Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
D D E D 6

Centrum zdravotně-sociální pomoci pro děti se specifickými potřebami a jejich rodiny

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 300 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 25. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Středa, 2. březen 2011 16:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 3. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Brno
Sídlo zadavatele: Dominikánské nám.196/1
Kontaktní osoba: Dana Škarková
Telefon/fax:
E-mail: skarkova.dana@brno.cz

Popis předmětu zakázky

Jedná se o vícepráce, které byly zjištěny při provádění a z hlediska charakteru nemohly být objektivně předvídatelné.

Jedná se o práce u obj.

- SO 01 - objekt přístavby - práce zjištěné při bourání rampy - založení rampy bylo na pasech - bylo nutné ze statických důvodů /základová spára byla ve vrstvě navážek/ prohloubit o cca 70 cm

- SO 014 a SO 015 - přípojky dešťové a splaškové kanalizace - bylo nutné prohloubit šachty pro propojení z důvodu, že páteřní řady byly oproti projektu o více než 1m hlouběji

- SO 20 - zpevněné plochy - při odstranění stávající zpevněné plochy byla zjištěna jiná skladba oproti DPVD. Místo štěrku byla betonová deska.

Místo plnění

Brno, Kyjevská 5

Místo pro podání nabídky

Nabídku předložte na Odbor investiční MMB, Kounicova 67, 60167 Brno03/23011 vč. požadovaných dokladů.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

03/2011 - 06/2011

Hodnotící kritéria

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje doložit v nabídce prokázání splnění kvalifikace:
•základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona čestným prohlášením
•profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona výpisem z obchodního rejstříku (je-li v něm dodavatel zapsán) a živnostenskými oprávněními pokrývajícími plně předmět veřejné zakázky v prostých kopiích.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat položkový rozpočet na změnové práce oproti zadávací dokumentaci odsouhlasený technickým dozorem investora, tj. Brněnskými komunikacemi a. s. a projektantem firmou KUBE s.r.o. Nabídková cena musí být definována jako cena maximální v členění : cena bez DPH, zvlášť DPH a cena vč. DPH.

Další podmínky a informace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543