Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
C A 8 8 E

Zámek Pacov - regionální kulturní a společenské centrum

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.2.00/02.00701
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.2 - Rozvoj regionálních středisek
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 870 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 22. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Středa, 9. březen 2011 10:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 10. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Město Pacov
Sídlo zadavatele: náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov
Kontaktní osoba: Tomáš Kocour
Telefon/fax: 420723605436
E-mail: kocour@mestopacov.cz

Provedené změny

  • 1.3.2011 19:59:34 - popis
  • 2.3.2011 22:17:24 - popis
  • 4.3.2011 15:06:20 - popis

Popis předmětu zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a to:

·       Část a) Nábytek a vybavení jižního a západního křídla

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka kancelářského nábytku, sedacího a stolového nábytku, kuchyňských linek, sanitárního zařízení  a ostatního vybavení (odpadkové koše, věšáky, kusové koberce atd.) pro regionální muzeum, knihovnu, víceúčelový společenský sál a vstupní prostor. ¨

Předpokládaná hodnota části a): 1 320 000,- Kč bez DPH 

·       Část b) Atypické zařízení interiéru jižního a západního křídla

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž atypického zařízení interiéru jižního a západního křídla zámku v Pacově v rámci projektu „Zámek Pacov – regionální kulturní a společenské centrum“ spolufinancované z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II – Jihovýchod. Jedná se o dodávku atypického zařízení interiéru (atypických truhlářských výrobků) regionálního muzea, knihovny, víceúčelového společenského sálu a vstupního prostoru.

Předpokládaná hodnota části a): 3 550 000,- Kč bez DPH 

Místo plnění

NUTS CZ063, město Pacov, náměstí Svobody 1, zámek v Pacově

Místo pro podání nabídky

město Pacov, nám. Svobody 1, 395 01 Pacov (podatelna v budově zámku). Nabídku je možné doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou do podatelny zadavatele (v budově zámku) tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídku není možné doručit elektronicky nebo prostřednictvím datových schránek.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

• Předpokládané termíny části a) Termín pro zahájení instalace a montáže předmětu veřejné zakázky do objektu zámku: 30. květen 2011 Termín pro dokončení instalace a montáže předmětu veřejné zakázky do objektu zámku: 6. červen 2011 Termín zahájení může být posunut s ohledem na průběh zadávacího řízení s tím, že celková doba trvání instalace a montáže do objektu zámku nesmí překročit 8 dnů. • Předpokládané termíny části b) Termín pro zahájení instalace a montáže předmětu veřejné zakázky do objektu zámku: 6. červen 2011 Termín pro dokončení instalace a montáže předmětu veřejné zakázky do objektu zámku: 20. červen 2011 Termín zahájení může být posunut s ohledem na průběh zadávacího řízení s tím, že celková doba trvání instalace a montáže do objektu zámku nesmí překročit 15 dnů.

Hodnotící kritéria

nejnižší nabídková cena

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii.
Zadavatel v souladu s § 57 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 82 zákona, předložil před podpisem smlouvy originály dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Kvalifikaci podle § 50 zákona splní dodavatel, který prokáže splnění:
• Základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona
Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže v souladu s ust. § 62 odst. 2 zákona čestným prohlášením (uchazeč doplní a podepíše vzor čestného prohlášení v příloze zadávací dokumentace).
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů každý z nich.
• Profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Pokud podá nabídku více dodavatelů společně, je povinen doložit výpis z obchodního rejstříku každý z nich,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
• Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona
Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v rámci provádění veškerých činností, které jsou předmětem díla a výkonu činností dle zadávací dokumentace této veřejné zakázky – pojistná částka minimálně 50 mil. Kč. Z pojistné smlouvy musí vyplývat, že doba jejího trvání pokrývá celou dobu trvání (plnění) veřejné zakázky.
• Technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
Pro část a)
• v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. a) zákona seznam minimálně 3 významných dodávek nábytku realizovaných dodavatelem v posledních třech letech ve finančním objemu nad 1 mil. Kč bez DPH u jednotlivé zakázky s uvedením jejich rozsahu, objednatele, kontaktu na objednatele a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
• v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. e) zákona – základní technický popis a zároveň fotografickou či výkresovou dokumentaci veškerého zboží určeného k dodání, ze kterých musí vyplývat obchodní názvy a typové označení nabízených výrobků, jména výrobců a základní technické parametry.
Pro část b)
• v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. a) zákona seznam minimálně 3 významných dodávek nábytku realizovaných dodavatelem v posledních třech letech ve finančním objemu nad 1,5 mil. Kč bez DPH u jednotlivé zakázky s uvedením jejich rozsahu, objednatele, kontaktu na objednatele a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
• v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. e) zákona – základní technický popis a zároveň fotografickou či výkresovou dokumentaci u zboží určeného k dodání uvedeného v technické specifikaci pod položkou B 22 (lednice, dřez s baterií), D 01 (lednice, dřez, baterie, myčka, lineární svítidla), F 03 (lineární svítidlo) a F 33 (figurína člověka), ze kterých musí vyplývat obchodní názvy a typové označení nabízených výrobků, jména výrobců a základní technické parametry.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka musí být zpracována přehledně a srozumitelně v českém jazyce. Všechny tisky a kopie musí být kvalitní a dobře čitelné, v nabídce nesmí být opravy a přepisy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Uchazeč musí předložit nabídku pro každou část veřejné zakázky samostatně v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky a dalšími pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci.
Nabídka za každou část bude předložena v jednom vyhotovení. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.
Nabídka pro každou část veřejné zakázky bude předána v uzavřené obálce zabezpečené proti možnému rozlepení. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky a příslušnou částí veřejné zakázky a odchodním jménem uchazeče vč. adresy, na níž je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podaní nabídek (viz § 69 odst. 5 a § 71 odst. 6 zákona). Obálka bude označena nápisem „NEOTEVÍRAT“.
Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.
Neuvedení požadovaných informací v rozsahu zadávací dokumentace nebo nerespektování pokynů zadavatele může vyústit v odmítnutí nabídky.
Návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky, musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; zadavatel doporučuje, aby zájemce doložil k nabídce příslušné doklady poskytující informaci o osobě, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče.

Další podmínky a informace

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na obě části či jen na jednu z částí veřejné zakázky.
Nabídka musí být zpracována na každou část zvlášť.
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v listinné a v elektronické podobě.
Zadávací dokumentaci v listinné podobě si mohou zájemci vyzvednout po doručení písemné žádosti v sídle města Pacov, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 565 455 165 nebo mobilu 723 605 436, každý pracovní den v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Na žádost zájemce odešle zadavatel zájemci zadávací dokumentaci v elektronické podobě do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti zájemce.
Poplatek za použití reprodukční techniky při zajištění kompletní zadávací dokumentace v listinné podobě je stanoven na 300,- Kč a bude splatný hotově při převzetí této dokumentace s tím, že technická specifikace dodávek pro část b) je pouze v elektronické podobě na CD. V případě, že uchazeč bude požadovat technickou specifikaci dodávek pro část b) v listinné podobě, bude k poplatku ve výši 300,- Kč připočten poplatek ve výši 500,- Kč za použití reprodukční techniky při zajištění technické specifikace dodávek v listinné podobě. V případě zaslání zadávací dokumentace na dobírku bude k poplatku 300,- Kč (případně k poplatku 800,- Kč – při požadavku na technickou specifikaci na část b) v listinné podobě) připočteno poštovné dle platných tarifů České pošty, s.p. Uchazeč v žádosti o zadávací dokumentaci uvede, zda požaduje zadávací dokumentaci v elektronické podobě, listinné podobě s technickou specifikací pro část b) pouze na CD nebo zadávací dokumentaci v listinné podobě s technickou specifikací pro část b) také v listinné podobě.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17539