Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
9 1 B 0 5

Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa (projektová a inženýrská činnost)

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 000 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Čtvrtek, 24. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 8. březen 2011 11:00
Datum poslední úpravy: Středa, 9. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Jihlava
Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava
Kontaktní osoba: Miroslav Kašík
Telefon/fax: 420567167460
E-mail: miroslav.kasik@jihlava-city.cz

Provedené změny

  • 1.3.2011 09:20:52 - popis, Kvalifikace dodavatele

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu 3. kategorie (dále jen zakázky) je kompletní dodávka  projektových a inženýrských prací na akci Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa dle zadávacích podkladů.

Inženýrská činnost bude vykonávána do fáze podání kompletní žádosti o vydání stavebních povolení a souvisejících rozhodnutí.

Místo plnění

Jihlava

Místo pro podání nabídky

Magistrát města Jihlavy - podatelna, Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava. Nabídky budou podány osobně na podatelnu nebo doporučeně poštou pouze v listinné formě v uzavřené obálce.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách: 1.1. Zahájení prací: po podpisu této smlouvy 1.2. Studie do 45 dnů 1.3. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí: do 30 dnů po písemném odsouhlasení studie objednatelem 1.4. Podání kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 45 dnů po splnění bodu 1.3. 1.5. Lhůta dokončení PD pro stavební povolení: do 60 dnů po splnění bodu 1.4. 1.6. Podání žádosti o vydání stavebních povolení, územního souhlasu a ohlášení udržovacích prací: do 45 dnů po splnění bodu 1.5. 1.7. Lhůta dokončení PD pro provedení stavby: do 45 dnů po splnění bodu 1.6. 1.8. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
• kopii dokladu o oprávnění podnikat za účelem splnění zakázky - živnostenský list na projektovou činnost
• kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán).
• kopii osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby

Technické kvalifikační předpoklady
Technické předpoklady prokáže dodavatel seznamem dokládajícím vypracování minimálně 1 projektu obdobného charakteru za posledních 5 roků (2006-2010) – projekt nad 10 mil. Kč bez DPH stavebních nákladů.

***** Upřesnění č. 1 - Seznam musí obsahovat min. 1 projekt nad 10 mil Kč bez DPH.

Přílohou tohoto seznamu musí být doložení:
1. čestné prohlášení dodavatele, ze kterého musí prokazatelně a jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele a musí v něm být uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné poskytnutí služby ověřit. Rovněž z něj musí vyplývat minimálně:
a)název objednatele,
b)popis (rozsah) a předmět služby dodávky
c)doba realizace zakázky (zahájení a ukončení)
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Za oprávněnou osobou uchazeče se považuje osoba statutárního orgánu u právnické osoby, popř. jeho zmocněného zástupce, za osobu oprávněnou jednat se u fyzické osoby považuje tato osoba fyzická, popř. její zmocněný zástupce. V případě zmocnění musí být součástí plná moc v originále nebo stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat pomocí subdodavatele. V takovém případě dodavatel předloží v nabídce originál smlouvy uzavřené se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění části zakázky - viz. zákon č. 137/2006 Sb., § 51, odst. 4, písm. b).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

1. Součástí nabídky bude „Návrh smlouvy o dílo“, který uchazeč převzal jako podklad pro zpracování nabídky (součást zadávací dokumentace), ve kterém doplní vynechané údaje vč. razítka a podpisu oprávněné osoby.
2. Nabídka bude předložena v českém jazyce.
3. Vybraný dodavatel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel si vyhrazuje právo
- odmítnout všechny nabídky
- změnit, případně zrušit tuto soutěž
- nevracet podané nabídky
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem
- nehradit uchazečům žádné náklady spojené s účastí v této soutěži

Další podmínky a informace

Způsob zpracování cenové nabídky
Cena předmětu díla bude jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění zakázky. V ceně budou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění zakázky.
Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

Platební podmínky
Na základě faktur, které vystaví zhotovitel po předání jednotlivých částí díla. Podrobnosti jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17539