Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
2 A C E E

Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo nám. č. 15 a 16, Jihlava - inženýrská činnost

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj urbanizačních center
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 25. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Středa, 9. březen 2011 11:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 10. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Jihlava
Sídlo zadavatele: masarykovo nám 97/1, 586 28 Jihlava
Kontaktní osoba: Miroslav Kašík
Telefon/fax: 420567167460
E-mail: miroslav.kasik@jihlava-city.cz

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu 3. kategorie  je zajištění výkonu inženýrské činnosti při výstavbě.

Místo plnění

Jihlava

Místo pro podání nabídky

Písemné nabídky budou podány osobně na podatelnu nebo doporučeně poštou pouze v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeče. Označení obálky - Neotevírat - nabídka - akce: Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava, Masarykovo nám. č. 15 a 16, Jihlava inženýrská činnost Nabídky je možno doručit do 9. 3. 2011 do 11:00 hod. na adresu: Magistrát města Jihlavy, odbor rozvoje města - investiční oddělení, Masarykovo nám. č. 1, 586 28 Jihlava.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Zahájení - po podpisu mandátní smlouvy – předpoklad duben/2011 Dokončení - po konečném vyúčtování stavby a zajištění odstranění případných vad předpoklad duben/2013

Hodnotící kritéria

Nejnižší nabídková cena

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

a)Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů
•Kopii dokladu o oprávnění podnikat za účelem splnění zakázky - živnostenský list na inženýrskou činnost (nebo na adekvátní činnost)
•kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán).
•kopii osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby
•Dodavatel předloží v nabídce reference o jím zajišťovaných obdobných inženýrských činnostech za poslední 3 roky (2008-2010) vč. zajištění veřejných soutěží dle zákona č. 137/2006 Sb. – otevřené řízení.

b)Technické kvalifikační předpoklady
Technické předpoklady prokáže dodavatel seznamem dokládajícím minimálně 5 uskutečněných zajištění veřejných soutěží na zhotovitele stavby otevřeným řízením realizovaných uchazečem za poslední 3 roky (2008-2010).
Dále technické předpoklady prokáže dodavatel seznamem dokládajícím minimálně 3 uskutečněných zakázek na zajištění technického dozoru na stavbách v posledních 3 letech (2008-2010), každá stavba nad 40 mil. Kč bez DPH.
Přílohou těchto seznamů musí být doložení:
1. čestné prohlášení dodavatele, ze kterého musí prokazatelně a jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele a musí v něm být uvedena kontaktní osoba příslušného objednatele, u které bude možné poskytnutí služby ověřit. Rovněž z něj musí vyplývat minimálně:
a)název objednatele,
b)popis (rozsah) a předmět služby dodávky
c)doba realizace zakázky (zahájení a ukončení)
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Za oprávněnou osobou uchazeče se považuje osoba statutárního orgánu u právnické osoby, popř. jeho zmocněného zástupce, za osobu oprávněnou jednat se u fyzické osoby považuje tato osoba fyzická, popř. její zmocněný zástupce. V případě zmocnění musí být součástí plná moc v originále nebo stejnopisu s ověřením jeho pravosti.

c) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat pomocí subdodavatele. V takovém případě dodavatel předloží v nabídce originál smlouvy uzavřené se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění části zakázky - viz. zákon č. 137/2006 Sb., § 51, odst. 4, písm. b).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Forma nabídky
Požadujeme předložení návrhu mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti vč. návrhu plné moci.
Návrh mandátní smlouvy bude obsahovat mimo jiné základní obchodní podmínky obsažené v zadávací dokumentaci.

Poskytnutí zadávací dokumentace
Uchazeči mají možnost získat zadávací dokumentaci na elektronické adrese www.jihlava.cz – výběrová řízení – vypsaná – dodávky a služby.

Další podmínky zadavatele
Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Zadavatel si vyhrazuje právo:
•odmítnout všechny nabídky
•změnit tuto soutěž
•zrušit tuto soutěž v případě, že všichni uchazeči budou vyloučeni ze soutěže z důvodu nesplnění požadavků zadavatele
•nevracet podané nabídky
•neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem
•nebude uchazečům hradit žádné náklady, které vynaložili za účast v této soutěži

Další podmínky a informace

Způsob zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění zakázky. Součástí ceny budou poplatky spojené s realizací veřejné zakázky (uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách, poštovné, náklady na rozmnožení zadávací dokumentace pro uchazeče a pod.)
Cena bude členěna na samostatné části – 1. zajištění veřejné soutěže, 2. technický dozor.
Platební podmínky
Faktury budou vystavovány průběžně, dle jednotlivých fází činnosti. Faktury za technický dozor v celkové výši 90 % ceny technického dozoru budou vystavovány 1 x za měsíc po dobu výstavby. Výše jednotlivých faktur bude odpovídat průběhu stavby a budou rozloženy rovnoměrně. Poslední faktura ve výši 10 % ceny technického dozoru po konečném vyúčtování stavby a odstranění případných vad. Splatnost faktur – 14 dnů po jejím doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17515