Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
7 6 3 8 8

Sociogeografický průzkum a analýza územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod

Registrační číslo projektu:
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 4.1 – Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Čtvrtek, 24. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 14. březen 2011 13:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 15. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Sídlo zadavatele: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Richard Hubl
Telefon/fax: 420532193543
E-mail: hubl@jihovychod.cz

Provedené změny

  • 7.3.2011 13:43:20 - Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, popis

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Zadavatel obdržel od zájemců o zakázku ve lhůtě pro podání nabídek dne 4. 3. 2011 žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám. Znění dotazů a odpovědi zadavatele jsou uvedeny níže.

Dotaz č. 1
Ze zadávací dokumentace není zcela zřejmé, zda jsou požadovány originály dokumentů nebo stačí pouze prosté kopie.
Odpověď:
Prosté kopie jsou dostačující u výpisu z obchodního rejstříku (nebo výpisu z jiné obdobné evidence), dokladu o oprávnění k podnikání a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci a dalších listin, není-li uvedeno v zadávací dokumentaci výslovně, že je požadován originál listiny. U případné plné moci pro zastupování a čestných prohlášení jsou v souladu s textací zadávacích podmínek požadovány originály.

Dotaz č. 2
Předpokládá zadavatel při sběru dat u obcí a providerů ICT služeb výběrový vzorek, nebo se má jednat o cenzus, neboli vyčerpávající šetření?
Odpověď:
Je předpokládán cenzus, tedy vyčerpávající šetření, což je uvedeno např. v požadavcích na analýzu v příloze č. 1 k výzvě k podání nabídky na zakázku malého rozsahu.

V Brně dne 7. 3. 2011.

Popis předmětu zakázky

 

Klasifikace předmětu zakázky dle CPV: 79400000, Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby.

 

Předmětem zakázky je zpracování Sociogeografického průzkumu a analýzy územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu v regionu soudržnosti Jihovýchod a vytvoření dostatečného podkladu pro vypracování odpovědí pro Evropskou komisi ve věci oznámení zamýšlené podpory výstavby sítí NGA z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

 

Jedná se o komplexní dokument, na jehož základě bude provedeno oznámení Evropské komisi ve věci veřejné podpory pro budování širokopásmových („broadband“) sítí v regionu soudržnosti Jihovýchod z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Účelem veřejné zakázky je získání aktuálních údajů o územním pokrytí regionu soudržnosti Jihovýchod vysokorychlostním přístupem k internetu a odpovědí na otázky vzešlé z probíhajícího vyjednávání s Evropskou komisí. V podrobnostech je předmět zakázky a požadavky na jeho plnění vymezen v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek.

Místo plnění

Region soudržnosti Jihovýchod. Pro prezentace, konzultace a předávání zpráv prostory zajištěné objednatelem.

Místo pro podání nabídky

Sídlo zadavatele. Pro doručení nabídky je rozhodným okamžikem převzetí nabídky zadavatelem v místě jeho sídla. Včasné doručení nabídky prostřednictvím držitele poštovní licence je rizikem odesílatele. Nabídku je možné podat též osobně, a to v sídle zadavatele v kanceláři ředitele v 6. podlaží, dveře č. 606, do rukou asistentky ředitelky Veroniky Kousalové nebo Lenky Dusové, v pracovních dnech od pondělí do pátku v následujících hodinách: pondělí a středa od 8.00 hod. do 16.00 hod., ostatní dny od 8.00 hod. do 13.30 hod., poslední den lhůty do 13.00 hod.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Viz přiložená dokumentace. Zahájení realizace zakázky proběhne bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Plnění předmětu zakázky bude probíhat dle následujícího závazného harmonogramu: Zahájení plnění předmětu zakázky Dnem uzavření smlouvy Předání a akceptace detailní metodiky do 2 týdnů od podpisu smlouvy sběru a zpracování dat Předání hrubé verze závěrečné zprávy do 8 týdnů od podpisu smlouvy Formulace připomínek k závěrečné zprávě do 9 týdnů od podpisu smlouvy Předání finální verze závěrečné zprávy do 10 týdnů od podpisu smlouvy Zapracování případných dalších připomínek do 11 týdnů od podpisu smlouvy Prezentace výstupů zakázky do 12 týdnů od podpisu smlouvy Zprávy o průběhu prací a příp. konzultace Průběžně dle potřeby Ukončení plnění předmětu zakázky Dnem oboustranného podpisu předávacího protokolu

Hodnotící kritéria

Po posouzení prokázání splnění kvalifikace uchazečů a posouzení, zda nabídky splňují zadávací podmínky, dojde k hodnocení přijatelných nabídek. Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.
Za nejvýhodnější nabídku je považována úplná nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Předpokladem pro hodnocení nabídky uchazeče je splnění níže uvedených kvalifikačních předpokladů doklady obsaženými v nabídce uchazeče:
a) profesních kvalifikačních předpokladů, které uchazeč prokáže předložením následujících listin:
• výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a
• dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky), starší 90 dnů.
b) technických kvalifikačních předpokladů, které uchazeč prokáže předložením následujících dokladů:
• předložením čestného prohlášení o seznamu služeb obdobného charakteru, jako je předmět této veřejné zakázky, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu, stručného popisu, doby poskytnutí a osoby, která reference uchazeče potvrdí, přičemž musí jít min. o 3 ukončené zakázky na služby, jejíchž předmětem byl alespoň z části sběr a analýza statistických popř. geografických dat, každé min. v hodnotě 500 000,- Kč bez DPH nebo v úhrnu min. 1 500 000,- Kč bez DPH, přičemž uvedené finanční limity se týkají vlastního poskytování služeb (nikoliv nákladů např. za dopravu, ubytování atp.);
• předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci v oblasti požadované pro plnění zakázky alespoň jedné osoby, která se bude podílet na plnění zakázky, formou strukturovaného životopisu. Zadavatel stanovuje tento minimální rozsah požadované kvalifikace:
- vedoucí projektu prokáže předložením profesního životopisu a příslušnými dokumenty min. VŠ vzdělání, minimálně 3 roky praxe v oblasti ICT nebo analýzy statistických dat, znalost metodiky řízení projektů, odpovědnost za zakázku na průzkum nebo výzkumnou práci obdobného charakteru v posledních 3 letech.
• Zadavatel z důvodu nutné transparentnosti a objektivity plnění veřejné zakázky a jejího výsledku požaduje, aby uchazeč i osoby podílející se na plnění zakázky byly nezávislé na podnikatelích v oblasti elektronických komunikací a oborových sdruženích a asociacích sdružujících subjekty, které vlastní, budují či provozují sítě ICT. Uchazeč je proto povinen předložit ve své nabídce čestné prohlášení o splnění této podmínky podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo nabídku neobsahující takové čestné prohlášení nebo prohlášení, které se prokáže jako nepravdivé, vyřadit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Viz přiložená dokumentace

Další podmínky a informace

Viz přiložená dokumentace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543