Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
C 5 C 2 2

Rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.100/02.01132
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 150 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 22. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 1. březen 2011 15:30
Datum poslední úpravy: Středa, 2. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Brno
Sídlo zadavatele: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
Kontaktní osoba: Hana Kocourková
Telefon/fax: 420542174177
E-mail: kocourkova.hana@brno.cz

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení víceprací nad rámec zadávací dokumentace. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky. 

Změna č. 1 - sanace stropní konstrukce nad 4.N.P. - po odstranění konstrukce podlahy nad stropem 4.N.P. bylo zjištěno, že nosné stropní trámy jsou ve velmi špatném stavu, napadení dřevokaznými houbami. Na základě zjištěných skutečností, dojde k vybourání stávajícího dřevěného stropu a k realizaci nového železobetonového stropu.

Změna č.2 - změna dojezdu výtahu - z důvodu přívalových dešťů v červenci 2010 došlo ke změně hydrogeologických poměrů v okolí řešeného objektu. Na základě zjištěných skutečností nebude výtah zajíždět do úrovně 1.P.P. Dojezd bude ukončen v 1. N.P. Na provoz Azylového domu nebude mít negativní dopad, v suterénu se nacházejí pouze technické prostory, veřejnosti nepřístupné.

Místo plnění

Azylový dům , Křenová 296/20, Brno

Místo pro podání nabídky

Adresa pro podání nabídky: Statutární město Brno, Odbor investiční, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

zahájení stavby - 04/2011 ukončení stavby - 07/2011

Hodnotící kritéria

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje doložit pro plnění veřejné zakázky
- Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona
- Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka se přeloží v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a v souladu se zákonem. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude obsahovat položkový rozpočet na změnové práce. Nabídková cena musí být definována jako cena maximální v členění cena bez DPH, zvlášť DPH a cena vč. DPH.

Další podmínky a informace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543