
Datum poslední úpravy: Sobota, 5. únor 2011 03:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Jihlava
Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava
Kontaktní osoba: Miroslav Kašík
Telefon/fax: 420567167460
E-mail: miroslav.kasik@jihlava-city.cz

Provedené změny

  • 4.1.2011 16:23:57 - cena
  • 4.1.2011 16:21:42 - Číslo jednací, Číslo projektu, cena, popis, Kvalifikace dodavatele, Hodnotící kritéria, Místo plnění, Adresa pro podání nabídek, Doba trvání zakázky, Další podmínky, Požadavek na písemnou formu
  • 4.1.2011 16:18:03 - Název zakázky, Číslo jednací, Číslo projektu, Předmět zakázky, Typ veřejné zakázky podle předpokládané hodnoty, Oblast podpory, Druh zadávacího řízení, cena, Název zadavatele, Sídlo zadavatele, Jméno a přímení zadavatele, E-mail zadavatele, Telefon zadavatele, Datum vyhlášení, Lhůta pro podání nabídek, popis, Kvalifikace dodavatele, Hodnotící kritéria, Místo plnění, Adresa pro podání nabídek, Doba trvání zakázky, Další podmínky, Požadavek na písemnou formu, uživatel
  • 26.1.2011 12:09:54 - Lhůta pro podání nabídek, Další podmínky

Popis předmětu zakázky

Jedná se o stavbu dešťové kanalizace, chodníku, veřejného osvětlení, kontejnerových stání, úprava zelených ploch vč. dětského hřiště.

Dodávka stavby, tj. stavební, montážní, řemeslné práce a všechny činnosti související s dodávkou stavebních, montážních, řemeslných prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Místo plnění

Jihlava, část města Pávov

Místo pro podání nabídky

Magistrát města Jihlavy, podatelna, Hluboká 8, 586 28 Jihlava

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Termín zahájení: předpoklad 1. března 2011 po podpisu SOD a předání staveniště) Termín dokončení: do 31. srpna 2011 V případě, že k předání staveniště dojde po 1. březnu 2011, bude termín dokončení prodloužen o lhůtu rovnající se době od 1. 3. 2011 po den skutečného předání staveniště.

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 odst. 2 písm. a) - m) uchazeč prokáže v souladu s požadavky ust. § 53 odst. 1,2 zákona takto:
- výpisem z evidence Rejstříku trestů (kvalifikační předpokl. dle § 53, odst. 1, písm. a), b) zákona), potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením (kvalifikační předpokl. dle § 53, odst. 1 písm. f) zákona), potvrzením příslušného orgánu či instituce (kvalifikační předpokl. dle § 53, odst. 1, písm. h) zákona), čestným prohlášením (kvalifikační předpokl. dle § 53, odst. 1, písm. c) až e), g), i) až l) zákona), má-li formu akciové společnosti a má vydány pouze akcie na jméno, předloží aktuální seznam akcionářů (kvalifikační předpokl. dle § 53, odst. 1, písm. m) zákona).
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) a d) zákona uchazeč prokáže:
- výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklady prokazujícími příslušná živnostenská oprávnění či licence. U osob, které nejsou statutárními nebo odpovědnými zástupci uchazeče, doložit, zda jsou v pracovním nebo obdobném poměru k uchazeči, pokud ne, tak jejím závazným prohlášením o budoucí spolupráci s uchazečem. V případě, že se jedná o třetí osobu bez výše uvedeného vztahu k uchazeči, je nutné doložit doklady dle ustanovení § 51 odst. 4 zákona tj. v případě, že část zakázky bude plněna prostřednictvím subdod., uchazeč v nabídce doloží:
- doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokl. podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokl. podle § 54 písm. a) subdod. a smlouvu uzavřenou se subdod., z níž vyplývá závazek subd. k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdod. prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 b) až d)
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona uchazeč prokáže:
- pojistnou smlouvou nebo pojistným certifikátem, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě při výkonu jeho činnosti - limit pro splnění kvalifikace je pojištění minimálně na 2 mil. Kč
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 3 písm. a) a odst. 4 zákona uchazeč prokáže:
- Seznam nejvýznamnějších stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let. Seznam bude obsahovat min. 2 stavby komunikací nad 5 mil. Kč bez DPH každé z nich a minimálně 2 stavby kanalizací nad 2 mil. Kč bez DPH každé z nich s připojením osvědčení objednatele o realizaci takovýchto staveb. Seznam bude podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Seznam bude obsahovat údaj o názvu stavby, o investorovi, době provádění stavebních prací a výši investičních nákladů a údaj o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně. Zájemce uvede v seznamu a osvědčeních výhradně dokončené (předané) realizované stavby. Pokud není dodavatel generálním zhotovitelem realizované zakázky, musí být z uvedených údajů patrno postavení zhotovitele v dodavatelském systému (subdodavatel, člen sdružení apod. ) a jeho podíl na zakázce (finanční podíl zájemce musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem - viz text výše). Údaje musí být ověřitelné u příslušného objednatele.
- Zavedení systému řízení jakosti pro činnost odpovídající předmětu veřejné zakázky vydaného podle českých technických norem řady (ČSN EN ISO 9000) akreditovanou osobou, případně obdobným dokladem vydaným v členském státě Evropské unie. Z dokladu bude patrná jeho platnost min. ke dni podání nabídky a jméno společnosti, která certifikát vydala a která je registrována u českého institutu pro akreditaci, případně funguje na základě akreditace udělené v členském státě Evropské unie.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučenou poštou do sídla zadavatele na „Podatelnu“ Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 8, 586 28 Jihlava v pracovních dnech od 8:30 do 14:00 hod, a to v řádně uzavřené obálce označené nápisem NEOTVÍRAT - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Pávov a na uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče. Obálky musí být viditelně označeny adresou, na kterou je možné vrátit nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. Nabídky musí být doručeny nejpozději v poslední den lhůty pro podávání nabídek a to do 11:00 hod.
Nabídka bude vypracována v českém nebo slovenském jazyce.

Další podmínky a informace

Zadávací dokumentace bude poskytnuta v digitální, částečně listinné podobě. Žádost o poskytnutí zadávací dokumentace stavby a žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena do 4. 2. 2011. Zadavatel umožňuje prohlídku místa budoucího plnění - místo budoucího plnění je volně přístupné a zadavatel nestanovuje datum a čas prohlídky místa plnění.
Zájemci o účast v soutěži mají možnost získat podrobnější informace na „Informačním systému o veřejných zakázkách“ (www.isvzus.cz), na který byl zaslán dne 4. 1. 2011 požadavek na zveřejnění oznámení o zakázce a dne 26. 1. 2011 bylo odesláno oznámení o prodloužení lhůty pro předložení nabídek do 4. 2. 2011 z důvodu upřesnění zadávacích podmínek.
Veřejnou soutěž pro statutární město Jihlava zajišťuje a přihlášky do soutěže přijímá na základě mandátní smlouvy firma:
IS engineering s.r.o.
se sídlem: Dvorek 401, 582 22 Přibyslav
korespondenční adresa: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17419