Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
8 D C 2 F

Vytvoření expozice brněnského funkcionalismu s využitím kulturní památky „Kavárna ERA“ – Nábytkové vybavení

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 698 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 25. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 7. březen 2011 12:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 8. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Studio 19, o. s.
Sídlo zadavatele: Botanická 783/1, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: David Kuchař
Telefon/fax: 420775182822
E-mail: kuchar@kinoartbrno.cz

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nábytkového zařízení pro realizaci projektu rekonstrukce budovy kavárny ERA v rámci projektu Vytvoření expozice brněnského funkcionalismu s využitím kulturní památky „Kavárna ERA“.

Zakázka se skládá z tohoto vybavení (podrobné parametry viz výkresová dokumentace a rozpočtový formulář):

Židle kavárna – 100 ks

Stoly kavárna pro 4 lidi – 25 ks

Židle - galerie  - stohovatelná, 30 ks

Kancelářská židle - galerie, otočná, pojízdná – 1 ks

Zahradní mobiliář - set 1 x stůl + 4 x židle, 20 setů

Replika nábytkového vybavení 2NP kavárny – viz výkresová dokumentace

Věšáky klasický – 5 ks

Pult prodejní – montovaná skříňka se skleněným vrchním pultem – 1 ks

Stolová deska mramor červeno-růžová barva s bílým žilkováním – 5 ks

Montáž, doprava, zapojení, zaškolení

Potencionální dodavatelé se mohou ucházet jen o dodávku kompletního zařízení bez možnosti nabízet pouze jednotlivé části samostatně. 

Místo plnění

Brno

Místo pro podání nabídky

Nabídky musí být doručeny doporučenou poštou nebo osobně do sídla zadavatele.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Dodávka a instalace zařízení v objektu: 3-4/2011

Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek bude nabídková cena:

Nabídková cena bez DPH - 100 %

Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle nabídkové ceny s tím, že nejnižší nabídková cena určuje nejvhodnější nabídku. Pokud nejnižší nabídkovou cenu nabídne víc než jeden uchazeč, bude vítězný dodavatel určen losem.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který:

- doloží výpis z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán - prokáže oprávnění k podnikání, a to živnostenským oprávněním nebo výpisem z živnostenského rejstříku. Z těchto dokladů musí být zřejmé, že uchazeč má oprávnění ke všem činnostem nezbytným k řádnému splnění zakázky
- není v likvidaci a zároveň vůči jeho majetku není vedeno insolvenční řízení nebo návrh na prohlášení insolvenčního řízení nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje předložením originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele.

Splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením prostých kopií příslušných dokladů. Výpis z obchodního rejstříku a výpis ze živnostenského rejstříku nesmějí být starší 90 dnů.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Uchazeči předloží nabídku v tištěné formě (1 originál + 1 kopie) v českém jazyce.
Nabídka bude doručena na adresu zadavatele v uzavřené, zalepené, neporušené obálce či jiném vhodném obalu. Obálka musí být zřetelně označena textem: „NABÍDKA – Vytvoření expozice brněnského funkcionalismu s využitím kulturní památky „Kavárna ERA“ – Nábytek, nápisem „NEOTVÍRAT“ a zpáteční adresou uchazeče.
Nabídka bude předložena v následující struktuře:
• Krycí list dle Přílohy č. 1 včetně uvedení nabídkové ceny
• Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů
• Položkový rozpočet
• Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Další podmínky a informace

Další informace uvádíme v přiložených souborech.
Výkresová dokumentace je k dispozici v tištěné podobě na vyžádání u zadavatele.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17539