Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
4 1 F 4 9

Prezentace Jihomoravského kraje na českých internetových portálech v roce 2011

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/10.01151
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 25. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 8. březen 2011 12:00
Datum poslední úpravy: Středa, 9. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Jihomoravský kraj
Sídlo zadavatele: Žerotínovo nám. 3/5
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Repík
Telefon/fax: 420541651346
E-mail: repik.ondrej@kr-jihomoravsky.cz

Popis předmětu zakázky

Předmětem je internetová kampaň Jihomoravského kraje, která proběhne výhradně na českých internetových portálech. Kampaň bude probíhat prostřednictvím reklamních bannerů, PR článků a soutěží. Návrh internetové kampaně bude mít formu podrobného časového harmonogramu, ze kterého bude zřejmé, na kterých portálech a ve kterých termínech budou jednotlivé bannery, PR články a soutěže umístěny (dále jen „prvky kampaně“). Celá kampaň musí proběhnout od června do září 2011. U všech termínů a portálů budou v návrhu uvedeny garantované hodnoty pro ukazatele RU (počet reálných uživatelů) a PV (počet zhlédnutí). Hodnoty těchto ukazatelů budou sloužit pro hodnocení jednotlivých nabídek. Garantované hodnoty vyčíslené v nabídce jsou pro zhotovitele závazné a musí být v kampani dodrženy.

Veškeré prvky kampaně budou na portálech umístěny v horní části zobrazované stránky před jejím rolováním, tzn. „nad zlomem“, a to po celou dobu jejich použití na příslušném portálu (tato podmínka se týká i veškerých odkazů, které budou na všechny tyto prvky kampaně směřovat). Všechny prvky kampaně musí mít unikátní pozici, nebudou se tak během kampaně (ani v rámci denního režimu) točit s reklamními bannery, články či jinými komunikačními nástroji dalších subjektů.

Kampaň musí být nápaditá a pro uživatele internetu zajímavá. Objednatel požaduje, aby jednotlivé prvky kampaně nebyly na navrhovaných portálech umístěny příliš dlouho. Bannery se tedy musí točit na různých portálech tak, aby oslovily co nejširší spektrum uživatelů internetu. Zároveň musí být pro účely kampaně zvoleny takové české portály, které se zabývají domácím cestovním ruchem a turistickým potenciálem regionů ČR, případně poskytují rady o možnostech trávení dovolené v ČR a dávají tipy na konkrétní výlety (musí se jednat o tzv. cestovatelské portály). Výběr jednotlivých portálů bude v nabídce dostatečně zdůvodněn v návaznosti na cíl celé kampaně. Cílem kampaně je budovat pozitivní image JMK jako destinace cestovního ruchu a kraje plného zábavy, zpěvu, hudby a barev. Smyslem je upozornit potenciální návštěvníky na možnost trávit dovolenou na území JMK. Kampaň tak bude fungovat jako pozvánka k návštěvě regionu jižní Moravy.

Zhotovitel je v průběhu realizace této veřejné zakázky povinen pro objednatele zajistit on-line přístup ke statistikám návštěvnosti u všech navržených portálů. Nástrojem pro sledování těchto statistik musí být aplikace Google Analytics. Ze statistik musí být zřejmá skutečná hodnota ukazatelů RU a PV pro ty stránky portálů, na kterých byly bannery umístěny. Tyto skutečné hodnoty ukazatelů budou srovnávány po ukončení kampaně s hodnotami garantovanými v nabídce. V případě, že budou garantované hodnoty vyšší oproti skutečnosti, bude zhotoviteli poměrově snížena cena veřejné zakázky.

Zhotovitel v průběhu realizace veřejné zakázky na své náklady zajistí také tvorbu bannerů (statické i flashové verze), obsahovou i vizuální tvorbu PR článků a soutěží. Objednatel mu za tímto účelem dodá nezbytné podklady (fotografie, PR texty, návrhy otázek do soutěží apod.). Z jednotlivých bannerů bude po celou dobu realizace zajištěna možnost prokliku na oficiální turistický portál jižní Moravy www.jizni-morava.cz. Všechny prvky užité v kampani musí respektovat zásady povinné publicity pro ROP NUTS II Jihovýchod (http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/pravidla-publicity,http://www.jihovychod.cz/cs/tiskove-centrum/logotypy).

Místo plnění

2. Dílo se považuje za předané a převzaté předáním a převzetím předávacích protokolů, jejichž nedílnou součástí je závěrečná zpráva, statistiky návštěvnosti kampaně a fotodokumentace („printscreeny“) všech reklamních bannerů, které jsou součástí této propagační kampaně v souladu s čl. III. odst. 2 této smlouvy. 3. Místem předání plnění je Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Místo pro podání nabídky

a) Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, PSČ 601 82. b) Osobně se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 242, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin. c) Elektronické podání nabídky není možné.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

termín ukončení a předání plnění: do 15. 10. 2011

Hodnotící kritéria

1. výše nabídkové ceny (váha 20 % - za nejvýhodnější se považuje nejnižší cena)
2. počet reálných uživatelů (RU) internetové kampaně (váha 40 % - za nejvýhodnější se považuje nejvyšší počet reálných uživatelů kampaně)
3. počet zobrazení u všech návštěvníků (PV) - page views (váha 40 % - za nejvýhodnější se považuje nejvyšší počet zobrazení u všech návštěvníků)

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

a) doklad prokazující oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky (prostá kopie)
b) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů (prostá kopie)
c) seznam alespoň 3 referenčních zakázek poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktu na objednatele ve formě čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem uchazeče,

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

a) nabídka bude zpracována v českém jazyce a v písemné formě,
b) nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče (u osob zapsaných v obchodním rejstříku bude podepsána v souladu se způsobem jednání zapsaném v obchodním rejstříku),
c) nabídka bude předložena v jednom vyhotovení a bude obsahovat všechny doklady, informace a přílohy stanovené těmito zadávacími podmínkami. Součástí nabídky bude návrh smlouvy předložený ve dvou originálních vyhotoveních (viz. čl. 5 zadávacích podmínek) – návrh smlouvy nebude pevně spojen s nabídkou.

Další podmínky a informace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17539