Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
A 9 8 6 4

Přírodovědné exploratorium – rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Brno

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/02.01138
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 10 000 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 23. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 28. únor 2011 16:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 1. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Brno
Sídlo zadavatele: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Herodes
Telefon/fax: 420542174044
E-mail: herodes.zdenek@brno.cz

Popis předmětu zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení víceprací nad rámec zadávací dokumentace. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní zakázky. 

Změna č. 1  :

            Objekt SO 01, 2, 3 4, 9 – Zemní práce -     náklady na odvoz vytěžené zeminy. 

 

Změna č. 2  :

            Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – Zemní práce -   zajištění meziskládky vytěžené zeminy určené ke zpětným zásypům včetně manipulace. Tyto práce nebyly předmětem výkazu výměr zadávací dokumentace.

 

Změna č. 3  :

            Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – Základy – změna technologie podchycení základů z důvodů bezpečnosti - nahrazení   původního technické řešení  podezdívání nadzákladového   zdiva   torkretovou železobetonovou podezdívkou ukotvenou 2m ocelovými hřebíky.

 

Změna č. 4  :

             Objekt SO 01 – Izolace proti vodě – podřezání zdiva, které je vyvoláno stavem stávající vodorovné izolace, jejíž kvalitu bylo možné zjistit až po odstranění jednotlivých vrstev podlah. Stávající izolace v současné době nesplňuje požadavky na hydroizolační vlastnosti, které jsou nutné pro zajištění pronikání vlhkosti do objektu. Realizace dodávky nové izolace je spojena s podřezáním obvodového zdiva. 

 

Změna č. 5  :

             Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – Bourací práce část 1   -  bourací práce, jejichž potřeba byla zřejmá   po postupném odstrojení objektu a dále na práce na základě  dopracováním projektové dokumentace pro provádění stavby.

 

 

 

 

Změna č. 6  :

             Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – HSV 1 –   práce nad rámec výkazu výměr zadávací dokumentace na práce HSV, které vyvstaly po postupném odkrytí  jednotlivých stavebních konstrukcí a porovnání jednotlivých položek ve výkazu výměr. 

 

Změna č. 7  :

             Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – Zajištění skalní stěny u části objektu „C“ vyvolané     narušením konzistence horniny a oddělením části stěny , jež ohrožuje provádění prací.

 

Změna č. 8  :

            Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – ZTI - upřesnění délek a průměrů potrubí nutných pro křížení rozvodů jednotlivých profesí. Změna zatřídění těžitelnosti zeminy oproti původně předpokládané třídě těžitelnosti uvažované v dokumentaci pro zadání stavby. Tato dokumentace uvažovala se třetí třídou těžitelnosti zeminy, geotechnik   zařazuje zeminu do páté třídy těžitelnosti zeminy.

 

Změna č. 9:

            Objekt F 8.1. – ZTI venkovní -  zvýšení pevnosti potrubí s ohledem na zjištěné geologické poměry a dále změnou zatřídění těžitelnosti zeminy oproti původně předpokládané třídě těžitelnosti. 

 

Změna č. 10  :

            Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – ÚT -   úpravy tras a upřesnění požadavků jednotlivých pro zajištění tepelné pohody objektů.

 

Změna č. 11  :

            Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – MaR -   úpravy délek kabelových tras upřesněných v koordinaci s ostatními profesemi stavby, textové a výkazové části zadávací dokumentace.

 

Změna č. 12  :

            Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – Slaboproudé rozvody – změna  vyvolaná   projektem požárně bezpečnostního řešení stavby a přípravou kabelových tras pro dodatečně osazené komponenty zajišťované uživatelem (AV technika).

 

Změna č. 13  :

            Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – Silnoproudé rozvody – změny vyplývajících ze změny materiálu zemnícího systému a upřesněním typu svítidel.

 

Změna č. 14  :

            Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – Práce HSV 2 -   práce požadované na základě upřesněním statického modulu stavby, nesouladu mezi projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr a stavem některých stavebních konstrukcí a omítek, které s ohledem na jejich stav neodpovídají projektovaným požadavkům na jejich zachování.

 

Změna č. 15 a  :

            Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – Výpis zámečnických prvků – práce vyvolané   dopracováním projektu požárně bezpečnostního řešení stavby, skutečného zaměření stavebních otvorů, sjednocením interiérů a požadavky uživatele na úpravu projektové dokumentace.

 

Změna č. 15 b  :

             Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – Výpis truhlářských prvků – práce spojené s úpravami dispozic jednotlivých budov a vyplývající z projektu požárně bezpečnostního řešení stavby, sjednocení  interiéru a rozdílů  mezi projektem pro výběr zhotovitele a PD pro provádění stavby.

 

Změna č. 15 c  :

            Objekt SO 01, 2, 3, 4, 9 – Výpis prvků klempířských ve výši 360 tis. Kč včetně DPH, které je vyvoláno vyčíslením položek vzniklých porovnáním  výměr mezi projektantem pro výběr zhotovitele  a PD pro provádění stavby a položkami neobsaženými v dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Oproti zvýšení nákladů na objektu SO 01, 2, 3, 4, 9 – Výpis prvků klempířských jsou navrženy méněpráce ve výši – 80 tis. Kč, které jsou nahrazeny vícepracemi.

 

- změna č. 16  :

              Objektu SO 01, 2, 3, 4, 9 – VZT – zohlednění  úprav tras a změny polohy umístění VZT jednotek upřesněných po odstrojení objektu. Původní vedení tras a umístění VZT jednotek nelze realizovat z důvodů kolize se stávajícími odhalenými konstrukcemi objektu. Z důvodu změny polohy VZT jednotek dochází i ke změnám délek a průměrů potrubí při křížení rozvodů jednotlivých profesí a stavebních konstrukcí. 

 

Změna č. 17  :

            Objekt SO 004 – Komunikace -  změny vyvolané doplněním základů pod venkovní schodiště zamezující jeho objemovým změnám vlivem působení klimatických změn (léto, zima) a nutností zajištění ornice pro terénní úpravy, která nebyla předmětem zadání.

 

Změna č. 18  :

            Objekt SO 10 – Sadové úpravy -  změny  vyvolané   oceněním rostlin podle projektové dokumentace pro provádění stavby.

Místo plnění

Hvězdárna a planetárium Brno

Místo pro podání nabídky

Statutární město Brno, Odbor investiční, Magistrát města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Hodnotící kritéria

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka se přeloží v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou, v uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky a v souladu se zákonem. Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude obsahovat položkový rozpočet na změnové práce. Nabídková cena musí být definována jako cena maximální v členění cena bez DPH, zvlášť DPH a cena vč. DPH.

Další podmínky a informace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17539