Vyhledávání
Úvod | O nás | Volná místa | Tiskové centrum | Kontakty
D 4 2 8 2

Stříbrné pomezí – webové stránky

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00986.
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 20 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 1. březen 2011
Lhůta pro podávání nabídek: Pondělí, 14. březen 2011 10:00
Datum poslední úpravy: Úterý, 15. březen 2011 05:00

Zadavatel:
Název zadavatele: Statutární město Jihlava
Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. č. 1, 586 28 Jihlava
Kontaktní osoba: Vladimír Křivánek
Telefon/fax: 420567167550
E-mail: vladimir.krivanek@jihlava-city.cz

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření a užití webových stránek www.stribrnepomezi.eu (podle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 1) pro projekt „Stříbrné pomezí“ spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Jedná se o dodávku, instalaci, konfiguraci a proškolení ve správě redakčního systému, jehož bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1.

Místo plnění

Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava

Místo pro podání nabídky

Nabídky budou podány osobně na podatelnu Magistrátu města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava nebo doporučeně poštou.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Doba plnění je stanovena nejpozději do 26. dubna 2011.

Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle níže uvedených kritérií:
1. nabídková cena bez DPH (60 %)
• nabídková cena = celková pořizovací cena + případné servisní (licenční) poplatky do konce roku 2016
2. funkcionalita redakčního systému (40%)

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Dodavatel předloží následující dokumenty:
1/Profesní kvalifikační předpoklady
• kopie výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm dodavatel zapsán)
• kopie výpisu z živnostenského rejstříku (oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky)
(oba výše uvedené doklady je možné nahradit kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů)
2/Ekonomické kvalifikační předpoklady
• údaj o celkovém obratu za rok 2010 v rozsahu dle bodu 1.5 přílohy č. 2
3/Technické kvalifikační předpoklady
• seznam významných dodávek v rozsahu dle bodu 1.8. přílohy č. 2
• seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění zakázky – bod č. 1.6 přílohy č. 2

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Podkladem pro zpracování písemné nabídky jsou požadavky uvedené v příloze č. 1 (Technické a funkční specifikace) a v příloze č. 2 (Osnova nabídky).
Nabídka musí být vypracována v českém jazyce a podána v písemné i elektronické (CD) formě v uzavřené obálce opatřené na uzavření razítkem uchazeče s označením: Zakázka - akce: „Stříbrné pomezí – webové stránky“.
Nabídky nelze posílat do datové schránky MMJ.

Další podmínky a informace

viz dokumentace

Dokumentace


Víte, kam budete chodit pro dotace v příštím programovém období? Máte dostatek informací o budoucnosti?

Celkem hlasovalo: 17543