Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
2 2 1 B 8

zrušeno Prezentace Jihomoravského kraje na ruských internetových portálech

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00983
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 783 333 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 25. únor 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 8. březen 2011 12:00
Datum poslední úpravy: Pondělí, 28. únor 2011 08:59

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Jihomoravský kraj
Sídlo zadavatele: Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Repík, Ing. Ivana Lukášková
Telefon/fax:
E-mail: repik.ondrej@kr-jihomoravsky.cz

Provedené změny

  • 26.2.2011 05:45:15 - cena
  • 26.2.2011 05:48:35 - cena
  • 26.2.2011 10:45:03 - Druh zadávacího řízení

Popis předmětu zakázky

Realizace internetové kampaně Jihomoravského kraje, která proběhne výhradně na ruských internetových portálech (všechny použité portály musí mít URL typu www.XXX.ru). Kampaň bude probíhat formou reklamních bannerů. Veškeré použité bannery budou na portálech umístěny v horní části zobrazované stránky před jejím rolováním, tzn. „nad zlomem“ a to po celou dobu jejich použití na příslušném portálu (tato podmínka se týká i veškerých odkazů, které budou na tyto bannery směřovat). Všechny bannery musí mít unikátní pozici, nebudou se tak během kampaně (ani v rámci denního režimu) točit s reklamními bannery či jinými komunikačními nástroji dalších subjektů.Kampaň musí být nápaditá a pro uživatele internetu zajímavá. Objednatel požaduje, aby jednotlivé bannery nebyly na navrhovaných portálech umístěny příliš dlouho. Bannery se tedy musí točit na různých portálech tak, aby oslovily co nejširší spektrum uživatelů internetu. Zároveň musí být pro účely kampaně zvoleny ruské portály, které se zabývají zahraničními destinacemi cestovního ruchu, poskytují rady o možnostech trávení zahraniční dovolené a dávají tipy na konkrétní výlety (musí se jednat o tzv. cestovatelské portály). Vhodné je volit portály, které se zmiňují o České republice a jejím turistickém potenciálu.  Výběr jednotlivých portálů bude v nabídce dostatečně zdůvodněn v návaznosti na cíl celé kampaně. Cílem kampaně je budovat pozitivní image JMK jako destinace cestovního ruchu a kraje plného zábavy, zpěvu, hudby a barev. Smyslem je upozornit potenciální návštěvníky na možnost trávit dovolenou na území JMK. Kampaň tak bude fungovat jako pozvánka k návštěvě regionu jižní Moravy.Cílovou skupinou jsou pro účely této kampaně obyvatelé Moskvy a Petrohradu z vyšší střední třídy (rozsáhlejší popis cílových skupin naleznete ve složce „Profil návštěvníka z Ruské federace“ na www.kr-jihomoravsky.cz v tematické sekci Cestovní ruch, kde jsou volně ke stažení studie zaměřené na tuto problematiku).Zhotovitel je v průběhu realizace této veřejné zakázky povinen pro objednatele zajistit on-line přístup ke statistikám návštěvnosti u všech navržených portálů. Nástrojem pro sledování těchto statistik musí být aplikace Google Analytics. Ze statistik musí být zřejmá skutečná hodnota ukazatelů AUN a PV pro ty stránky portálů, na kterých byly bannery umístěny. Tyto skutečné hodnoty ukazatelů budou srovnávány po ukončení kampaně s hodnotami garantovanými v nabídce. V případě, že budou garantované hodnoty vyšší oproti skutečnosti, bude zhotoviteli poměrově snížena cena veřejné zakázky.Zhotovitel v průběhu realizace veřejné zakázky na své náklady zajistí také tvorbu bannerů (statické i flashové verze). Objednatel mu za tímto účelem dodá nezbytné podklady (fotografie, texty apod.). Z jednotlivých bannerů bude po celou dobu realizace zajištěna možnost prokliku na oficiální turistický portál jižní Moravy www.jizni-morava.cz. Všechny prvky užité v kampani musí respektovat zásady povinné publicity pro ROP NUTS II Jihovýchod (http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/pravidla-publicity,http://www.jihovychod.cz/cs/tiskove-centrum/logotypy).

Místo plnění

Místem předání plnění je Jihomoravský kraj, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Místo pro podání nabídky

a) Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, PSČ 601 82. b) Osobně se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dveře č. 242, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 14.00 hodin. c) Elektronické podání nabídky není možné.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výzvy uchazeči/uveřejnění výzvy a končí dne 8. 3. 2011 ve 12:00 hod. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení). Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli v celém rozsahu jeho zadání dle čl. III této smlouvy: do 11. 7. 2011 Termín zahájení prací: po uzavření smlouvy Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami: a) Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 dnů; tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. b) Uchazeči jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, se lhůta, po kterou je svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy, nejvíce však o 30 dnů

Hodnotící kritéria

Pro hodnocení nabídek byla stanovena tato hodnotící kritéria:
1. výše nabídkové ceny (váha 20 % - za nejvýhodnější se považuje nejnižší cena)
2. absolutní unikátní návštěvníci (AUN) internetové kampaně (váha 40 % - za nejvýhodnější se považuje nejvyšší počet absolut. unikátních návštěvníků kampaně)
3. počet zobrazení u všech návštěvníků (PV) - page views (váha 40 % - za nejvýhodnější se považuje nejvyšší počet zobrazení u všech návštěvníků)

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

doklad prokazující oprávnění k podnikání pro předmět plnění veřejné zakázky (prostá kopie)
výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90 dnů (prostá kopie)
doklad o oprávnění osoby jednat za uchazeče – např. plná moc, pověření, apod. (prostá kopie). Předkládá se jen pokud se nejedná o statutárního zástupce uchazeče, jehož oprávnění k jednání vyplývá z obchodního rejstříku či jiné evidence
seznam alespoň 3 referenčních zakázek poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktu na objednatele ve formě čestného prohlášení podepsaného statutárním zástupcem uchazeče

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

návrh internetové kampaně Jihomoravského kraje, která proběhne výhradně na ruských internetových portálech (všechny použité portály musí mít URL typu www.XXX.ru). Kampaň bude probíhat formou reklamních bannerů. Návrh internetové kampaně bude mít formu podrobného časového harmonogramu, ze kterého bude zřejmé, na kterých portálech a ve kterých termínech budou jednotlivé bannery umístěny. Celá kampaň musí proběhnout od května do června 2011.
U jednotlivých termínů a portálů budou v návrhu uvedeny garantované hodnoty pro ukazatele AUN (absolutní unikátní návštěvníci) a PV (počet zhlédnutí). Hodnoty těchto ukazatelů budou sloužit pro hodnocení jednotlivých nabídek. Garantované hodnoty vyčíslené v nabídce musí být zhotovitelem v kampani dodrženy.
Veškeré použité bannery budou na portálech umístěny v horní části zobrazované stránky před jejím rolováním, tzn. „nad zlomem“ a to po celou dobu jejich použití na příslušném portálu (tato podmínka se týká i veškerých odkazů, které budou na tyto bannery směřovat). Všechny bannery musí mít unikátní pozici, nebudou se tak během kampaně (ani v rámci denního režimu) točit s reklamními bannery či jinými komunikačními nástroji dalších subjektů.
Kampaň musí být nápaditá a pro uživatele internetu zajímavá. Objednatel požaduje, aby jednotlivé bannery nebyly na navrhovaných portálech umístěny příliš dlouho. Bannery se tedy musí točit na různých portálech tak, aby oslovily co nejširší spektrum uživatelů internetu. Zároveň musí být pro účely kampaně zvoleny ruské portály, které se zabývají zahraničními destinacemi cestovního ruchu, poskytují rady o možnostech trávení zahraniční dovolené a dávají tipy na konkrétní výlety (musí se jednat o tzv. cestovatelské portály). Vhodné je volit portály, které se zmiňují o České republice a jejím turistickém potenciálu. Výběr jednotlivých portálů bude v nabídce dostatečně zdůvodněn v návaznosti na cíl celé kampaně. Cílem kampaně je budovat pozitivní image JMK jako destinace cestovního ruchu a kraje plného zábavy, zpěvu, hudby a barev. Smyslem je upozornit potenciální návštěvníky na možnost trávit dovolenou na území JMK. Kampaň tak bude fungovat jako pozvánka k návštěvě regionu jižní Moravy.
Cílovou skupinou jsou pro účely této kampaně obyvatelé Moskvy a Petrohradu z vyšší střední třídy (rozsáhlejší popis cílových skupin naleznete ve složce „Profil návštěvníka z Ruské federace“ na www.kr-jihomoravsky.cz v tematické sekci Cestovní ruch, kde jsou volně ke stažení studie zaměřené na tuto problematiku).
Zhotovitel je v průběhu realizace této veřejné zakázky povinen pro objednatele zajistit on-line přístup ke statistikám návštěvnosti u všech navržených portálů. Nástrojem pro sledování těchto statistik musí být aplikace Google Analytics. Ze statistik musí být zřejmá skutečná hodnota ukazatelů AUN a PV pro ty stránky portálů, na kterých byly bannery umístěny. Tyto skutečné hodnoty ukazatelů budou srovnávány po ukončení kampaně s hodnotami garantovanými v nabídce. V případě, že budou garantované hodnoty vyšší oproti skutečnosti, bude zhotoviteli poměrově snížena cena veřejné zakázky.
Zhotovitel v průběhu realizace veřejné zakázky na své náklady zajistí také tvorbu bannerů (statické i flashové verze). Objednatel mu za tímto účelem dodá nezbytné podklady (fotografie, texty apod.). Z jednotlivých bannerů bude po celou dobu realizace zajištěna možnost prokliku na oficiální turistický portál jižní Moravy www.jizni-morava.cz. Všechny prvky užité v kampani musí respektovat zásady povinné publicity pro ROP NUTS II Jihovýchod (http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/pravidla-publicity,http://www.jihovychod.cz/cs/tiskove-centrum/logotypy).

Další podmínky a informace

Předmětem smlouvy (dílem) je návrh internetové kampaně Jihomoravského kraje na ruských internetových portálech a realizace této kampaně zhotovitelem přesně dle jeho nabídky a za podmínek této smlouvy (všechny použité portály musí mít URL typu www.XXX.ru). Internetová kampaň bude probíhat formou bannerů. Předmětem plnění je zejména:
a) návrh internetové kampaně, který bude mít formu podrobného časového harmonogramu. Z tohoto harmonogramu musí být zřejmé, na jakých portálech a v jakých termínech budou jednotlivé bannery umístěny (časový plán kampaně bude dostatečně zdůvodněn). Celá kampaň musí proběhnout od května do června 2011. U jednotlivých termínů a portálů budou v návrhu uvedeny garantované hodnoty pro ukazatele AUN (absolutní unikátní návštěvníci) a PV (počet zhlédnutí). Garantované hodnoty vyčíslené v nabídce musí být zhotovitelem v kampani dodrženy;
b) zpracování grafického řešení reklamních bannerů. Návrhy jednotlivých bannerů budou objednatelem (na náklady zhotovitele) postupně korekturovány až do jejich finálního schválení pro užití v rámci internetové kampaně. Objednatel za tímto účelem dodá zhotoviteli nezbytné podklady, které má k dispozici (fotografie, PR texty apod.);
c) zajištění, aby všechny bannery užité v kampani splňovaly zásady povinné publicity pro ROP NUTS II Jihovýchod (http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/pravidla-publicity, http://www.jihovychod.cz/cs/tiskove-centrum/logotypy).
d) zajištění realizace kampaně přesně dle předložené nabídky. Veškeré bannery budou na portálech umístěny v horní části zobrazované stránky před jejím rolováním, tzn. „nad zlomem“ a to po celou dobu jejich použití na příslušném portálu (tato podmínka se týká i veškerých odkazů, které budou na tyto bannery směřovat). Všechny bannery musí mít unikátní pozici, nebudou se tak během kampaně (ani v rámci denního režimu) točit s reklamními bannery či jinými komunikačními nástroji dalších subjektů. Kampaň musí být nápaditá a pro uživatele internetu zajímavá. Objednatel požaduje, aby jednotlivé bannery nebyly na navrhovaných portálech umístěny příliš dlouho. Bannery se tedy musí točit na různých portálech tak, aby oslovili co nejširší spektrum uživatelů internetu. Pro účely kampaně budou zvoleny ruské portály, které se zabývají zahraničními destinacemi cestovního ruchu, poskytují rady o možnostech trávení zahraniční dovolené nebo dávají tipy na konkrétní výlety (musí se jednat o tzv. cestovatelské portály). Vhodné je volit portály, které se zmiňují o České republice a jejím turistickém potenciálu. Výběr jednotlivých portálů bude v nabídce dostatečně zdůvodněn v návaznosti na cíl celé kampaně;
e) zajištění on-line přístupu ke statistikám návštěvnosti u všech navržených portálů. Nástrojem pro sledování těchto statistik musí být aplikace Google Analytics. Ze statistik musí být zřejmá skutečná hodnota ukazatelů AUN a PV pro ty stránky portálů, na kterých byly bannery umístěny. Tyto skutečné hodnoty ukazatelů budou srovnávány po ukončení kampaně s hodnotami garantovanými v nabídce. V případě, že budou garantované hodnoty vyšší oproti skutečnosti, bude zhotoviteli poměrově snížena cena veřejné zakázky;
f) zajištění možnosti prokliku ze všech reklamních bannerů na oficiální turistický portál jižní Moravy www.jizni-morava.cz;
g) vytvoření závěrečné zprávy, jejíž přílohou budou veškeré statistiky vztahující se k návštěvnosti této kampaně a fotodokumentace kampaně (formou „PrintScreenů“). Fotodokumentace bude objednateli předána na datovém nosiči CD nebo DVD.

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543