Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
7 0 9 D 9

„Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs II. etapa“ - kácení

Registrační číslo projektu: CZ1.11./1.4.00/02.00441
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 1.4 - Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 450 200 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 23. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Středa, 2. březen 2011 10:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 3. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs
Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 1/97, 586 28 Jihlava
Kontaktní osoba: Ing. Iva Navrkalová
Telefon/fax:
E-mail: navrkalova@hktrebic.cz

Provedené změny

  • 28.2.2011 09:42:38 - Adresa pro podání nabídek, Požadavek na písemnou formu
  • 1.3.2011 14:18:08 - Adresa pro podání nabídek, Požadavek na písemnou formu

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je kácení křovin a stromů ve ztížených prostorových podmínkách a v prostoru obvodu stavby na úsecích budované cyklostezky. Součástí zakázky je odvoz vytěženého dřeva na skládku, úklid zbytků po kácení, předání těžebního prostoru a vytyčení obvodu staveniště. Kácení  dřeva a veškerá potřebná povolení včetně povolení ke kácení a veškeré povinnosti z těchto povolení vyplývající zajistí dodavatel zakázky.

Místo plnění

trasa „Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs“

Místo pro podání nabídky

Okresní hospodářská komora Třebíč, Karlovo nám. 53/42, 674 01 Třebíč. Kontaktní osoba: Ing. Iva Navrkalová, tel. 605 865 027 begin_of_the_skype_highlighting              605 865 027      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 605 865 027 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 605 865 027 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 605 865 027 end_of_the_skype_highlighting, navrkalova@hktrebic.cz

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Zahájení: po podpisu smlouvy (03/2011) Dokončení: do 31.3.2011 kácení, do 30.4.2011 odklizení

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Uchazeči předloží spolu s nabídkou prostou kopii dokladů o oprávnění podnikat pro daný typ zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (živnostenský list, popř. výpis z živnostenského registru), výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán ne starší 90 dnů.
Uchazeči předloží čestné prohlášení, že práce nad rámec předložených oprávnění zajistí osobami s příslušným oprávněním.

Základní kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem uchazeče, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů a není v likvidaci.
K prokázání technických kvalifikačních předpokladů zadavatel od uchazeče požaduje předložení seznamu alespoň pěti zakázek obdobného charakteru, jako je zakázka, která je předmětem zadávacího řízení, úspěšně realizovaných uchazečem v období tří let před obdržením výzvy k předložení nabídek. Alespoň jedna realizovaná zakázka musí být ve finančním objemu nad 0,5 mil Kč. Seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče. Uchazeč uvede kontaktní osoby, u kterých lze tento údaj ověřit.

Ekonomické předpoklady - uchazeč předloží při podpisu smlouvy kopii uzavřené pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činností ve výši pojistného plnění minimálně 1 mil Kč.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídky budou podány osobně nebo poštou v písemné formě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeče s označením:

Nabídka – akce
„Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs II. etapa“ - kácení
NEOTVÍRAT!

doručeny na doručovací adresu Okresní hospodářská komora Třebíč, Karlovo nám. 53/42, 674 01 Třebíč.
Na nabídce bude uvedena adresa: Dobrovolný svazek obcí „Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Masarykovo nám. č. 1, 586 28 Jihlava
Kontaktní osoba: Ing. Iva Navrkalová, tel. 605 865 027, navrkalova@hktrebic.cz
Nabídka bude podána do 2. 3 . 2011 do 10.00 hod a bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který uchazeč převzal jako podklad pro zpracování nabídky a ve kterém uchazeč doplní vynechané údaje včetně podpisu případně razítka oprávněné osoby.

Nedoplnění všech údajů do návrhu smlouvy o dílo včetně neorazítkování a nepodepsání bude bráno v úvahu při výběru uchazeče. Uchazeč může doplnit nebo upřesnit návrh smlouvy o dílo v samostatné příloze jako návrh dalších smluvních podmínek nebo činností, které bude pro zadavatele za smluvenou cenu vykonávat, doplnění nebo upřesnění návrhu smlouvy dodatkem v samostatné příloze však musí být v souladu s předkládanými podmínkami výzvy. Tento návrh musí být podepsaný statutárním zástupcem uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo o přijetí těchto dalších smluvních podmínek jednat a požadovat jejich doplnění nebo změnu.

Další podmínky a informace

Obchodní podmínky
Jsou specifikovány v návrhu smlouvy o dílo, kterou obdrží uchazeči jako podklad pro zpracování cenové nabídky.

Podklady pro zpracování písemných nabídek
V příloze těchto podmínek soutěže obdrží jednotliví účastníci soutěže jako podklad pro zpracování nabídky tyto materiály:
Návrh smlouvy o dílo
Situace se zákresem jednotlivých realizovaných úseků
Výkaz výměr
Prohlídka místa plnění (individuální)

Situaci se zákresem úseků, které budou v rámci předmětu díla řešeny včetně bodů obvodu staveniště obdrží zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo.

Platební podmínky
Provedené práce budou proplaceny na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla objednatelem.

Další podmínky zadavatele

Uchazeč bude ve smyslu ustanovení dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel si vyhrazuje právo:
- odmítnout všechny nabídky
- změnit, případně zrušit tuto soutěž
- nevracet podané nabídky
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem
- nehradit uchazečům žádné náklady spojené s účastí v této soutěži

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543